Comitè d'Ètica

El Comitè d'Ètica té com a objectiu principal dotar de la màxima efectivitat possible el Codi ètic d’integritat i bones pràctiques de la UB i tota l’altra normativa d’integritat i la que s’aprovi. Així, es configura un òrgan independent i plural que permet garantir el respecte i el compliment de tota la normativa ètica i d’integritat institucional, així com la seva interpretació sistemàtica i de conjunt.
El Comitè d’Ètica de la UB dota a la Universitat d’una estructura cabdal i referent en l’aplicació i l’orientació ètica i d’integritat de tota la comunitat universitària. A més, permet desplegar de manera efectiva i analitzar les necessitats i evolucions en matèria d’ètica i d’integritat institucional que apareguin amb el temps.

Composició

Amb veu i vot
  • Una persona nomenada pel rector o rectora d’entre persones de la comunitat universitària de reconegut prestigi en la defensa de l’ètica, la integritat i la transparència en l'àmbit universitari, que n’ostenta la presidència i que té vot de qualitat.
  • Una persona del PDI, adscrita a la Facultat de Dret, i una persona del PAS, provinent dels serveis no adscrits a Facultats, preferentment de trajectòria i vàlua reconeguda en qüestions ètiques i de bon govern, escollides pel Consell de govern d’entre dues ternes de candidats (dues dones i un home per a cada cas) que presenta el rector/a.
  • Tres persones del PDI i dues persones del PAS, escollides per majoria simple pel Consell de govern a partir de les propostes dels deganats de les 16 Facultats. Cada deganat proposarà un PDI i un PAS, dels quals un haurà de ser un home i l’altra una dona, preferentment de demostrada trajectòria ètica en recerca, docència i gestió, respectivament.
  • Una persona del PAS i una del PDI designats per les respectives organitzacions sindicals més representatives.
  • Dues persones escollides per i entre els membres electes del Consell de l’Alumnat per majoria simple.
  • Una persona escollida pel representant dels doctorands, elegit directament pel seu Consell de Representació.
  • La persona que ostenta la secretaria de la Comissió de Bioètica.
Amb veu i sense Vot
  • La persona que encapçala la Secretaria General.
  • La persona gestora de la Bústia ètica, nomenada pel rector o rectora, encarregada d’instruir les comunicacions i consultes adreçades al Comitè d’Ètica.
  • La persona que ostenta la direcció de l’Oficina de Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social Corporativa.​​​​
 

Membres

Amb veu i vot
Presidència
Pendent

Una persona del PDI, adscrita a la Facultat de Dret, i una persona del PAS, provinent dels serveis no adscrits a Facultats.
Pendent
Sra. Dolors Baena Tostado (PAS)

Tres persones del PDI i dues persones del PAS, proposades pels deganats, escollides per majoria simple pel Consell de govern
Dra. Mercè Bernardo Vilamitjana (PDI)
Dr. Francisco Esteban Bara (PDI)
Dra. Margarita Mauri Álvarez (PDI)
Sr. Eduard Marron Palau (PAS)
Sra. Manuela Mora Ballester (PAS)

Una persona del PDI i una del PAS designats per les respectives organitzacions sindicals més representatives.
PDI: Dra. Maria Àngels Massip Bonet (Intersindical)
PAS: Sr. Vicenç Planas Cervera (CCOO)

Dues persones membres electes del Consell de l’Alumnat.
Pendent
Pendent

Una persona escollida pel representant dels doctorands.
Sr. Eduardo Antonio Montes

Membre de la Comissió de Bioètica
Sr. Ignasi Labastida Juan

Amb veu i sense Vot
Secretària general
Dra. Marina Solé Català

Gestor o gestora de la Bústia ètica
Dra. Isabel Viola Demestre

Director o directora de l’Oficina de Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social Corporativa
Sr. Maurici Romero Mulero