Com és lʼalumnat de la UB?

 
 
Acadèmic
(30/11/2022)

Publicats els resultats de lʼenquesta «Condicions de vida i estudi de lʼestudiantat»

Una minoria de lʼalumnat de la Universitat de Barcelona (concretament, el 14,5 %) té uns referents familiars amb un nivell ocupacional baix, xifra que il·lustra que lʼequitat en lʼensenyament superior és un repte que encara sʼha dʼassolir. Aquesta és una de les conclusions de la primera edició de lʼenquesta «Condicions de vida i estudi de lʼestudiantat», de lʼObservatori de lʼEstudiant del Vicerectorat dʼEstudiants i Participació de la UB.

Els resultats també mostren desigualtats en la distribució per gènere segons les àrees de coneixement: les dones són més presents en ciències de la salut i els homes, en ciències i en disciplines tècniques, i en els itineraris simultanis. En aquest sentit, també cal destacar que és en les arts i les humanitats que hi ha més estudiants que sʼidentifiquen com a persones de gènere no-binari.

Així mateix, és rellevant que, per exemple, el 65 % dels estudiants estan convençuts que la formació universitària que estan cursant els ajudarà a trobar feina; més del 90 % prefereixen la formació presencial o híbrida en lloc de la virtual, i menys del 5 % participen en associacions o sindicats dʼestudiants.

Lʼenquesta es va obrir a tot lʼalumnat de grau, màster universitari oficial, màster i postgrau propi, i doctorat, i la van emplenar unes 3.300 persones. Lʼobjectiu era analitzar les condicions de vida i dʼestudi de tot lʼalumnat, per tal de facilitar la presa de decisions i el disseny de polítiques universitàries.

Lʼenquesta «Condicions de vida i estudi de lʼestudiantat» sʼha inspirat en enquestes com ara lʼEurostudent, a escala europea; lʼECoVIPEU, a escala estatal, o la VIU, publicada per la Xarxa Vives dʼUniversitats. Igualment, ha begut dʼenquestes de temàtica segmentada (participació, alimentació, expectatives, etc.) dutes a terme pel mateix Observatori de lʼEstudiant. La novetat és que ha incorporat elements innovadors, com ara tot un bloc dedicat a la salut i els hàbits saludables o preguntes sobre sostenibilitat i competències digitals, lingüístiques i dʼaplicació de la perspectiva de gènere, així com la diversitat funcional. I val a dir que lʼenquesta es va passar en lʼetapa postpandèmia.

Lʼenquesta també recull dades com ara que el 56,6 % dels enquestats conviuen amb familiars, el 20 % comparteixen pis i el 14 % viuen en parella. El 34,3 % tenen com a principal font dʼingressos la família o la parella i el 26 %, una feina remunerada. També en el capítol econòmic, el 38,3 % afirmen que estan informats sobre beques i ajuts, mentre que el 44,7 % diuen que en tenen només alguna informació i el 17 %, cap. Entre els que reben ajuts, el 24,4 % depenen totalment dʼaquesta font dʼingressos per poder estudiar. També en aquest sentit, El 62,7 % combinen estudis i treball, amb una mitjana de 22,76 hores setmanals (incloent-hi dies laborables i caps de setmana). Dʼaquests, el 47 % indiquen que la feina no està relacionada amb els estudis que estan cursant.  El 78,3 % dels enquestats segueixen els estudis a temps complet.

Pel que fa als hàbits saludables, el 40 % fan activitat física o esportiva dos o tres cops per setmana. Cal destacar que el 33 % afirmen tenir alguna discapacitat o condició limitant, incloses les de tipus psicològic. En aquest sentit, més de la meitat diuen que pateixen estrès.

En lʼàmbit de la sostenibilitat, més del 70 % separen els diferents tipus de residus i els llencen al contenidor corresponent i el 69,4 % estan dʼacord que cal treballar les competències sobre sostenibilitat en els plans dʼestudi. Pel que fa a la igualtat, més del 70 % estan dʼacord que cal actuar per millorar la desigualtat de gènere i davant discriminacions i violències en aquest àmbit. I més del 80 % creuen que cal treballar en grups diversos i equilibrats quant a gènere.
  

 
 
Acadèmic
30/11/2022

Publicats els resultats de lʼenquesta «Condicions de vida i estudi de lʼestudiantat»

Una minoria de lʼalumnat de la Universitat de Barcelona (concretament, el 14,5 %) té uns referents familiars amb un nivell ocupacional baix, xifra que il·lustra que lʼequitat en lʼensenyament superior és un repte que encara sʼha dʼassolir. Aquesta és una de les conclusions de la primera edició de lʼenquesta «Condicions de vida i estudi de lʼestudiantat», de lʼObservatori de lʼEstudiant del Vicerectorat dʼEstudiants i Participació de la UB.

Els resultats també mostren desigualtats en la distribució per gènere segons les àrees de coneixement: les dones són més presents en ciències de la salut i els homes, en ciències i en disciplines tècniques, i en els itineraris simultanis. En aquest sentit, també cal destacar que és en les arts i les humanitats que hi ha més estudiants que sʼidentifiquen com a persones de gènere no-binari.

Així mateix, és rellevant que, per exemple, el 65 % dels estudiants estan convençuts que la formació universitària que estan cursant els ajudarà a trobar feina; més del 90 % prefereixen la formació presencial o híbrida en lloc de la virtual, i menys del 5 % participen en associacions o sindicats dʼestudiants.

Lʼenquesta es va obrir a tot lʼalumnat de grau, màster universitari oficial, màster i postgrau propi, i doctorat, i la van emplenar unes 3.300 persones. Lʼobjectiu era analitzar les condicions de vida i dʼestudi de tot lʼalumnat, per tal de facilitar la presa de decisions i el disseny de polítiques universitàries.

Lʼenquesta «Condicions de vida i estudi de lʼestudiantat» sʼha inspirat en enquestes com ara lʼEurostudent, a escala europea; lʼECoVIPEU, a escala estatal, o la VIU, publicada per la Xarxa Vives dʼUniversitats. Igualment, ha begut dʼenquestes de temàtica segmentada (participació, alimentació, expectatives, etc.) dutes a terme pel mateix Observatori de lʼEstudiant. La novetat és que ha incorporat elements innovadors, com ara tot un bloc dedicat a la salut i els hàbits saludables o preguntes sobre sostenibilitat i competències digitals, lingüístiques i dʼaplicació de la perspectiva de gènere, així com la diversitat funcional. I val a dir que lʼenquesta es va passar en lʼetapa postpandèmia.

Lʼenquesta també recull dades com ara que el 56,6 % dels enquestats conviuen amb familiars, el 20 % comparteixen pis i el 14 % viuen en parella. El 34,3 % tenen com a principal font dʼingressos la família o la parella i el 26 %, una feina remunerada. També en el capítol econòmic, el 38,3 % afirmen que estan informats sobre beques i ajuts, mentre que el 44,7 % diuen que en tenen només alguna informació i el 17 %, cap. Entre els que reben ajuts, el 24,4 % depenen totalment dʼaquesta font dʼingressos per poder estudiar. També en aquest sentit, El 62,7 % combinen estudis i treball, amb una mitjana de 22,76 hores setmanals (incloent-hi dies laborables i caps de setmana). Dʼaquests, el 47 % indiquen que la feina no està relacionada amb els estudis que estan cursant.  El 78,3 % dels enquestats segueixen els estudis a temps complet.

Pel que fa als hàbits saludables, el 40 % fan activitat física o esportiva dos o tres cops per setmana. Cal destacar que el 33 % afirmen tenir alguna discapacitat o condició limitant, incloses les de tipus psicològic. En aquest sentit, més de la meitat diuen que pateixen estrès.

En lʼàmbit de la sostenibilitat, més del 70 % separen els diferents tipus de residus i els llencen al contenidor corresponent i el 69,4 % estan dʼacord que cal treballar les competències sobre sostenibilitat en els plans dʼestudi. Pel que fa a la igualtat, més del 70 % estan dʼacord que cal actuar per millorar la desigualtat de gènere i davant discriminacions i violències en aquest àmbit. I més del 80 % creuen que cal treballar en grups diversos i equilibrats quant a gènere.