Objectius i competències

El màster compte amb un equip docent de primer nivell, compost per professorat de gran prestigi acadèmic internacional i per docents que exerceixen diferents funcions de responsabilitat en el sector públic del país. Així mateix, combina una doble mirada professionalitzadora i acadèmica, que afavoreix l'intercanvi constant entre la teoria i la pràctica de la gestió.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat d'Economia i Empresa
Àmbit de coneixement
 • Ciències socials, treball social, relacions laborals i recursos humans, sociologia, ciència política i relacions internacionals
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits60
Durada1 any acadèmic
CoordinacióM.TERESA VILALTA FERRER
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció obertaNo
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Informació de la universitat coordinadoraPàgina web del màster
Interuniversitari
Universitat CoordinadoraUniversitat Autònoma de Barcelona
Universitats Participants
 • Universitat Autònoma de Barcelona
 • Universitat Barcelona
 • Universitat Pompeu Fabra
Complements de formacióNo

Objectius i competències

Objectius

Competències

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser principalment autodirigida o autònoma.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Preinscripció

Calendari

El termini de preinscripció s'obre a partir del mes de gener i es tanca, com a molt tard, al mes de setembre. Cada centre i cada màster poden establir els seus períodes concrets en aquest període general.

Documentació

Criteris de selecció

Procediment de resolució

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 40
Optatius 10
Pràctiques externes 0
Treball final de màster 10
TOTAL 60

Relació d''assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Gestió Pública
Economia del Sector Públic Obligatòria 1r semestre 10
Instruments d'Administració i Gestió Pública Obligatòria 2n semestre 10
Treball de Fi de Màster Obligatòria 2n semestre 10

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El màster inclou un mòdul optatiu de 10 crèdits ECTS de pràctiques en diverses institucions públiques o privades, com governs i administracions locals, autonòmiques i estatals, consultories, instituts de recerca, organitzacions no governamentals, o serveis públics, entre altres. Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant, consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on s'han de fer les pràctiques.

Informació institucional

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Les sortides professionals es troben principalment a l'àmbit públic i para-públic: en diferents nivells i àmbits de les administracions públiques, empreses públiques, empreses privades que donen servei al sector públic, organitzacions no governamentals, institucions o partits polítics, consultories, instituts de recerca, institucions docents o unitats d'anàlisi entre d'altres.

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.