El 30 dʼabril, eleccions per renovar els membres del Claustre Universitari

Les eleccions al Claustre tindran lloc el proper 30 d’abril.
Les eleccions al Claustre tindran lloc el proper 30 d’abril.
Institucional
(13/03/2014)

El Consell de Govern de la UB, en la reunió duta a terme el 12 de març, ha aprovat per al dia 30 dʼabril la convocatòria dʼeleccions per escollir els representants del personal docent i investigador (PDI), del personal dʼadministració i serveis (PAS) i dels estudiants al Claustre Universitari.

Les eleccions al Claustre tindran lloc el proper 30 d’abril.
Les eleccions al Claustre tindran lloc el proper 30 d’abril.
Institucional
13/03/2014

El Consell de Govern de la UB, en la reunió duta a terme el 12 de març, ha aprovat per al dia 30 dʼabril la convocatòria dʼeleccions per escollir els representants del personal docent i investigador (PDI), del personal dʼadministració i serveis (PAS) i dels estudiants al Claustre Universitari.

 
De conformitat amb lʼEstatut de la UB, la renovació dʼaquests col·lectius té lloc cada quatre anys (excepte el dʼestudiants, que canvia cada dos anys). Sʼhan dʼelegir fins a 180 membres representants del PDI (entre els quals sʼinclouen els vicerectors, degans i directors dʼescoles universitàries), 30 representants del PAS i 90 estudiants.
 
Dʼaltra banda, pel que fa a les circumscripcions, en el cas del personal acadèmic i de lʼalumnat nʼhi ha una per cada centre i per cada col·lectiu. Pel que fa al personal dʼadministració i serveis, hi ha una única circumscripció electoral.
 
Podeu ampliar-ne la informació i consultar el calendari electoral al web dʼEleccions 2014 al Claustre.