Comissions Delegades

El Consell de Govern pot crear les comissions per matèries específiques que consideri convenients i delegar-los competències.

El Consell de Govern reglamenta el funcionament, la composició, el règim de substitucions i els mecanismes de delegació del vot d'aquestes comissions, de les quals poden formar part membres de la comunitat universitària que no pertanyin al Consell de Govern.