Admissió amb estudis estrangers a màsters universitaris

 • ​​​​​​​Es pot accedir als màsters universitaris amb una titulació universitària estrangera en els casos següents:

  • Títol expedit per una institució d’educació superior de l’EEES i que faculti, en el país d’expedició, per accedir als ensenyaments de màster universitari.
  • Títol aliè a l’EEES, amb l’homologació prèvia a un títol habilitador espanyol, si escau, o una declaració d’equivalència a titulació i nivell acadèmic universitari oficial espanyol.
   
  • Títol aliè a l’EEES, sense homologació.
   En aquest cas, és necessària la comprovació prèvia per part de la UB que aquests estudis corresponen a un nivell de formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que capaciten per accedir a estudis de màster universitari al país que expedirà el títol. L’acceptació en un màster universitari no implica, en cap cas, l’homologació del títol previ, ni el seu reconeixement amb una finalitat diferent de la de cursar ensenyaments de màster. La documentació necessària per accedir sense l’homologació prèvia és la següent:
   • Sol·licitud d’autorització degudament emplenada.
   • Còpia autentificada del títol de llicenciat o l’equivalent (traduït i legalitzat per la via diplomàtica).
   • Còpia autentificada del certificat de les matèries cursades (traduït i legalitzat per la via diplomàtica). La coordinació del màster s’encarregarà de dur a terme els tràmits oportuns.
  ​​​​​​​

  També s’ha de fer una preinscripció que dona accés al procés de selecció.

  Cada màster té un procediment d’admissió establert per la UB (*). Aquest procediment inclou criteris específics i criteris de valoració de mèrits, i, en casos determinats, una formació prèvia específica.

  Els criteris d’admissió es poden consultar a la fitxa del màster universitari ofert, apartat «Requisits d’accés», i també al web de cada màster universitari.

  En tots els casos l’admissió efectiva depèn dels criteris de valoració establerts per la Universitat i pel màster mateix.

 • Per fer la preinscripció que dona accés al procés de selecció al màster universitari escollit, cal emplenar un formulari dissenyat per cada màster. Aquest formulari està a la fitxa del màster universitari ofert, apartat «Preinscripció/Matrícula», i està actiu en els períodes de preinscripció del màster universitari. El formulari conté, entre d’altres, els criteris de selecció i de valoració de les preinscripcions, el termini de preinscripció i de matrícula, i el nom d’una persona responsable (coordinador/a) amb una adreça electrònica i el telèfon de contacte.

  * D’acord amb el que estableix l’article 17 del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, l’alumnat pot ser admès al màster si compleix els requisits específics i els criteris de valoració de mèrits propis del títol de màster. La Universitat determina els requisits d’admissió, entre els quals es podrien concretar requisits de formació prèvia específica en funció de l’àmbit del màster.