Comissió de Reclamacions

 • Garantir que en els concursos d'accés de funcionariat docent i en els concursos de professorat contractat es respecten la igualtat de condicions i els principis de publicitat, de mèrits i de capacitat docent i investigadora dels i les concursants, i que el candidat o la candidata que es proposi s'adeqüi a la descripció assenyalada per a la plaça, en l'anàlisi dels aspectes purament procedimentals.
 • Valorar i informar sobre les reclamacions presentades contra les resolucions de les comissions d'accés o de contractació, i ratificar-les o no.
 • Presentar al Consell de Govern un informe anual sobre el desenvolupament dels concursos.

Composició

La Comissió de Reclamacions està formada per set catedràtics o catedràtiques d'universitat de diverses àrees de coneixement, amb una àmplia experiència docent i investigadora, designats pel Consell de Govern per un període de quatre anys entre el professorat en actiu dels diferents àmbits d'activitat universitària. La Comissió de Reclamacions és presidida pel catedràtic o la catedràtica de més antiguitat i n'exerceix les funcions de secretari o secretària el catedràtic o la catedràtica de menys antiguitat, amb l'assistència del secretari o la secretària general, amb veu i sense vot.

Membres 

President:

 • Dr. Antonio Andrés Pueyo.
  ​​​​​​​Departament de Psicologia Clínica i Psicobiologia  

Secretari:

 • Dr. Vicenç Aguado Cudolà
  Departament de Dret Administratiu, Dret Processal i Dret Financer i Tributari

Vocals:

 • Dr. Anicet R. Blanch Gisbert.
  ​​​​​​​Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística
 • Dra. Montserrat Guillén Estany.
  Departament d’Econometria, Estadística i Economia Aplicada
 • Dr. Atilà Herms Berenguer.
  Departament d’Enginyeria Electrònica i Biomèdica.
 • Dra. Rosa Maria Lamuela Raventos.
  Departament de Nutrició, Ciències de l’Alimentació i Gastronomia
 • Dra. Francesca Mestre Roca.
  Departament de Filologia Clàssica, Romànica i Semítica

Amb veu sense vot:

 • Dra. Marina Solé Català
  Secretària general de la UB