Consell Social

El Consell Social és l'òrgan mitjançant el qual la societat participa en la universitat, i la seva composició i funcions estan definides per la Llei d’Universitats de Catalunya.
​​​​​​​La llei defineix les funcions del Consell Social i les agrupa en tres apartats:
  • Funcions de programació i gestió de l’activitat universitària, com pot ser col·laborar en la definició dels criteris i els objectius del planejament estratègic de la universitat; acordar la implantació o la supressió d'ensenyaments conduents a l'obtenció de títols universitaris oficials; també la creació i supressió dels centres docents universitaris i dels instituts universitaris de recerca, i contribuir a la supervisió i l'avaluació de la qualitat, del rendiment i de la viabilitat econòmica i social de la universitat i promoure vincles de col·laboració mútua entre universitats i amb entitats socials representatives.

  • Funcions econòmiques, pressupostàries i patrimonials, com pot ser promoure la participació de la societat en el seu finançament; estimular la inversió en recerca de les empreses i la col·laboració en la recerca universitària; aprovar el pressupost de la Universitat; supervisar les activitats de caràcter econòmic i fer el seguiment del pressupost i aprovar-ne la seva liquidació; acordar les operacions d'endeutament i d'aval de la universitat i aprovar els preus dels ensenyaments propis de la universitat i els dels serveis de la universitat; vetllar pel patrimoni de la universitat i adoptar els acords d'adquisició, disposició i gravamen dels béns patrimonials.

  • Funcions respecte a la comunitat universitària, com pot ser acordar la proposta de nomenament del gerent o la gerent i aprovar-ne les condicions del contracte; aprovar la relació de llocs de treball del personal de la Universitat i les seves modificacions; informar sobre els convenis col·lectius del personal laboral de la universitat; acordar l'assignació individual de retribucions addicionals per mèrits docents, de recerca i de gestió; estudiar, acordar, a fi de garantir la no-exclusió de cap estudiant per raons econòmiques, la política de beques, d'ajuts i de crèdits per a l'estudi i la recerca que atorgui la universitat amb càrrec als seus pressupostos; aprovar les normes que regulen el progrés i la permanència dels estudiants a la universitat i vetllar per la correcta inserció laboral dels titulats de la universitat.

Composició

Està compost per quinze membres: nou persones representatives de la societat catalana, i sis membres de la universitat. Les nou persones són escollides de la forma següent: dues nomenades pel Parlament de Catalunya; tres nomenades pel Govern de la Generalitat, entre les quals el president del Consell; una escollida per l’Ajuntament de Barcelona; una escollida per les organitzacions sindicals més representatives de Catalunya; una escollida per les organitzacions empresarials; un antic alumne o alumna amb titulació de la Universitat de Barcelona.

Els sis membres de la Universitat que pertanyen al Consell de Govern són: un representant dels estudiants; un representant del Personal Docent i Investigador, i un representant del Personal d'Administració i Serveis elegits pel mateix Consell de Govern. En són membres nats el rector o rectora, el secretari o secretària general i el gerent o la gerent de la Universitat.


​​​​​​​Membres

​​​​​​​Membres