Consell de Govern

El Consell de Govern és l'òrgan col·legiat de govern de la Universitat. Estableix les línies estratègiques i programàtiques de la Universitat i les directrius i els procediments per aplicar-les en els àmbits d’organització dels ensenyaments i la docència, de la recerca, dels recursos humans i econòmics i d’elaboració dels pressupostos.
Està compost pel rector, que el presideix, el secretari general, el gerent, quinze membres designats pel rector, preferentment entre els diversos sectors de la comunitat universitària, vint membres elegits pel Claustre Universitari entre els seus membres, en funció de la composició dels diferents sectors que hi estan representats, deu membres elegits pels degans i deganes, els directors i directores d’escoles universitàries, cinc membres elegits pels directors i directores de departament i dels instituts universitaris de recerca i tres membres del Consell Social que no pertanyin a la comunitat universitària.
Membres nats
 • Dr. Joan Guàrdia Olmos, Rector
 • Dra. Marina Solé Català, Secretària General
 • Sra. Glòria Matalí Costa, Gerent
Membres designats pel rector
 • Dr. Ernest Abadal Falgueras, Vicerector Adjunt al Rector i de Personal Docent i Investigador
 • Dr. Agustí Alcoberro Pericay, Vicerector de Patrimoni i Activitats Culturals
 • Dra. Concepció Amat Miralles, Vicerectora de Política Docent
 • Dr. Víctor Climent Sanjuan, Vicerector de Relacions Laborals
 • Dr. Pilar Delgado Hito, Vicerectora de Política Acadèmica i Qualitat
 • Dra. María Feliu Torruella, Vicerectora de Doctorat i Personal Investigador en Formació
 • Dra. Marta Ferrer Garcia, Vicerectora d’Estudiants i Participació
 • Dr. Jordi Garcia Fernández, Vicerector de Recerca
 • Dr. Jordi Matas Dalmases, Vicerector de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística
 • Dra. Montserrat Puig Llobet, Vicerectora d’Igualtat i Gènere
 • Dr. Raul Ramos Lobo, Vicerector de Política d’Internacionalització
 • Dra. Mercè Segarra Rubí, Vicerectora d’Emprenedoria, Innovació i Transferència
 • Dr. Xavier Triadó Ivern, Vicerector de Transformació Digital
 • Sra. Lourdes González Fernández, PAS
 • Sr. Jordi Guilleumes i Morell, PAS
Degans i Directors de centre

(amb veu i vot)
 • Dr. Ramon J. Alemany Leira, Degà de la Facultat d’Economia i Empresa
 • Dra. Sílvia Burset Burillo, Degana de la Facultat d’Educació
 • Dra. Maria Isabel Méndez Lloret, Degana de la Facultat de Filosofia
 • Dr. Ricardo Piqueras Céspedes, Degà de la Facultat de Geografia i Història
 • Dr. Francesc X. Pons i Ràfols, Degà de la Facultat de Dret
 • Dr. Oriol Pujol Vila, Degà de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica
 • Dr. Albert Soler Gil, Degà de la Facultat de Ciències de la Terra
 • Dra. Maria Dolores Tapias Gil, Degana de la Facultat de Belles Arts
 • Dr. Antonio de Padua Trilla García, Degà de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
 • Dr. Miquel J. Vidal Espinar, Degà de la Facultat de Química
(amb veu, sense vot)
 • Dr. Joan Miquel Nolla Sole, Coordinador del Campus de Bellvitge, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
 • Dr. Jorge Camarasa Garcia, Degà de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació
 • Dra. Rosina Girones Llop, Degana de la Facultat de Biologia
 • Dr. Eugeni Graugés Pous, Degà de la Facultat de Física
 • Dr. Antonio Solanas Pérez, Degà de la Facultat de Psicologia
 • Dr. Miquel Térmens Graells, Degà de la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals
 • Dr. Jesús Javier Velaza Frias, Degà de la Facultat de Filologia i Comunicació
Directors de departaments i Instituts universitaris de recerca
 • Dra. Marta Capllonch Bujosa, Directora del Departament de Didàctiques Aplicades
 • Dr. Camil Andreu Castelo-Branco Flores, Director del Departament de Cirurgia i Especialitats Medicoquirúrgiques
 • Dr. Albert Diaz Guilera, Director de l’Institut de Recerca en Sistemes Complexos
 • Dr. Ernest E. Marcos Hierro, Director del Departament de Filologia Clàssica, Romànica i Semítica
 • Dra. Francisca Pérez Madrid, Directora del Departament d’Història del Dret, Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l’Estat
Membres elegits pel Claustre

Personal acadèmic permanent
 • Dra. Montserrat Camps Gaset
 • Dr. Cristian Miguel Cañestro García
 • Dr. David Isidro Carpio Briz
 • Dra. Sònia Estradé Albiol
 • Dra. Laura Guitart Tarrés
 • Dra. M. Teresa Lluch Canut
 • Dra. Carme Narváez Cases
 • Dra. Mercè Pallàs Lliberia
 • Dra. Mercè Puig Rodríguez-Escalona
 • Dra. M. Teresa Vadrí Fortuny
Personal acadèmic no doctor i/o sense vinculació permanent
 • Dra. Laura de la Cueva Ariza
 • Dr. Miguel Caballero Borrego
Alumnat
 • Sra. Marta Amat Sivill
 • Sr. Marc Artigas Martín, en substitució del Sr. Francesc Almendros
 • Sra. Laura Maldonado Murciano
 • Sr. Jordi Martín i Pons
 • Sra. Neus Matamoros López
 • Sr. Oriol Vives Ortíz, en substitució del Sr. Genís Vives
Personal d’Administració i Serveis
 • Sra. Núria Massons i Solano
 • Sr. Ramon Seminago Fabian
Membres del Consell Social
 • Sr. Joan Corominas Guerin
Relació dels membres (pdf)
Data d´actualització: 27 d'abril de 2023​​​​​​​
+   Acords
2019


2018


2017


2016


2015


Del 1998 fins al 2014 (intranet)