Publicats els nous resultats de lʼavaluació del Pla director de la UB

El Pla director estructura la política de la UB per al període 2009-2012.
El Pla director estructura la política de la UB per al període 2009-2012.
(20/07/2012)

Lʼavaluació del Pla director de la UB ja sʼha actualitzat amb les dades corresponents a lʼany 2011. Aquests resultats, que es poden comparar amb els dels anys 2010, 2009 i lʼinicial del 2008, permeten veure com es progressa gradualment en la consecució dels objectius que marca el Pla director, el qual estructura la política de la UB per al període 2009-2012.

El Pla director estructura la política de la UB per al període 2009-2012.
El Pla director estructura la política de la UB per al període 2009-2012.
20/07/2012

Lʼavaluació del Pla director de la UB ja sʼha actualitzat amb les dades corresponents a lʼany 2011. Aquests resultats, que es poden comparar amb els dels anys 2010, 2009 i lʼinicial del 2008, permeten veure com es progressa gradualment en la consecució dels objectius que marca el Pla director, el qual estructura la política de la UB per al període 2009-2012.

 
En línies generals, el grau dʼexecució corresponent a lʼany 2011 segueix per sobre del nivell previst segons una execució lineal en el temps, sobretot pels bons indicadors i la bona marxa dʼexecució dʼaccions en les missions principals de docència i recerca, i pels avanços en les accions que afecten els col·lectius de PAS i PDI.
 
Resum de dades de lʼavaluació del 2011
 
Una de les maneres en què sʼavalua el progrés en el desenvolupament del Pla director és mitjançant el grau dʼexecució assolit en les 213 accions considerades en el mateix Pla, classificades en cinc grans eixos: Formació; Recerca i transferència; Internacional, cultura i entorn; Persones, i Economia. Així, veiem que en lʼeix de Formació sʼha assolit una execució del 80,39 %, de manera que supera la referència teòrica (lʼacompliment segons un ritme lineal) que establia el mateix Pla director per a lʼany 2011 (un 79,07 %). En Recerca i transferència, la xifra és del 84,16 % (enfront dʼun 80,45 % de referència teòrica); en Internacional, cultura i entorn, el percentatge és dʼun 77,09 %, mínimament inferior a la referència teòrica establerta (un 77,13 %), i en lʼeix de Persones sʼaconsegueix un 81,38 %, enfront dʼun 75,67 % de referència. Finalment, lʼeix dʼEconomia ha assolit una execució del 73,95 %, inferior al 78,60 % de referència teòrica. Globalment, la UB va assolir lʼany passat un grau dʼexecució del Pla director 2009-2012 dʼun 79,40 %, de manera que el progrés és superior al que sʼhavia previst per a aquesta data, ja que sʼhavia establert un 78,62 % de referència teòrica. Així mateix, sʼestima que lʼany 2012 pot arribar al 95,77 % dʼacompliment.
 
Lʼaltra manera dʼavaluar el progrés és mitjançant el grau dʼexecució dels 127 indicadors de seguiment utilitzats per avaluar externament i internament la Universitat, a cadascun dels quals li correspon un llindar de millora que sʼha dʼassolir lʼany 2012. Dʼaquests 127 indicadors, 43 (un 33,9 %) han superat ja el 2011 el seu objectiu de millora; 49 (un 38,6 %) progressen a bon ritme; 9 (7,1 %) segueixen una tendència creixent però amb oscil·lacions; 17 (un 14,3 %) es mantenen en uns valors similars als del 2008, i 9 (7,1 %) han empitjorat.
 
També es pot observar lʼevolució de les sis línies mestres del Pla director: Execució de lʼautonomia i suficiència financera; Alts estàndards en recerca i innovació que mantinguin lʼimpuls per lʼexcel·lència en tots els àmbits científics de la UB i potenciïn una major visualització de les activitats en Ciències Socials, Arts i Humanitats; Lideratge en la millora i innovació docent; Potenciació de la internacionalització; Modernització de lʼorganització i dels sistemes de gestió i funcionament, i Augment de la projecció ciutadana. Totes aquestes línies, avaluades amb diversos indicadors, han tingut una evolució positiva i han progressat durant el 2011.
 
El Pla director de la UB: visió estratègica i oportunitat de futur
 
El Pla director de la UB, que estructura una direcció per objectius i estableix la concreció de la política de la institució per al període 2009-2012, ha de servir per materialitzar les necessitats de la institució i per consolidar-ne el prestigi internacional. També ha de servir per dirigir la millora de la Universitat, potenciar-ne els diversos àmbits i possibilitar-ne el seguiment. La finalitat del Pla director és transformar les propostes polítiques en un instrument per afavorir lʼexercici de govern, de manera que faciliti lʼestabliment de prioritats i la presa de decisions.