Els agents de la política lingüística

La Comissió de Política Lingüística, creada el 1986, és l’òrgan responsable, d'acord amb l'article 6.3 de l’Estatut de la Universitat de Barcelona, d’establir les directrius en matèria de política lingüística i d’impulsar la normalització de la llengua catalana. Com a delegada del Consell de Govern, la presideix el rector, o la persona que delegui. La Comissió de Política Lingüística, al llarg de les seves sessions, ha aprovat un seguit d’acords sobre els usos lingüístics en els títols propis; sobre el requisit lingüístic de llengua catalana en els concursos d’accés per al professorat funcionari docent i contract
La Xarxa de Dinamització Lingüística es va crear el 1992 amb la finalitat de sistematitzar harmònicament les accions encaminades a estimular l’ús de la llengua catalana en la docència, la recerca, l’administració i la gestió universitàries, la informació i la representació de la Universitat de Barcelona a l’exterior. Formen aquesta Xarxa les comissions de dinamització lingüística de cada centre, en què hi ha representats els diferents col·lectius: el professorat, el personal d’administració i serveis, i l’alumnat. Els reglaments dels centres de la UB recullen la composició i les funcions de les comissions de dinamització lingüística. La Xarxa de Dinamització Lingüística, juntament amb els Serveis Lingüístics, vehicula anualment les actuacions dels processos de treball prèviament establerts i els eleva a la Comissió de Política Lingüística.

El Vicerector de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüísticaés l'òrgan de govern responsable, dins el conjunt de les seves àrees competencials, de la política lingüística de la Universitat de Barcelona.

Els Serveis Lingüístics tenen per missió la promoció de la formació en llengua catalana i l’assessorament lingüístic multilingüe per a les activitats acadèmiques, tècniques i administratives de la comunitat universitària, segons explicita l’article 6.5 de l’Estatut de la Universitat de Barcelona. A més de contribuir a la plena normalització lingüística del català, els Serveis Lingüístics s’ocupen de la comunicació multilingüe en l’àmbit universitari. Són línies prioritàries la gestió del castellà i de l’anglès com a llengües de comunicació en el marc de l’espai europeu d’educació superior, la revisió dels textos científics en anglès del professorat, l’acollida i la iniciació de l’alumnat nouvingut en la comprensió oral i escrita del català, i l’aprenentatge de la llengua catalana mitjançant cursos tant presencials com a través del Campus Virtual per a tots els col·lectius. Els certificats dels cursos de llengua catalana que emeten els Serveis Lingüístics estan reconeguts per la Generalitat de Catalunya i són equivalents als certificats oficials a tots els efectes.

Estudis Hispànics, que depèn de la Universitat de Barcelona, té una llarga tradició en l’ensenyament de la llengua i la cultura espanyoles per a estrangers a Barcelona. Així mateix, organitza i ofereix cursos de llengua espanyola específics per a estudiants d’intercanvi del programa Erasmus de la Universitat de Barcelona. Tots els cursos tenen certificació europea oficial ECTS i els nivells s’adapten al Marc europeu comú de referència  per a les llengües (MECR). A més, és el centre examinador dels diplomes d’espanyol com a llengua estrangera (DELE) que atorga l’Institut Cervantes.

L’Escola d’Idiomes Moderns és un centre de formació en llengües internacionals que depèn de la Universitat de Barcelona. Dona servei al conjunt de la comunitat universitària i a altres institucions. Actualment, ofereix cursos de vint-i-un idiomes: alemany, anglès, àrab, danès, grec, hebreu, italià, finès, francès, grec, hebreu, italià, japonès, neerlandès, noruec, persa, polonès, portuguès, rus, suec i xinès. L’Escola d’Idiomes Moderns col·labora amb diferents organismes internacionals que vehiculen l’obtenció de diplomes oficials de coneixement de diferents llengües europees.

L’Institut de Ciències de l’Educació, d'acord amb l'article 45.3 de l’Estatut de la UB, desenvolupa la formació del professorat universitari per a l’exercici acadèmic. Per atendre aquest objectiu, la Secció de Formació del Professorat Universitari de l’Institut analitza les necessitats de formació del professorat, estableix les estratègies i dissenya les propostes d’activitats formatives, d’assessorament i de difusió per contribuir a augmentar la qualitat de la docència superior i a afavorir l’adaptació a les noves exigències del context en què s’emmarca l’espai europeu d’educació superior.

La Comissió de Política Lingüística del CIC, formada pels vicerectors responsables de la política lingüística de cadascuna de les universitats catalanes, té com a principals competències:

  • Proposar les línies que cal seguir per les universitats en matèria lingüística i vetllar per la coordinació dels diversos models de gestió del multilingüisme.
  • Proposar mesures per a l'estímul del coneixement i l'ús del català en tots els àmbits de l'activitat universitària i de foment de l'aprenentatge entre tots els membres de la comunitat universitària.
  • Proposar mesures que garanteixin que en els processos de selecció, d'accés i d'avaluació es concreti que el professorat té el coneixement suficient de les dues llengües oficials, d'acord amb les exigències de les seves tasques acadèmiques, i procurant que l'accés i la incorporació de nous membres a la comunitat universitària no alteri els usos lingüístics docents normals i el procés de normalització lingüística de les universitats.
  • Proposar mesures per promoure el coneixement d'idiomes estrangers entre la comunitat universitària, en especial en l'aprenentatge no presencial o semipresencial, i l'acreditació de competències lingüístiques.

La Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya (CIFALC), formada pels serveis lingüístics universitaris, és l’òrgan encarregat de coordinar la formació i l'acreditació lingüístiques segons els convenis signats pels rectors de les universitats de Catalunya.

La Comissió de Llengua de la Xarxa Vives és un òrgan de treball creat per desenvolupar el pla d’actuació anual de la Xarxa en matèria de política lingüística, d’acord amb la coordinació de la Comissió Permanent, i dur a terme les accions previstes en el marc d’aquest àmbit d’actuació.