Objectius i competències

El màster en Gestió i Direcció de Biblioteques i Serveis d’Informació té com a objectiu general proporcionar una formació integral de caràcter professional orientada a especialitzar titulats universitaris procedents de tots els àmbits del coneixement com a gestors de biblioteques i altres serveis d’informació.

També suposa una possibilitat d’especialització per als graduats en Informació i Documentació i diplomats en Biblioteconomia i Documentació que no tenen la formació especialitzada necessària ni la titulació específica requerida per a càrrecs de direcció i gestió.
Oferir un sistema d’informació adequat implica conèixer a fons una organització i el seu entorn, aconseguir un equip de professionals amb aptituds per prestar uns serveis de qualitat, establir sistemes d’avaluació, obtenir i gestionar els recursos econòmics necessaris per dur-los a terme i ser capaç d’establir un sistema de difusió que asseguri que els serveis arriben a l’audiència adient. Per respondre a aquests nous entorns i necessitats són imprescindibles professionals capaços de treballar en xarxa i de liderar equips multidisciplinaris que formin part de projectes col·laboratius i compartits entre diferents organitzacions.

En el context actual, un bon gestor de centres i serveis d’informació és qui els converteix en el nucli central de l’organització, té una visió global i actualitzada, sap construir una visió de futur, gestiona el canvi, té capacitat negociadora, comunicativa i col·laboradora, i sap formar, dirigir i coordinar equips de treball. Per assolir aquests objectius, les matèries que configuren el programa docent d’aquest màster universitari s’han definit perquè els estudiants adquireixin una capacitació integrada i sistematitzada dels coneixements, tècniques, procediments i mètodes essencials que exigeix la gestió global, i els preparen per a l’exercici professional de càrrecs de direcció i lideratge en les unitats i centres d’informació.

Els futurs titulats del màster en Gestió i Direcció de Biblioteques i Serveis d’Informació poden desenvolupar funcions de disseny i direcció de sistemes d’informació, de gestió de projectes i de gestió de recursos humans i econòmics, en unitats d’informació de tota mena, tant del sector públic com privat. A més, poden implementar i dirigir processos de qualitat que garanteixin l’assoliment dels objectius fixats per l’organització. També poden establir-se pel seu compte i dirigir empreses de serveis que puguin elaborar projectes integrals per a la gestió de la informació i la documentació en empreses i organitzacions.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals
Àmbit de coneixement
 • Ciències econòmiques, administració i direcció d'empreses, màrqueting, comerç, comptabilitat i turisme
 • Interdisciplinari
 • Ciències socials, treball social, relacions laborals i recursos humans, sociologia, ciència política i relacions internacionals
Modalitat de docència
 • En línia
Crèdits60
Places30
Durada1 any acadèmic
Idioma de docènciaCastellà
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióCONCEPCION RODRIGUEZ PARADA
Adreça electrònicacrodriguezp@ub.edu
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció obertaNo
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Complements de formació

Galeria multimèdia

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

FIMAUB

Objectius i competències

Objectius

Aquest màster pretén formar especialistes que puguin desenvolupar funcions de disseny i direcció de sistemes d'informació, de gestió de projectes i de gestió de recursos humans i econòmics en unitats d'informació de tot tipus, tant del sector públic com privat, en què podran, a més, implementar i dirigir processos de qualitat que garanteixin l'assoliment dels objectius fixats per l'organització.

El màster no només vol formar professionals experts en la planificació estratègica, l'avaluació, el màrqueting de serveis i la gestió de la qualitat i de recursos (humans, materials, economicofinancers, tecnològics, d'informació, d'infraestructures, etc.), sinó que pretén que els estudiants adquireixin habilitats i competències en el marc del desenvolupament organitzacional i el lideratge i l'alta direcció de biblioteques i altres unitats i sistemes d'informació (xarxes de biblioteques, consorcis, arxius, hemeroteques, cartoteques, etc.) públics, privats, sense ànim de lucre i que pertanyin a especialitats temàtiques i sectors diversos.

Competències

L'alumnat, en acabar el màster, ha de demostrar que és capaç de:

 • Analitzar l'entorn de les unitats i serveis d'informació i les necessitats dels usuaris mitjançant l'obtenció i interpretació de dades en un context estratègic i de competència.
 • Diagnosticar i identificar els factors crítics que determinen l'èxit de l'organització.
 • Aplicar tècniques de planificació, direcció i lideratge per gestionar els recursos de l'organització i el seu ús.
 • Planificar l'ús dels recursos d'acord amb les necessitats dels usuaris, el personal, la col.lecció, etc.
 • Planificar i gestionar de manera col.laborativa per assegurar que els serveis i productes responguin a les demandes i les necessitats de l'organització i dels seus usuaris.
 • Identificar els punts forts i febles d'una organització, un producte o un servei, establir i utilitzar indicadors, i elaborar solucions per millorar-ne la qualitat.
 • Aplicar instruments i estratègies de promoció i comunicació d'unitats, serveis i productes per a la captació de mercat amb la participació dels usuaris.
 • Elaborar polítiques, directrius i procediments per al funcionament correcte de l'organització.
 • Gestionar i liderar un equip humà, assegurant-ne l'eficàcia i afavorint-ne el desenvolupament personal i professional, tot respectant els objectius de l'organització.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

El màster s'adreça als titulats universitaris (diplomats, graduats i llicenciats) procedents de tots els àmbits del coneixement que estiguin interessats a adquirir els coneixements i habilitats necessaris per liderar la direcció i la gestió global de qualsevol centre o servei d'informació especialitzat en l'àmbit de la seva titulació prèvia.

Tot i que no és imprescindible, el màster pot ser interessant per a aquelles persones que tinguin certa experiència laboral en unitats i serveis d'informació de qualsevol àmbit d'especialització i que vulguin o necessitin qualificar-se professionalment per accedir a càrrecs de gestió i direcció.

Així mateix, el màster resulta especialment atractiu per a aquells diplomats en Biblioteconomia i Documentació o graduats en Informació i Documentació que vulguin continuar la formació aprofundint i especialitzant-se en aquest perfil de gestor i director d'unitats i serveis d'informació.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
Per accedir a aquest màster es recomana disposar d'habilitats i coneixements d'usuari habitual de programes informàtics relacionats amb l'elaboració, el tractament, la recerca i el consum d'informació. Es considera un valor afegit tenir experiència en el treball en equips multidisciplinaris i certa habilitat per a les relacions socials. També es valora haver rebut algun tipus de formació relacionada amb la planificació, la gestió, la direcció i el lideratge.

Les titulacions oficials d'accés natural al màster són la diplomatura en Biblioteconomia i Documentació, la llicenciatura en Documentació i el grau en Informació i Documentació. Aquells aspirants que vulguin cursar el màster que no disposin de titulació universitària prèvia relacionada amb la biblioteconomia, la informació i la documentació ni posseeixin coneixements o experiència pròpia de l'àmbit han de cursar complements formatius que els permetin adquirir els coneixements previs indispensables relacionats amb les tipologies, funcions, processos i tècniques bàsiques dels centres i serveis d'informació.

A més de formació universitària prèvia i d'acord amb les normatives actuals, les persones que vulguin accedir al màster han de tenir coneixements d'anglès de nivell B1.

Preinscripció

Calendari

 • Primer període: de l'1 de febrer al 27 d'abril de 2023.
  Resolució: 11 de maig.
 • Segon període: del 2 de maig al 21 de juny de 2023.
  Resolució: 27 de juny.
 • Tercer període: del 23 de juny al 7 de setembre de 2023.
  Resolució: el 13 de setembre de 2023.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

 • Sol·licitud de preinscripció
 • Còpia del títol o equivalent. En cas d'admissió, per fer la matrícula cal que els títols estrangers que ho requereixin estiguin traduïts i legalitzats per via diplomàtica.
 • Documentació específica o vinculada als criteris de selecció

Criteris de selecció

Es duu a terme un procés selectiu de candidats atenent als criteris següents:

 • Expedient acadèmic de la titulació d'accés (60 %).
 • Currículum. Els candidats han d'adjuntar a la sol.licitud un currículum que exposi la seva trajectòria acadèmica reglada, l'experiència professional i la formació continuada o complementària rebuda (40 %). La valoració del currículum es pondera en base als aspectes principals següents:
  • Experiència professional en el context d'unitats i serveis d'informació (10%).
  • Formació continuada vinculada a les funcions i processos propis d'unitats i serveis d'informació (10%).
  • Formació continuada vinculada als processos de gestió i direcció en general (10%).
  • Experiència professional que impliqui el desenvolupament d'habilitats i coneixements d'usuari habitual de programes informàtics relacionats amb l'elaboració, el tractament, la recerca i el consum d'informació, o bé formació relacionada rebuda (5%).
  • Experiència professional que impliqui el treball en equips multidisciplinaris i l'habilitat per a les relacions socials, o bé formació relacionada rebuda (5%).

Procediment de resolució

La Comissió de coordinació analitza les sol.licituds i les evidències presentades i fa pública la llista d'admesos. En el moment de l'admissió, la Comissió de Coordinació indica a cada candidat admès si ha de fer, o no, els complements formatius.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.


Horaris

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 30
Optatius 10
Pràctiques externes 10
Treball final de màster 10
TOTAL 60

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Gestió i Direcció de Biblioteques i Serveis d'Informació
Captació de Recursos: Patrocini i Mecenatge Obligatòria 1r semestre 2.5
Comunicació, Publicitat i Relacions Públiques Optativa 2n semestre 2.5
Concepció i Disseny de Llocs Web Culturals Optativa 2n semestre 2.5
Conceptualització de Projectes Optativa 2n semestre 2.5
Creació de Productes i Serveis en l'Àmbit de les Humanitats Digitals Optativa 2n semestre 2.5
Direcció i Lideratge Obligatòria 1r semestre 5
Experiència d'Usuari Optativa 2n semestre 2.5
Gestió d'Infraestructures i Intangibles Obligatòria 1r semestre 2.5
Gestió de Recursos Econòmics Obligatòria 1r semestre 2.5
Gestió de Recursos Humans Obligatòria 1r semestre 5
Gestió i Desenvolupament de Col·leccions Optativa 2n semestre 2.5
Màrqueting de Serveis i Recerca d'Entorn i de Mercats Obligatòria 1r semestre 2.5
Mètodes Avançats d'Avaluació i Gestió de la Qualitat Optativa 2n semestre 2.5
Mètodes i Tècniques d'Avaluació i Gestió de la Qualitat Obligatòria 1r semestre 5
Planificació Obligatòria 1r semestre 5
Pràctiques Obligatòria 1r semestre
2n semestre
10
Treball Final de Màster Obligatòria 1r semestre
2n semestre
10

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. 

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant, consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on s'han de fer les pràctiques.

Informació institucional

Informació de la titulació

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Els futurs titulats podran dissenyar i dirigir sistemes d'informació, gestionar projectes i gestionar recursos humans i econòmics en unitats d'informació de tot tipus: biblioteques públiques, biblioteques especialitzades, biblioteques de recerca, biblioteques escolars, centres de documentació, arxius, hemeroteques, cartoteques, etc.

També podran fer-se emprenedors i crear i dirigir empreses de serveis orientades a l'elaboració de projectes integrals de gestió de la informació i la documentació per a empreses i organitzacions.

Encara que el caràcter del màster és principalment professionalitzador i pretén facilitar l'accés qualificat a càrrecs de gestió i direcció de centres i sistemes d'informació, és també una via d'iniciació a la recerca, i constitueix, així, una fase formativa prèvia per a aquelles persones interessades a continuar la seva formació amb un doctorat centrat en l'àmbit de l'alta gestió.

Contacte

Coordinadora: CONCEPCION RODRIGUEZ PARADA
sed.informacio.audiovisuals@ub.edu

934 035 770
934 035 771

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.