Objectius i competències

El màster en Cultures Medievals forma futurs especialistes en l’edat mitjana i els proporciona una visió global de l’espai europeu, així com els instruments necessaris per comprendre la identitat europea, les arrels històriques que fonamenten la unitat primigènia d’Europa i la pluralitat de les expressions culturals i lingüístiques que la configuren. 
Per tal d’assolir una aproximació més completa i integradora de l’edat mitjana, el màster estableix una interrelació necessària i estable entre els diferents àmbits que tenen per objecte d’estudi aquest període històric. En el màster en Cultures Medievals participen les facultats de Filologia i Comunicació, Filosofia, i Geografia i Història. Així, l’imparteixen professors medievalistes procedents de diferents disciplines, com ara arqueologia, filologia llatina, filologia romànica, filologia semítica, filosofia, història, història de l’art i paleografia.

En efecte, el màster té com a característica pròpia i diferenciadora el fet d’estar vinculat a un centre de recerca, l’Institut de Recerca en Cultures Medievals i a un doctorat en Cultures Medievals. Igualment cal destacar l’Associació de Recerca i Difusió Interdisciplinàries en Cultures Medievals (ARDIT), l’associació d’estudiants de tercer cicle vinculats a l’Institut de Recerca en Cultures Medievals (IRCVM) i al màster de Cultures Medievals de la Universitat de Barcelona.  Així, el màster en Cultures Medievals permet formar-se com a especialista en aquesta època, però una de les seves qualitats principals, i la que respon millor a les exigències del món actual, és que proporciona una formació essencialment polivalent, que combina l’especialització amb una aproximació a la civilització europea de caire transversal.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Filologia i Comunicació
Àmbit de coneixement
 • Interdisciplinari
 • Filologia, estudis clàssics, traducció i lingüística
 • Història, arqueologia, geografia, filosofia i humanitats
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits90
Places20
Durada2 anys acadèmics
Idioma de docència80% català - 20 % espanyol
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióMARTA SANCHO PLANAS
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció oberta
Matrícula oberta
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Complements de formacióNo

Objectius i competències

Objectius

L'objectiu del màster és formar investigadors especialitzats en l'edat mitjana. L'interès i la rellevància científica de la proposta rauen en la transversalitat, ja que el màster pretén abastar la complexitat d'aquesta època des de les disciplines tradicionals, per aconseguir-ne una visió més completa i integrada.

Així, els objectius generals d'aprenentatge són:
 • Adquirir transversalment els coneixements sobre els diversos àmbits històric, geogràfic, lingüístic, literari, artístic i cultural que configuren l'època medieval.
 • Assolir les competències necessàries per moure's amb solvència en el marc dels arxius, els museus i les biblioteques especialitzades en l'època medieval.
 • Ser capaç d'escriure textos científics.
 • Introduir-se en la vida científica.

Competències

Competències bàsiques
 • Capacitat per demostrar coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació d'aquests coneixements i judicis.
 • Capacitat per comunicar les conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
  CB10. Habilitats d'aprenentatge per continuar estudiant d'una manera que ha de ser en bona mesura autodirigida o autònoma.


Competències generals

 • Capacitat per desenvolupar la sensibilitat necessària per llegir textos medievals, avaluar-ne adequadament la informació i interpretar-ne correctament el sentit.
 • Capacitat per respectar l'ètica i la integritat intel·lectual i per aprendre a exposar i a debatre les pròpies opinions amb bona voluntat i independència de criteri, mostrant claredat i rigor en l'avaluació dels arguments propis i aliens.
 • Capacitat per dominar els procediments bàsics del treball intel·lectual, és a dir, saber utilitzar les eines necessàries per a l'adquisició de coneixements (fonts, bibliografia, disciplines auxiliars) i fer un bon ús també de les tècniques d'exposició i divulgació dels resultats que s'han obtingut (escriptura de recensions i treballs d'investigació, preparació de conferències i intervencions en debats).
 • Capacitat per treballar en equips que promoguin una recerca multidisciplinària i integradora dels elements comuns a diverses tradicions culturals.
 • Habilitat per reconèixer la presència d'elements dels estudis propis en els debats actuals extraacadèmics i saber utilitzar-los correctament per a la interpretació de la realitat.


Competències específiques

 • Capacitat per conèixer en profunditat els conceptes teòrics i pràctics fonamentals dels àmbits històrics i literaris de la medievalística.
 • Capacitat per dominar els conceptes fonamentals de l'escriptura medieval, tant les estructures lingüístiques del llatí medieval com les diferents formes gràfiques que es desenvolupen en l'edat mitjana, i per transcriure i entendre textos i documents medievals originals.
 • Capacitat per valorar la dimensió històrica de les fonts documentals i textuals per al coneixement dels períodes històrics i dels actors de les cultures medievals.
 • Capacitat per interrelacionar recíprocament els aspectes històrics, culturals, ideològics o estètics de la civilització medieval, per comprendre i integrar els elements culturals comuns a Europa.
 • Capacitat per situar en el context històric, literari, ideològic i estètic les diferents manifestacions, escrites o artístiques, per poder valorar-les en el conjunt de la tradició.
 • Capacitat per accedir críticament als textos i documents medievals des de diverses perspectives (històrica, literària, filosòfica o artística).
 • Capacitat per conèixer les diferents línies de recerca que es desenvolupen en els estudis sobre l'edat mitjana, els aspectes més problemàtics i les diferents metodologies, i per estar al dia dels coneixements exposats en l'àmbit de la comunitat científica internacional.
 • Capacitat per desenvolupar una investigació original, amb rigor crític i científic, aplicant-hi els coneixements i habilitats adquirits al màster.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Llicenciats i graduats en Filologia, Filosofia, Història, Història de l'Art, Antropologia i Humanitats interessats a especialitzar-se en l'edat mitjana.
L'alumnat d'aquest màster ha de tenir interès per adquirir uns coneixements interdisciplinaris sobre l'edat mitjana, ja que aquest és un dels objectius que es plantegen en el màster.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
 • Ser graduat o llicenciat en Història, Història de l'Art, Filosofia, Filologia Romànica, Filologia Clàssica, Filologia Catalana, Filologia Hispànica, Estudis Literaris, Lingüística, Humanitats Arqueologia o Antropologia.
 • Ser llicenciat en Filologia Anglesa, Filologia Francesa, Filologia Gallega, Filologia Portuguesa, Filologia Hebrea, Filologia Semítica o Teoria de la Literatura, Literatura Comparada, Arqueologia o Antropologia.
 • Ser graduat en Estudis Anglesos, Llengües i Literatures Modernes o Estudis Àrabs i Hebreus.
 • Tenir un títol diferent dels que s'han esmentat, però que comparteixi els objectius i les competències d'aquest màster.

Preinscripció

Calendari

De l'1 de març al 15 de setembre del 2024.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

Els criteris d'admissió que es prioritzen en les sol·licituds són els següents:
 1. Grau o llicenciatura d'Història, Arqueologia, Història de l'Art, qualsevol filologia, Filosofia, Teologia i Humanitats (50 %).
 2. Avaluació de l'expedient acadèmic i currículum del candidat (20 %).
 3. Coneixement de llatí i paleografia (10 %).
 4. Coneixement de llengües: anglès, francès, italià o alemany (10 %).
 5. Altra formació, interessos personals i motivació per fer el màster. S'han d'incloure en la documentació de la sol.licitud (10 %).

Procediment de resolució

La comissió d'admissions del màster, constituïda pel coordinador i pels membres de la Comissió del Màster, durà a terme el procés d'admissió dels candidats durant el període de preinscripció, que és comú a tots els màsters de la Facultat de Filologia de la UB.

El termini per presentar les sol·licituds per Internet s'obre al febrer i es tanca el 15 de setembre de cada any. La Comissió es reuneix mensualment per avaluar les sol·licituds i la documentació rebuda i les resol a finals de cada mes.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Pla d’estudis

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. Daquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou una assignatura obligatòria de pràctiques curricularsde XXXXX crèdits (XXXX hores).Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de XXXX hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on es s'han de fer les pràctiques. El coordinador del programa de pràctiques de l'ensenyament XXXXXX és el professor XXXXXXXXX XXXXXX.

Informació institucionalSortides professionals

De què podràs treballar ?

Els titulats del màster de Cultures Medievals poden:
- Esdevenir investigadors professionals en les àrees científiques de les humanitats i les ciències socials (fonamentalment en filologia, filosofia, història i història de l'art).
- Ser docents en tots els nivells del sistema educatiu de les àrees pròpies i relacionades.
- Treballar com a agents, promotors i dinamitzadors d'activitats culturals relacionades amb els objectius del màster, des del periodisme fins a l'organització d'exposicions, i dur a terme tasques relacionades amb la conservació i l'explotació del llegat artístic medieval, l'arxivística i la museística.

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català.

Contacte

fil-secretaria@ub.edu

Secretaria: 934 035 584 | 83
Punts d'informació: 934 035 585 (Edifici Històric) | 934 035 587 (Edifici Josep Carner)
Coordinació: 

MARTA SANCHO PLANAS

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.