Claustre 20 de desembre de 2022

Número de convocatòria: 02
Data de reunió: 20 de desembre de 2022  (dimarts)
Hora de reunió: 8.30 hores (primera convocatòria) 09.00 hores (segona convocatòria)
Lloc de reunió:  Sala de Juntes d’Infermeria, Pavelló de Govern – Campus Bellvitge

Es convoca aquesta reunió per videoconferència però, la Mesa del Claustre i els ponents que han d’intervenir es reuneixen de manera presencial a la Sala de Juntes d’Infermeria.
 

Ordre del dia

  • 1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió del dimarts, 28 de juny de 2022.
  • 2. Informe del rector i aprovació si escau.
  • 3. Informació sobre la Bústia ètica.
  • 4. Informe anual de la Comissió de Desenvolupament Sostenible de la Universitat de Barcelona.
  • 5. Memòria informe del Síndic de Greuges curs 2021-2022.
  • 6. Torn obert de paraules.
     

Desenvolupament de la sessió

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió del 28 de juny de 2022.

S’accepten les esmenes presentades i s’incorporen a l’acta.

2. Informe del rector.

Document

3. Informació sobre la Bústia ètica

Document

4. Informe anual de la Comissió de Desenvolupament Sostenible de la Universitat de Barcelona

Document

5. Memòria informe del Síndic de Greuges curs 2021-2022

Document

6. Torn obert de paraules