Missió i valors

Missió

La Universitat de Barcelona és una institució de dret públic compromesa amb l’entorn, la missió de la qual és prestar el servei públic (de qualitat) de l’ensenyament superior principalment per mitjà de l’estudi, la docència, la recerca i una gestió eficaç de la transferència del coneixement.

Article 3 de l’Estatut de la UB

3.1 La Universitat de Barcelona s’encarrega, dins del seu àmbit de competències, de la prestació del servei públic de l’ensenyament superior, mitjançant la docència, l’estudi i la recerca.

3.2 Els objectius fonamentals de la Universitat de Barcelona són:

a) la creació, transmissió i difusió de la cultura i dels coneixements científics, tècnics i professionals, així com la preparació per a l’exercici professional,

b) el foment del pensament crític i de la cultura de la llibertat i el pluralisme, i la transmissió dels valors cívics i socials propis d’una societat democràtica,

c) l’enriquiment del patrimoni intel·lectual, cultural i científic de Catalunya, el seu desenvolupament econòmic i el benestar social,

d) la difusió del coneixement i la cultura a través de l’extensió universitària, la prestació de serveis a la comunitat universitària i a la societat i la formació continuada al llarg de tota la vida.

La missió d’aquest Pla director és treballar per fer de la Universitat de Barcelona, la universitat preferida per estudiar i treballar en les competències de docència, recerca i relació amb l’entorn socioeconòmic.

Visió

La Universitat de Barcelona ha de ser una universitat que inclogui una formació integral, continuada i crítica del més alt nivell, i una recerca avançada i eficient.

Ha de ser una universitat pública, excel·lent, urbana, moderna, oberta i responsable, primer referent acadèmic i científic del país, que confia i és conscient que els col·lectius que la integren són un factor clau per complir la seva missió de servei social. Hem de seguir un model universitari cientificohumanístic que combini l’excel·lència i la millora científiques, una gestió responsable dels recursos públics, la participació en iniciatives socials, el reconeixement de les persones i un esperit crític que ajudi a millorar l’entorn social.

Valors

Els valors de la Universitat de Barcelona emanen dels principis recollits en l’Estatut compartits per tota la comunitat universitària: llibertat, democràcia, justícia, igualtat i solidaritat.

Article 4 de l’Estatut de la UB

4.1 Per al desenvolupament correcte de les seves activitats, la Universitat de Barcelona fa seus els principis de llibertat, democràcia, justícia, igualtat i solidaritat. Tots els membres de la comunitat universitària estan obligats a atenir-s’hi en la seva actuació. Així, són proclamats i garantits:

a) la llibertat de càtedra, de recerca i d’estudi, així com la d’expressió, associació i reunió dels universitaris dins la Universitat,

b) la igualtat de tots els universitaris, que no poden ser objecte de cap discriminació,

c) el dret a la participació de tots els universitaris en la tasca comuna dels objectius de la Universitat,

d) el dret a ser avaluat de manera justa, i

e) l’orientació de la docència i la recerca cap a la cultura de la pau, el progrés social i humà fonamentat en els drets humans i el respecte del medi ambient i del desenvolupament sostenible.

4.2 La Universitat de Barcelona vetlla pel respecte a la dignitat de les persones en el desenvolupament de les seves activitats, assumeix la defensa de la seguretat i la integritat personals en l’exercici d’aquestes i promou la integració de les persones amb discapacitats, adequant les seves instal·lacions.

4.3 La Universitat de Barcelona duu a terme una política de prevenció de riscos laborals que garanteix la seguretat i la salut de tots els seus membres; a aquest efecte, adopta un sistema de la gestió de la prevenció d’acord amb la legislació vigent i adaptat a les seves característiques organitzatives.

Participem d’uns valors i una cultura de responsabilitat que comença per l’autonomia universitària i s’estén fins a la llibertat acadèmica, la tolerància i el diàleg, la diligència i professionalitat en les actuacions, l’excel·lència, la implicació i debat en els canvis i en els reptes universitaris, la innovació i cerca del coneixement, la transparència informativa i de rendició de comptes, la utilització eficient dels recursos públics i uns alts estàndards ètics i de conducta.

globus terraqui