Oficina d’Assistència en Matèria de Registres

Responsable

Judith Cros Prades

 

Dades de contacte

registre@ub.edu

ub.edu/registre

Gran Via de les Corts Catalanes 585
​​​​​​​Edifici Històric
​​​​​​​08007 Barcelona

Directori

 

Funcions

Identificar o signar electrònicament documents, per mitjà de funcionaris habilitats, en nom de persones interessades no obligades a relacionar-se electrònicament amb la Universitat, donar-los-hi assistència en l’ús de mitjans electrònics.
Verificar la identitat de les persones interessades en el procediment comprovant-ne el nom i cognoms, denominació o raó social.
Notificar la compareixença espontània de la persona interessada (o la del seu representant)a l’OAMR, quan ho sol·liciti.
Rebre i gestionar les sol·licituds, els escrits i les comunicacions d’entrada i sortida que facin referència a tràmits i procediments competència de la UB que es rebin o s’enviïn via plataformes interadministratives.
Gestionar, mantenir i distribuir els assentaments fets a través del registre electrònic (instància genèrica) i modificar o anul·lar els assentaments erronis.
Generar i custodiar el llibre oficial de registre d’entrada i sortida de la UB i, anualment, remetre’l a l’arxiu electrònic de la UB per preservar-lo.
Expedir certificats digitals.
Tramitar l’apoderament presencial apud acta, en els termes previstos a l’article 6 de la Llei 39/2015,d’1 d’octubre.
Representar les persones interessades obligades a relacionar-se electrònicament amb la UB.
Actuar com a oficina prevista a l’article 16.4d de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.