Contractació i convenis

Convenis signats per la Universitat de Barcelona amb altres institucions públiques i privades. Podeu trobar, entre d’altres, la informació sobre el tipus de relació existent, l’oficina que gestiona els convenis, els organismes implicats, el període de vigència, i els drets i obligacions econòmiques que se’n deriven.