Com cal avaluar la recerca que es fa a les universitats?

Els autors de l’informe destaquen la necessitat de crear una nova generació de mètriques.
Els autors de l’informe destaquen la necessitat de crear una nova generació de mètriques.
Notícia | Recerca
(17/05/2024)
La Lliga d’Universitats de Recerca Europees (LERU), xarxa que agrupa les vint-i-quatre universitats del continent més intensives en recerca, entre les quals hi ha la Universitat de Barcelona (UB), s’ha mostrat partidària recentment de dissenyar noves mètriques que permetin avaluar, de manera més acurada i qualitativa, l’activitat de recerca científica i acadèmica de les universitats. Les recomanacions es recullen en la publicació Next generation metrics for scientific and scholarly research in Europe, que ha coordinat Paul Wauters, professor de Cienciometria de la Universitat de Leiden.
Els autors de l’informe destaquen la necessitat de crear una nova generació de mètriques.
Els autors de l’informe destaquen la necessitat de crear una nova generació de mètriques.
Notícia | Recerca
17/05/2024
La Lliga d’Universitats de Recerca Europees (LERU), xarxa que agrupa les vint-i-quatre universitats del continent més intensives en recerca, entre les quals hi ha la Universitat de Barcelona (UB), s’ha mostrat partidària recentment de dissenyar noves mètriques que permetin avaluar, de manera més acurada i qualitativa, l’activitat de recerca científica i acadèmica de les universitats. Les recomanacions es recullen en la publicació Next generation metrics for scientific and scholarly research in Europe, que ha coordinat Paul Wauters, professor de Cienciometria de la Universitat de Leiden.

Els autors de l’informe destaquen la necessitat de crear una nova generació de mètriques que sigui capaç d’avaluar la recerca d’una manera responsable i que englobi variables com la ciència oberta, l’impacte social i la innovació. 

Entre les recomanacions, s’aconsella a les universitats que adaptin els seus instruments de mesura d’acord amb les seves missions, en comptes de dependre només de mètriques estàndard. La publicació proposa un marc d’actuació per determinar quines són les prioritats a l’hora d’aplicar indicadors i mètriques. Així mateix, emfatitza tant la reutilització de l’experiència existent en mètriques com la col·laboració entre universitats i entre universitats i agències de finançament per aconseguir aquests objectius. 

El cas de la Universitat de Barcelona 

El ventall de recomanacions que la LERU proposa en aquesta publicació estan en línia amb els compromisos que la UB ha adquirit en relació amb la Coalició CoARA. Entre el 2022 i el 2023, la UB ha desenvolupat iniciatives internes per promoure noves aproximacions en els processos d’avaluació d’investigadors i estructures de recerca. Per exemple, en diferents convocatòries que depenen de les competències de la UB, des del Vicerectorat de Recerca i el Vicerectorat de Personal Docent i Investigador s’ha promogut l’ús de criteris d’avaluació alternatius, alineats amb els principis de la Declaració de San Francisco sobre avaluació de la recerca (DORA), que s’allunyen de l’ús exclusiu de paràmetres bibliomètrics quantitatius. Així mateix, en el darrer Consell de Govern es va presentar el Pla d’acció COARA de la UB per al període 2024-2027.