Investigadors de la UB desenvolupen una nova eina per verificar lʼorigen geogràfic de lʼoli dʼoliva verge

L'oli d'oliva és un producte d’un gran interès econòmic i empresarial.
L'oli d'oliva és un producte d’un gran interès econòmic i empresarial.
Recerca
(20/05/2022)

Lʼoli dʼoliva és un dels productes agroalimentaris més prestigiosos de tot el país i és la base de la dieta mediterrània. Precisament per això, com que és un producte dʼun gran interès econòmic i empresarial, sovint es poden donar casos dʼadulteracions i frau comercial sobre el seu origen i les seves varietats. Ara, un equip dʼinvestigadors de la Facultat de Farmàcia i Ciències de lʼAlimentació, el Campus de l'Alimentació de Torribera i lʼInstitut de Recerca en Nutrició i Seguretat Alimentària (INSA) de la Universitat de Barcelona presenta una nova eina dʼautenticació per comprovar lʼorigen geogràfic de lʼoli dʼoliva verge com a garantia de qualitat, tradició i producte lligat al territori.

L'oli d'oliva és un producte d’un gran interès econòmic i empresarial.
L'oli d'oliva és un producte d’un gran interès econòmic i empresarial.
Recerca
20/05/2022

Lʼoli dʼoliva és un dels productes agroalimentaris més prestigiosos de tot el país i és la base de la dieta mediterrània. Precisament per això, com que és un producte dʼun gran interès econòmic i empresarial, sovint es poden donar casos dʼadulteracions i frau comercial sobre el seu origen i les seves varietats. Ara, un equip dʼinvestigadors de la Facultat de Farmàcia i Ciències de lʼAlimentació, el Campus de l'Alimentació de Torribera i lʼInstitut de Recerca en Nutrició i Seguretat Alimentària (INSA) de la Universitat de Barcelona presenta una nova eina dʼautenticació per comprovar lʼorigen geogràfic de lʼoli dʼoliva verge com a garantia de qualitat, tradició i producte lligat al territori.

La nova metodologia, desenvolupada per autenticar olis a diverses escales geogràfiques, sʼha descrit a les revistes Food Chemistry i Food Control, i sʼha emmarcat entre les línies de treball del Grup de Recerca en Lípids i Compostos Bioactius LiBiFOOD de la UB, dedicades a desenvolupar eines analítiques per verificar lʼautenticitat dels aliments i prevenir el frau alimentari. En els treballs també hi ha col·laborat lʼInstitut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA).

 

Tècniques de fingerprinting per identificar els olis dʼoliva

En el procés dʼautenticació dels aliments, és decisiu disposar dʼestratègies analítiques que permetin verificar lʼorigen dels productes i ajudin a establir finalment un mètode oficial per fer-ho. La nova eina dona resposta a aquesta necessitat en matèria de seguretat i traçabilitat alimentària i proposa una estratègia dʼautenticació que es pot aplicar a diverses escales geogràfiques.

«La nova metodologia permet discriminar entre els olis dʼoliva verges produïts a la Unió Europea i els que no ho són, a més de classificar-los dʼacord amb el país dʼorigen i verificar quins olis són els que pertanyen a denominacions geogràfiques protegides dʼuna mateixa regió o fins i tot adjacents», expliquen les investigadores Stefania Vichi i Alba Tres, coordinadores de la línia de recerca en autenticació dʼaliments i membres del Campus de l'Alimentació de Torribera i lʼINSA.

La nova estratègia dʼautenticació geogràfica està basada en lʼanàlisi dels hidrocarburs sesquiterpènics, uns compostos orgànics formats per tres unitats dʼisoprè, que han demostrat ser excel·lents marcadors de lʼorigen de lʼoli dʼoliva.

«La pedra angular dʼuna eina dʼautenticació eficient és que es fonamenti en marcadors analítics robustos. En el cas de lʼautenticació geogràfica de lʼoli dʼoliva verge, els marcadors han de dependre majoritàriament de la varietat de lʼolivera i la seva àrea de cultiu, sense que estiguin influïts de manera significativa per altres factors relacionats amb el procés dʼextracció o de conservació de lʼoli», detalla la investigadora Beatriz Quintanilla-Casas (UB-INSA), primera autora dels estudis.

«Els hidrocarburs sesquiterpènics presents a lʼoli dʼoliva verge acompleixen els requisits anteriors —continua lʼexperta— i són marcadors geogràfics robustos dʼaquest producte comercial. A més, com que són compostos semivolàtils, es poden analitzar fàcilment mitjançant una tècnica analítica molt emprada —la cromatografia de gasos acoblada a lʼespectrometria de masses— amb una microextracció prèvia en fase sòlida, un procediment relativament ràpid i automatitzable que no requereix lʼús de dissolvents».

El nou protocol és capaç dʼautentificar els olis dʼoliva verges a través dʼun fingerprint, que opera de manera similar al reconeixement inequívoc de les persones mitjançant les empremtes dactilars. «En aquest cas —explica la investigadora Stefania Vichi—, lʼempremta digital sesquiterpènica es fa servir per desenvolupar models de discriminació geogràfica que permeten identificar aquells olis que presenten un senyal analític molt diferent dels considerats de referència».

«Tradicionalment —precisa la investigadora Alba Tres—, els mètodes de referència per a lʼautenticació de productes es basen en la determinació dʼun o uns pocs compostos, de manera que sʼestableixen un límits legals en la seva proporció per decidir si el producte compleix o no certes especificacions. Els mètodes no dirigits —com el fingerprinting—permeten utilitzar tota la informació analítica disponible en lloc de centrar lʼatenció en determinats compostos, tal com fan els mètodes tradicionals».

 

Una metodologia accessible i de fàcil aplicació

El caràcter innovador dʼaquesta estratègia analítica rau en el fet de proposar uns marcadors geogràfics no gaire estudiats fins ara. A banda dʼaixò, el nou protocol es basa en un tècnica analítica que està a lʼabast de la major part dels laboratoris de control (públics i privats) i només exigeix lʼaplicació dʼun enfocament no tradicional.

«Per tant, amb lʼaproximació pròpia de tipus fingerprint, és possible utilitzar una gran quantitat dʼinformació analítica que proporciona la tècnica que no sʼhavia tingut en consideració fins ara», apunta lʼequip investigador.

El procés perquè un mètode analític es transformi en una metodologia oficial amb validesa legal és lent i complicat, en especial si la innovació aportada es basa en un enfocament de caràcter no dirigit. En el cas de la nova tècnica, desenvolupada amb la col·laboració decisiva dels productors dʼoli dʼoliva verge, els primers usuaris potencials serien els laboratoris dʼinspecció i control, les entitats de certificació i les grans companyies comercialitzadores del sector oleícola.

Així, la proposta dʼestratègia dʼautenticació geogràfica presentada en el treball podria esdevenir una nova eina de cribratge aplicable en els processos dʼinspecció i auditoria, «amb la finalitat de contribuir a garantir que els productes que arriben al mercat són autèntics i reduir així les oportunitats de frau comercial en el sector de lʼalimentació», conclou lʼequip de la UB.

Els treballs sʼhan dut a terme en el marc del projecte europeu OLEUM (H2020 635690, 2016-2020) i el projecte regional AUTENFOOD (Ris3CAT COMRDI15-1-0035-01, 2016-2018).

 

Articles de referència:

Quintanilla-Casas, B.; Torres-Cobos, B.; Guardiola, F.; Servili, M.; Alonso-Malces, R. M.; Valli, E.; Bendini, A.; Toschi, T. G.; Vichi, S.; Tres, A. «Geographical authentication of virgin olive oil by GC-MS sesquiterpene hydrocarbon fingerprint: Verifying EU and single country label-declaration». Food Chemistry, gener de 2022. Doi: 10.1016/j.foodchem.2022.132104

Quintanilla-Casas, B.; Torres-Cobos, B.; Guardiola, F.; Romero, A.; Tres, A.; Vichi, S. «Geographical authentication of virgin olive oil by GC-MS sesquiterpene hydrocarbon fingerprint: Scaling down to the verification of PDO compliance». Food Control, abril de 2022. Doi: 10.1016/j.foodcont.2022.109055