Claustre

El Claustre Universitari de la UB és el màxim òrgan de representació de la comunitat universitària. Li correspon elaborar, modificar i, si escau, desenvolupar l’Estatut, controlar la gestió dels càrrecs i els òrgans de govern de la Universitat, aprovar les línies generals d’actuació de la Universitat i, en circumstàncies extraordinàries, convocar eleccions a rector o rectora.
El Reglament del Claustre Universitari de la Universitat de Barcelona va ser aprovat pel Claustre en data 22 d'octubre de 2002 i, amb posterioritat, va ser adequat a l’Estatut de la Universitat de Barcelona, en data 9 d’octubre de 2003. Modificats els articles 11 i 25 per el Claustre de data 19 de maig de 2010.
+   Acords