El Consell de Govern aprova el pressupost per al 2023

 
 
Institucional
(14/12/2022)

El Consell de Govern de la UB, reunit en sessió ordinària, ha aprovat avui, amb 34 vots a favor i 3 vots en contra, el pressupost de la Universitat de Barcelona per a lʼany 2023, que puja fins a 485,66 milions dʼeuros, xifra que representa un augment del 9,5 % respecte del 2022. Està previst que el Consell Social de la UB aprovi definitivament aquest pressupost el 22 de desembre.

Els ingressos de la UB

Els comptes de la UB per a lʼany 2023 preveuen un increment del finançament provinent de la Generalitat de Catalunya, que ascendeix a 316,4 milions dʼeuros (33,2 milions més que lʼany 2022), sobretot a conseqüència dels fons extraordinaris previstos per fer front a la pujada del cost de lʼenergia, que sʼestima en 18,2 milions dʼeuros. Però caldrà esperar a lʼaprovació dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2023 per saber amb exactitud quin serà aquest increment.

Els ingressos acadèmics baixen, atesa la reducció de preus públics aprovada per la Generalitat (reducció que es compensarà). En canvi, augmenten els ingressos per prestació de serveis i els patrimonials. També creixen els ingressos finalistes: passen de 60,5 a 64,8 milions dʼeuros. Això es deu, sobretot, als resultats obtinguts en les convocatòries competitives de recerca i transferència i a lʼatorgament de projectes procedents dels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, que actualment suposen al voltant de 30,3 milions dʼeuros.

Quant als ingressos del capítol de recerca, sʼincrementen en un 1,7 % i arriben als 8,16 milions dʼeuros.

Les despeses de la UB

Pel que fa a lʼapartat de despeses, respecte al 2022 la UB augmenta el capítol de personal fins als 301,62 milions dʼeuros (lʼincrement és del 6,4 %). Les causes són els increments salarials aprovats per lʼEstat al 2022, el creixement vegetatiu i de Seguretat Social, lʼimpacte de la reforma laboral i la modificació de la Llei de la ciència, que significaran una millora social i laboral del personal que treballa a la UB, entre dʼaltres.

Així mateix, en aquest apartat cal destacar lʼenorme impacte del cost energètic previst per al 2023, que suposarà un increment de 18,2 milions dʼeuros, que es preveu assumir amb aportacions extraordinàries de la Generalitat de Catalunya.

Valoració del rector

El rector de la Universitat de Barcelona, Joan Guàrdia, ha destacat: «Malgrat la incertesa econòmica mundial i lʼincrement de la despesa energètica, hem fet un pressupost pensat per afavorir les persones que formem la comunitat UB. Fem una aposta per la recerca i per garantir la qualitat de vida dels empleats i empleades de la casa, mantenint alhora la fermesa com a institució educativa».

Amb tot, ha advertit: «Fins que els pressupostos de la Generalitat de Catalunya no incorporin els compromisos continguts en el Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement i sʼestableixi un nou model de finançament, les universitats públiques estem abocades a una situació econòmica complexa i delicada, cosa que ens impedeix desenvolupar les transformacions que necessitem».

No obstant això, el rector ha confirmat que aquests comptes garantiran el funcionament de la Universitat i preservaran les accions imprescindibles per avançar cap a «una universitat excel·lent en docència, intensiva en recerca i transferència, innovadora, inclusiva i transformadora».

Pel que fa a les prioritats, Guàrdia ha destacat que, en lʼàmbit de les persones, sʼestà avançant en lʼestabilització i la promoció del personal, la captació de talent i la millora de les condicions laborals. Sʼincorporen al pressupost partides per a la consolidació del programa dʼincrement de retribucions del professorat associat, lʼoferta pública dʼocupació o el cofinançament necessari per a lʼequiparació del programa Ramón y Cajal i altres programes específics, com els Margarita Salas i María Zambrano.

Quant a lʼalumnat, sʼha prioritzat el manteniment de partides per garantir el programa de beques bkUB, la convocatòria de beques salari i la convocatòria Connecta UB. Un altre eix fonamental serà la transformació dels serveis dʼatenció a lʼestudiant, gràcies al progrés de la digitalització i de la intel·ligència artificial a la institució, amb finançament del Pla UniDigital.

Pla dʼestalvi energètic

Lʼencariment del preu de lʼenergia ha incidit en les previsions de despesa de la Universitat.  Amb lʼobjectiu de minimitzar aquest impacte, amb lʼarribada del nou any la UB aplicarà tot un seguit dʼaccions a fi de reduir al màxim el consum energètic. Les mesures afectaran la il·luminació, la climatització i lʼestalvi en equipaments informàtics.

En aquest sentit, algunes de les accions més destacades són la inversió dʼ1,8 milions dʼeuros per canviar fluorescents per leds, lʼapagada de lluminàries fora de lʼhorari de funcionament dels edificis, i la regulació de la temperatura o lʼajustament dels paràmetres de climatització en sales dʼalt consum energètic, com ara els bastidors (racks) informàtics, els estabularis i les instal·lacions dels Centres Científics i Tecnològics.

El desenvolupament del pla anirà acompanyat dʼuna intensa campanya de comunicació per conscienciar els membres de la comunitat universitària (personal dʼadministració i serveis, personal docent i investigador i estudiants) que el compromís individual és imprescindible per assolir lʼobjectiu de reduir el consum energètic en un escenari advers.

Reglament de la Comissió dʼIgualtat

El Consell de Govern també ha aprovat el Reglament de la Comissió dʼIgualtat de la UB, ens que ha de vetllar per la igualtat efectiva entre dones i homes. Aquest reglament és un pas endavant per a la plena igualtat de gènere, que ha estat una de les prioritats de lʼactual equip de govern de la Universitat. Al mateix temps, es dona compliment a la legislació vigent, amb lʼobjectiu dʼerradicar les violències masclistes.

Entre altres acords, el Consell de Govern ha ratificat lʼoferta pública dʼocupació de 2022 del PAS, el Reglament de patrimoni cultural de la UB, la convocatòria de PREDOCS-UB, la política de seguretat de la informació de la institució i la creació de la Facultat dʼInfermeria.

 

 

 

 
 
Institucional
14/12/2022

El Consell de Govern de la UB, reunit en sessió ordinària, ha aprovat avui, amb 34 vots a favor i 3 vots en contra, el pressupost de la Universitat de Barcelona per a lʼany 2023, que puja fins a 485,66 milions dʼeuros, xifra que representa un augment del 9,5 % respecte del 2022. Està previst que el Consell Social de la UB aprovi definitivament aquest pressupost el 22 de desembre.

Els ingressos de la UB

Els comptes de la UB per a lʼany 2023 preveuen un increment del finançament provinent de la Generalitat de Catalunya, que ascendeix a 316,4 milions dʼeuros (33,2 milions més que lʼany 2022), sobretot a conseqüència dels fons extraordinaris previstos per fer front a la pujada del cost de lʼenergia, que sʼestima en 18,2 milions dʼeuros. Però caldrà esperar a lʼaprovació dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2023 per saber amb exactitud quin serà aquest increment.

Els ingressos acadèmics baixen, atesa la reducció de preus públics aprovada per la Generalitat (reducció que es compensarà). En canvi, augmenten els ingressos per prestació de serveis i els patrimonials. També creixen els ingressos finalistes: passen de 60,5 a 64,8 milions dʼeuros. Això es deu, sobretot, als resultats obtinguts en les convocatòries competitives de recerca i transferència i a lʼatorgament de projectes procedents dels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, que actualment suposen al voltant de 30,3 milions dʼeuros.

Quant als ingressos del capítol de recerca, sʼincrementen en un 1,7 % i arriben als 8,16 milions dʼeuros.

Les despeses de la UB

Pel que fa a lʼapartat de despeses, respecte al 2022 la UB augmenta el capítol de personal fins als 301,62 milions dʼeuros (lʼincrement és del 6,4 %). Les causes són els increments salarials aprovats per lʼEstat al 2022, el creixement vegetatiu i de Seguretat Social, lʼimpacte de la reforma laboral i la modificació de la Llei de la ciència, que significaran una millora social i laboral del personal que treballa a la UB, entre dʼaltres.

Així mateix, en aquest apartat cal destacar lʼenorme impacte del cost energètic previst per al 2023, que suposarà un increment de 18,2 milions dʼeuros, que es preveu assumir amb aportacions extraordinàries de la Generalitat de Catalunya.

Valoració del rector

El rector de la Universitat de Barcelona, Joan Guàrdia, ha destacat: «Malgrat la incertesa econòmica mundial i lʼincrement de la despesa energètica, hem fet un pressupost pensat per afavorir les persones que formem la comunitat UB. Fem una aposta per la recerca i per garantir la qualitat de vida dels empleats i empleades de la casa, mantenint alhora la fermesa com a institució educativa».

Amb tot, ha advertit: «Fins que els pressupostos de la Generalitat de Catalunya no incorporin els compromisos continguts en el Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement i sʼestableixi un nou model de finançament, les universitats públiques estem abocades a una situació econòmica complexa i delicada, cosa que ens impedeix desenvolupar les transformacions que necessitem».

No obstant això, el rector ha confirmat que aquests comptes garantiran el funcionament de la Universitat i preservaran les accions imprescindibles per avançar cap a «una universitat excel·lent en docència, intensiva en recerca i transferència, innovadora, inclusiva i transformadora».

Pel que fa a les prioritats, Guàrdia ha destacat que, en lʼàmbit de les persones, sʼestà avançant en lʼestabilització i la promoció del personal, la captació de talent i la millora de les condicions laborals. Sʼincorporen al pressupost partides per a la consolidació del programa dʼincrement de retribucions del professorat associat, lʼoferta pública dʼocupació o el cofinançament necessari per a lʼequiparació del programa Ramón y Cajal i altres programes específics, com els Margarita Salas i María Zambrano.

Quant a lʼalumnat, sʼha prioritzat el manteniment de partides per garantir el programa de beques bkUB, la convocatòria de beques salari i la convocatòria Connecta UB. Un altre eix fonamental serà la transformació dels serveis dʼatenció a lʼestudiant, gràcies al progrés de la digitalització i de la intel·ligència artificial a la institució, amb finançament del Pla UniDigital.

Pla dʼestalvi energètic

Lʼencariment del preu de lʼenergia ha incidit en les previsions de despesa de la Universitat.  Amb lʼobjectiu de minimitzar aquest impacte, amb lʼarribada del nou any la UB aplicarà tot un seguit dʼaccions a fi de reduir al màxim el consum energètic. Les mesures afectaran la il·luminació, la climatització i lʼestalvi en equipaments informàtics.

En aquest sentit, algunes de les accions més destacades són la inversió dʼ1,8 milions dʼeuros per canviar fluorescents per leds, lʼapagada de lluminàries fora de lʼhorari de funcionament dels edificis, i la regulació de la temperatura o lʼajustament dels paràmetres de climatització en sales dʼalt consum energètic, com ara els bastidors (racks) informàtics, els estabularis i les instal·lacions dels Centres Científics i Tecnològics.

El desenvolupament del pla anirà acompanyat dʼuna intensa campanya de comunicació per conscienciar els membres de la comunitat universitària (personal dʼadministració i serveis, personal docent i investigador i estudiants) que el compromís individual és imprescindible per assolir lʼobjectiu de reduir el consum energètic en un escenari advers.

Reglament de la Comissió dʼIgualtat

El Consell de Govern també ha aprovat el Reglament de la Comissió dʼIgualtat de la UB, ens que ha de vetllar per la igualtat efectiva entre dones i homes. Aquest reglament és un pas endavant per a la plena igualtat de gènere, que ha estat una de les prioritats de lʼactual equip de govern de la Universitat. Al mateix temps, es dona compliment a la legislació vigent, amb lʼobjectiu dʼerradicar les violències masclistes.

Entre altres acords, el Consell de Govern ha ratificat lʼoferta pública dʼocupació de 2022 del PAS, el Reglament de patrimoni cultural de la UB, la convocatòria de PREDOCS-UB, la política de seguretat de la informació de la institució i la creació de la Facultat dʼInfermeria.