Finances

Segons allò que preveu el Reial decret llei estatal 14/2012, les universitats públiques espanyoles estan obligades a presentar unes dades de comptabilitat analítica segons un model que ha d’aprovar la Intervenció de l’Administració General de l’Estat, a partir del curs 2015/16. Dins aquest marc referencial, la Generalitat de Catalunya i les universitats públiques catalanes estan elaborant un model homogeni de comptabilitat analítica. Una vegada s’hagi aprovat aquest model es calcularan les dades del curs 2015/16.

Cost per activitat 2020 |  Cost per activitat 2019 |  Cost per activitat 2018 |  Cost per activitat 2017 |  Cost per activitat 2016 |  Cost per activitat 2015
Amb l'elaboració de la Memòria econòmica de la Universitat es pretén retre comptes al Consell de Govern, al Consell Social i, en general, a la comunitat universitària, de quina manera aquesta institució empra els fons públics i privats que rep. Amb aquest document no tan sols es compleix el requisit legal d'acord amb allò que disposa la LOU, la Llei 1/2003 d'universitats de Catalunya, els Estatuts de la Universitat, la Llei de finances públiques de Catalunya (Decret legislatiu 9/1994), i el Pla especial de comptabilitat pública per a les universitats públiques catalanes (Resolució de la Generalitat de Catalunya de data 3 de maig de 1999); sinó que també és una oportunitat de sotmetre a valoració de tota persona interessada en la seva activitat econòmica.

Compte anuals 2022 |​​​​​​​ Comptes anuals 2021 |Comptes anuals 2020 |  Comptes anuals 2019 |  Comptes anuals 2018 |  Comptes anuals 2017 |  Comptes anuals 2016 |  Comptes anuals 2015

Fiscalització
La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, introdueix el concepte de període mitjà de pagament, com a expressió del temps de pagament o retard en el pagament del deute comercial, de manera que totes les Administracions Públiques hauran de fer públic el resultat d’aquest indicador, el qual s’haurà de calcular d’acord amb la metodologia definida en el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, per la qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions Pública.
Informació enviada a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya a efectes del Sistema Europeu de Comptes 2010 (SEC 2010).

Juny 2023 | Desembre 2022 | Setembre 2022 | Juny 2022 | Desembre 2021 | Setembre 2021 | Desembre 2020 | Setembre 2020 | Març 2020
El pressupost de la Universitat de Barcelona recull l'explicació dels estats de les despeses i dels ingressos i les bases d'execució que constitueixen les normes específiques que regiran la gestió de les obligacions i els drets de caràcter econòmic dels quals és titular la Universitat de Barcelona.
​​​​​​​