Impuls de la transferència, la innovació i lʼemprenedoria

 
 
Institucional
(19/10/2022)

En la sessió dʼavui del Consell de Govern, que ha tingut lloc a la Facultat dʼEducació, sʼhan aprovat diverses mesures, entre les quals cal destacar la nova normativa dʼEstructures internes de transferència, innovació i emprenedoria de la UB. També sʼha votat a favor de la regulació del teletreball del PAS i dels criteris dʼestabilització de lʼocupació temporal de llarga durada dʼaquest col·lectiu. A més, sʼha aprovat la qualificació del Sistema dʼEmergències Mèdiques (SEM) com a centre associat a la UB.

 
 
Institucional
19/10/2022

En la sessió dʼavui del Consell de Govern, que ha tingut lloc a la Facultat dʼEducació, sʼhan aprovat diverses mesures, entre les quals cal destacar la nova normativa dʼEstructures internes de transferència, innovació i emprenedoria de la UB. També sʼha votat a favor de la regulació del teletreball del PAS i dels criteris dʼestabilització de lʼocupació temporal de llarga durada dʼaquest col·lectiu. A més, sʼha aprovat la qualificació del Sistema dʼEmergències Mèdiques (SEM) com a centre associat a la UB.

Lʼobjectiu de la normativa dʼEstructures internes de transferència, innovació i emprenedoria de la UB és reconèixer i coordinar totes les activitats relacionades amb aquest àmbit que es desenvolupen dins de la Universitat, i incrementar-ne la visibilitat, tasca que es duu a terme juntament amb la unitat dʼinnovació i transferència de la Fundació Bosch i Gimpera. Lʼobjectiu és fer de la UB una universitat més innovadora i emprenedora, i que lʼalumnat disposi de les eines i les estructures de suport necessàries per desenvolupar i fer realitat les iniciatives emprenedores.

Concessió del doctorat honoris causa a James Fraser, José Antonio Pascual Rodríguez, Roberta Sessoli, Maria del Mar Bonet i Joan Manuel Serrat

En aquesta sessió, també sʼha votat a favor de concedir el doctorat honoris causa al biofísic James Fraser, la recerca del qual està centrada en lʼestructura macromolecular i la dinàmica de les proteïnes; al lingüista José Antonio Pascual Rodríguez, expert en lexicografia i divulgador de lʼestudi de la llengua; a la química Roberta Sessoli, que investiga el magnetisme molecular, i als cantautors Maria del Mar Bonet i Joan Manuel Serrat, que van participar en el moviment de la Nova Cançó i que han fet aportacions importants al món de la música i, en general, de la cultura.

Respecte a la política de personal, sʼhan aprovat els criteris dʼestabilització de lʼocupació temporal del PAS de les universitats públiques catalanes (ja aprovats per la Comissió Negociadora del PAS laboral i en la Submesa de PAS funcionari). Lʼobjectiu és donar compliment a la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en lʼocupació pública. Aquests criteris han de regir els processos dʼestabilització tant pel sistema extraordinari dʼaccés per concurs de mèrits com pel sistema de concurs-oposició. En ambdós sistemes, es prioritza la valoració de lʼexperiència en les funcions pròpies del lloc de treball que és objecte dʼestabilització.

En aquest mateix àmbit, també sʼhan aprovat les Bases reguladores de la prestació de serveis en modalitat de teletreball del PAS de la UB, en desplegament de lʼAcord marc per al desenvolupament del teletreball del PAS a les universitats públiques de Catalunya. La finalitat és afavorir la conciliació laboral i familiar del personal dʼadministració i serveis.

Dʼaltra banda, a partir dʼavui el SEM esdevé centre associat a la Universitat de Barcelona. Això permetrà que lʼalumnat de la UB pugui fer pràctiques tant a les sales de coordinació (sales dʼemergències i sala del 061 Salut Respon) com a les unitats assistencials. El SEM és lʼempresa pública encarregada de gestionar i donar resposta a les demandes dʼassistència urgent i emergència sanitària prehospitalària a tot el territori català, i ofereix informació i atenció sanitària a través del telèfon 061 Salut Respon. Al voltant de 1.000 treballadors (comptant professionals assistencials i no assistencials) i un entorn global de 5.000 professionals indirectes desenvolupen la seva tasca en lʼentorn del SEM.

El Consell de Govern també ha aprovat la creació de la Comissió dʼInternacionalització. Lʼobjectiu és que defineixi, faci el seguiment i revisi periòdicament lʼestratègia dʼinternacionalització de la Universitat, des dʼuna perspectiva àmplia i integradora que permeti fer front als reptes de manera coordinada i participativa, comptant amb la visió dels diferents centres i facultats.

Així mateix, sʼha donat llum verda a la creació de la Fundació Col·legis Majors UB per a la gestió dels col·legis majors propis de la Universitat de Barcelona. Actualment, la UB gestiona el Col·legi Major Penyafort-Montserrat, que acull 385 residents.

Finalment, també sʼha aprovat la creació de lʼInterdisciplinary Social Research Centre (ISREC), que aglutinarà personal investigador de tres grups de recerca consolidats: el de Teoria Sociològica i Impacte Social de la Recerca, el dʼEducació Superadora de Desigualtats i el dʼEstudis de Poder i Privilegi. Lʼobjectiu és donar visibilitat als resultats de la recerca i la innovació en el camp de les ciències socials, i difondreʼn els resultats.

Informe del rector

En el seu informe, el rector ha parlat de diverses qüestions, i nʼha destacat tres. En primer lloc, ha fet èmfasi en lʼinici de la segona fase de la CHARM-EU, en què es continuaran les bones dinàmiques de la primera fase, sʼampliarà lʼaliança amb quatre institucions universitàries europees, i sʼobrirà a lʼàmbit del doctorat. En segon lloc, ha detallat lʼestat dels canvis reguladors —tant a escala catalana com espanyola— que condicionaran i, potencialment, acompanyaran la transformació del sistema universitari: la Llei orgànica del sistema universitari (LOSU), la Llei de la ciència estatal i la Llei de la ciència catalana. Finalment, Guàrdia ha subratllat la importància del nou logotip conjunt de la UB i lʼHospital Clínic, que sʼha començat a aplicar a tots els materials que sʼutilitzen a tant al Clínic com a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut ubicada en aquest hospital.