Objectius i competències

El màster en Química Analítica ofereix formació especialitzada en aquesta àrea, amb l’objectiu que l’alumnat pugui afrontar la resolució de problemes analítics específics en camps concrets (mediambiental, farmacèutic, alimentari, clínic, biomèdic, etc.), posant èmfasi especial en el treball experimental, que es complementa amb formació teòrica avançada.
Es tracta d’un màster que respon a la necessitat del mercat actual de titulats amb coneixements especialitzats de química analítica, i que també permet accedir als estudis de doctorat.

Els estudiants que obtinguin aquest títol de màster estaran preparats per treballar en qualsevol laboratori d’anàlisi química, tant de rutina com de recerca bàsica o avançada. Les principals fonts de contractació dels titulats provenen de la indústria química, la farmacèutica, els laboratoris públics o privats de control sanitari i ambiental, d’anàlisi d’aliments, d’anàlisi clínica, de control de qualitat, i d’altres camps relacionats amb la química analítica.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Química
Àmbit de coneixement
 • Química
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits60
Places33
Durada1 any acadèmic
Idioma de docència80 % català - 15 % espanyol - 5 % anglès
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióELISABET FUGUET JORDA
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció oberta
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Complements de formacióNo

Objectius i competències

Objectius

El màster de Química Analítica té com a objectiu completar la formació dels graduats en Química i ensenyaments afins, potenciant la part experimental, que es complementa amb formació teòrica avançada. Es pretén, així mateix, que l'alumnat desenvolupi rigor, iniciativa i esperit crític en el treball de laboratori, que estimuli la inquietud necessària per abordar un projecte de recerca en entorns nous i que conegui les eines disponibles per fer-ho. Com a objectiu final, els estudiants del màster han d'adquirir la formació necessària per incorporar-se a equips de treball, en el sector públic o privat, que desenvolupin programes de recerca i desenvolupament en camps relacionats amb la química analítica.

Competències


 • Capacitat per traslladar un problema complex d'origen divers a la sistemàtica de la resolució de problemes en química analítica.

 • Capacitat per identificar el potencial de diferents tècniques analítiques avançades i seleccionar la més adequada per a la resolució d'un problema analític específic.

 • Capacitat per identificar i optimitzar les variables que afecten les tècniques analítiques utilitzades en la resolució d'un problema específic.

 • Capacitat per demostrar el compliment dels requisits tècnics per assegurar la qualitat del procés analític.

 • Capacitat per interaccionar amb els camps i les activitats de recerca actuals que tenen més impacte en química analítica, tant de l'entorn nacional com internacional.

 • Capacitat per identificar les etapes d'un pla de treball experimental, poder elaborar-lo i descriure'l, organitzar-ne el calendari de desenvolupament i saber presentar-lo a un equip de treball.

 • Capacitat per desenvolupar esperit crític per interpretar els resultats obtinguts, relacionar-los amb les variables i factors metodològics que n'han afectat l'obtenció i extreure'n conclusions pertinents.

 • Capacitat per modificar un pla de treball experimental en funció de l'obtenció de resultats inesperats.

 • Adquisició dels hàbits propis de les bones pràctiques de treball en un laboratori analític, tant individualment com col.lectivament.

 • Capacitat per buscar i analitzar informació cientificotècnica en l'àmbit de la química en anglès.

 • Capacitat d'integració en un equip de treball, i d'adaptació a un entorn internacional i multicultural.

 • Capacitat de reconèixer les innovacions del camp professional propi i les tendències de futur.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

El màster de Química Analítica s'adreça a titulats universitaris que tinguin interès a aprofundir el coneixement de la Química Analítica per orientar la seva carrera professional cap a la recerca, la innovació i el desenvolupament, i cap a la resolució de problemes en entorns nous dins dels camps del medi ambient, la indústria farmacèutica i alimentària i la bioanàlisi, entre d'altres. Cal que els futurs estudiants tinguin una bona base en química i, de manera especial, un bon nivell en les matèries de química analítica que s'imparteixen en el grau de Química, així com coneixements d'anglès de nivell B1 o equivalent.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
Les titulacions oficials que donen accés directe al màster de Química Analítica són el grau i la llicenciatura de Química. Altres estudiants amb titulacions afins, com ara Farmàcia, Bioquímica, Enginyeria Química, Ciència de Materials, etc., poden accedir al màster sempre que, a criteri de la Comissió Coordinadora, tinguin un nivell adequat de química analítica, equivalent al que proporcionen les assignatures obligatòries del grau de Química.

Preinscripció

Calendari

De l'1 de març al 14 de juliol de 2024.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

Si el nombre d'alumnes sol·licitants que s'ajusten al perfil supera el nombre de places que s'ofereixen, la Comissió elaborarà una llista de prelació seguint els criteris de selecció que s'indiquen tot seguit:
 • Itinerari curricular de l'alumne: 45%.
 • Qualificacions de l'expedient acadèmic: 40 %.
 • Interès de l'estudiant per cursar el màster (carta de motivació): 10 %.
 • Altres mèrits, com ara l'experiència laboral, la participació en altres programes formatius, la mobilitat durant els estudis de grau, etc.: 5 %.

Procediment de resolució

La Comissió farà pública la llista dels candidats admesos (vegeu el calendari), tenint en compte l'ordre de prelació prèviament establert i el nombre màxim de places que s'ofereixen.

​​​​​​

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Informació de la Facultat

Pla d’estudis

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament no inclou assignatures optatives de pràctiques curriculars.

Es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on s'han de fer les pràctiques.

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Els estudiants que obtenen aquest títol estan preparats per treballar en qualsevol laboratori d'anàlisi química, tant de rutina com de recerca bàsica o avançada. Les principals oportunitats professionals per als titulats són a la indústria química, la indústria farmacèutica, o als laboratoris públics o privats de control sanitari i ambiental, d'anàlisi d'aliments, d'anàlisi clínica, de control de qualitat, i d'altres camps relacionats amb la química analítica.

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català.

Contacte

secretaria.quimica@ub.edu

934 021 200 | 934 021 201
Coordinadora: ELISABET FUGUET JORDA

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.