El Claustre aprova lʼinforme anual del rector

Un moment del Claustre.
Un moment del Claustre.
Institutional
(20/12/2022)

El Claustre de la Universitat de Barcelona, reunit avui, dimarts 20 de desembre, en sessió ordinària, ha aprovat lʼinforme anual del rector corresponent al 2022.

El rector, Joan Guàrdia, ha qualificat lʼany «dʼhistòric pel que fa al procés dʼestabilització del PAS». Així mateix, ha assenyalat que lʼescenari és «semblant, tot i que més lent, en el cas del PDI», i en aquest sentit ha remarcat la notable reducció dels nivells de precarietat i la millora retributiva dʼuna part del col·lectiu de professorat associat.

Un moment del Claustre.
Un moment del Claustre.
Institutional
20/12/2022

El Claustre de la Universitat de Barcelona, reunit avui, dimarts 20 de desembre, en sessió ordinària, ha aprovat lʼinforme anual del rector corresponent al 2022.

El rector, Joan Guàrdia, ha qualificat lʼany «dʼhistòric pel que fa al procés dʼestabilització del PAS». Així mateix, ha assenyalat que lʼescenari és «semblant, tot i que més lent, en el cas del PDI», i en aquest sentit ha remarcat la notable reducció dels nivells de precarietat i la millora retributiva dʼuna part del col·lectiu de professorat associat.

Com a aspecte essencial de les accions del 2022, Guàrdia ha fet referència als actes i les activitats de commemoració del 150è aniversari de vida acadèmica a lʼEdifici Històric, que han implicat, entre dʼaltres, la restauració de la torre del Rellotge i lʼedició del catàleg del fons pictòric, així com conferències, concerts i visites guiades obertes a la ciutadania.

El rector sʼha referit també a lʼimpuls de lʼadministració digital com a via per facilitar tant la gestió com la relació entre la institució i la seva comunitat. En aquesta línia, sʼhan emprès accions com ara la campanya per obtenir i fer ús de certificats i portasignatures digitals, lʼautomatització de processos mitjançant lʼUBeTram o el disseny dʼaplicacions per tramitar convenis.

Sobre la millora dels models de governança, el rector ha destacat lʼelaboració del pla dʼintegritat institucional i bon govern, que ha permès posar en marxa la Bústia ètica (i ha informat també de lʼactivitat dʼaquesta eina). Així mateix, sʼha referit al Codi de conducta dels càrrecs i alts càrrecs, al qual ja sʼhan adherit el 74 % dels càrrecs de la UB; a la Comissió Antifrau, i al Comitè dʼÈtica. Guàrdia també ha informat que sʼestà redactant la Normativa de convivència de la UB, que es portarà a aprovació al Consell de Govern del mes de març.

Finalment, com a reflex de la potència de lʼecosistema sanitari de la UB, el rector ha esmentat que el 2022 sʼhan enfortit les relacions amb els hospitals adscrits a la Universitat. Aquest any sʼhan obtingut acreditacions noves (Hospital Sant Joan de Déu i Complex Hospitalari Moisès Broggi - Consorci Sanitari Integral) i concerts nous (amb lʼHospital de Barcelona, el Parc Sanitari Pere Virgili i el Servei dʼEmergències Mèdiques).

Mesures més destacades

Tant en lʼinforme escrit com en la seva presentació, el rector ha destacat algunes de les mesures del Pla de govern desenvolupades durant el seu segon any de mandat. Ha començat explicant que aquest any que ara sʼacaba «ha estat un any dʼinici de tasques de reordenació organitzativa i de digitalització que han de portar, a finals del proper any, a una nova forma dʼentendre la gestió universitària i de millora dels processos de gestió». «També ha estat un any de gestió dʼuna realitat pressupostària una mica més positiva en termes generals, però que no venia a resoldre el problema de finançament estructural del sistema universitari català i de la Universitat de Barcelona en particular», ha afirmat. «Les dades de què ara disposem —ha afegit— fan pensar en una millora clara per al 2023, però col·lapsada per les dificultats a què haurem de fer front, com el terrible augment del cost de lʼenergia o els increments vegetatius del capítol 1».

Pel que fa a les accions adreçades a lʼalumnat durant el 2022, Guàrdia sʼha referit a lʼinici dels treballs de reorganització del Servei dʼAtenció a lʼestudiant (SAE) basats en el desenvolupament tecnològic, així com a la creació de les primeres beques salari pròpies de la UB. Ha posat en relleu que ja sʼhan definit les accions per desenvolupar el projecte Student Smart Zone, que respon a la necessitat dʼoferir una atenció especialitzada a lʼalumnat.

Un capítol a part ha merescut lʼàmbit de les persones, en què el rector ha reeditat el ferm compromís de reduir la temporalitat i la bretxa generacional que afecta el PDI, així com la desigualtat de gènere en la promoció a catedràtic. Entre les accions que sʼhan dut a terme per assolir aquests objectius, ha mencionat les adreçades al professorat associat, amb el Pla de millora retributiva, que ha inclòs 412 professors associats acreditats i més de 1.300 associats amb una antiguitat superior als cinc anys, i el Programa de talent intern, per mitjà del qual sʼhan resolt 8 places de professorat lector, amb lʼobjectiu que el professorat associat acreditat pugui incorporar-se a la carrera acadèmica.

En lʼobjectiu dʼestabilitzar la plantilla del PAS i reduir-ne la temporalitat per sota del 8 %, durant aquest any també sʼha avançat. Sʼhan convocat més de la meitat de les places dʼoferta pública dels anys 2019 a 2022 i de diversos processos dʼestabilització i de promoció interna. La previsió és que, abans que finalitzi lʼany 2024, sʼhagi assolit rebaixar lʼíndex de temporalitat a menys del 8 %.

En lʼapartat de coneixement, Joan Guàrdia ha destacat la creació dʼuna finestra única de recerca, dʼuna banda, i de lʼaltra ha fet valer el document dʼestratègia de recerca de la UB, que preveu la creació de hubs en àrees estratègiques.

En lʼàmbit del doctorat, el rector ha assenyalat que el proper mes de gener sʼiniciarà el Pla de formació transversal per a personal investigador en formació. I, pel que fa a la política dʼinternacionalització, a principis de lʼany vinent sʼelaborarà un document que recollirà la visió, la missió i els valors de la UB en aquest àmbit, per elaborar posteriorment un pla amb objectius i accions concretes. Així mateix, entre les tasques dutes a terme durant el 2022, destaquen les accions relatives a la guerra a Ucraïna adreçades tant a alumnat com a personal de les universitats dʼaquell país.

Pel que fa a lʼàrea acadèmica, el rector ha recordat els processos dʼacreditació de les facultats, així con els treballs per adaptar-se als nous decrets sobre aquesta matèria. Ha destacat les tasques per tirar endavant el nou model docent de la UB, com ara les jornades de debat que sʼhan dut a terme i les sessions en el marc de la CHARM-EU i la Lliga dʼUniversitats de Recerca Europees (LERU).

Igualtat i política lingüística

Respecte del Pla dʼigualtat, el rector nʼha esmentat accions concretes, com ara la prova pilot al Campus Bellvitge dʼuna sala de benestar i salut o lʼadaptació dels lavabos per facilitar lʼús de la copa menstrual. Igualment, ha destacat la tasca de modificació del protocol dʼassistència per a la prevenció, detecció i actuació contra les situacions dʼassetjament sexual o per raó de sexe, identitat de gènere i orientació sexual i altres conductes masclistes o LGTBIQ+ fòbiques.

En lʼàmbit de la política lingüística, sʼestà desplegant el nou Pla dʼacollida de llengua i cultura catalana. Per garantir la competència lingüística del professorat, sʼhan desplegat un seguit de recursos informatius i formatius, i sʼestà en fase de regulació del professorat que tenia pendent lʼacreditació lingüística.

Lʼesmentat procés dʼestabilització, promoció i especialització del PAS, el desenvolupament del teletreball, projectes destacats en què participa la UB —com ara el Campus de les Arts de Can Ricart o lʼestudi dʼampliació de lʼHospital Clínic—, així com la sentència del Tribunal Suprem sobre lʼaprovació del Manifest conjunt de les universitats catalanes de rebuig de les condemnes dels presos polítics catalans i de la judicialització de la política, han estat alguns dels temes que han centrat el torn obert de paraules.

Durant la sessió del Claustre, la vicerectora dʼIgualtat i Gènere, Montserrat Puig, ha explicat els punts més rellevants de lʼinforme anual de la Comissió de Desenvolupament Sostenible. Dʼaltra banda, sʼha presentat lʼinforme anual de la Sindicatura de Greuges, que recull la tipologia dʼassumptes que treballa aquesta institució i lʼestat dels casos que està gestionant en lʼactualitat.