Consell de Govern del 27 de gener de 2016 (extraordinari)

Ordre del dia:

1. Aprovar, si escau, els expedients de creació, modificació, fusió i supressió de departaments
inclosa la UFR de Treball Social) que en aplicació de l'acord del Consell de Govern,
de 20 d'abril de 2015, donen complimenta la concreció del nou mapa departamental de la
Universitat de Barcelona.

Acords:

001/2016 Aprovació dels expedients de creació, modificació, fusió i supressió de departaments (inclosa la UFR de Treball Social) que en aplicació de l'acord del Consell de Govern, de 20 d'abril de 2015, donen compliment a la concreció del nou mapa departamental de la Universitat