Objectius i competències

El sector necessita nous perfils altament qualificats per a poder adaptar-se a aquest context i amb el màster adquiriràs les competències personals i professionals per a liderar i dirigir les empreses hoteleres i de restauració del futur. Això és el que ofereix el màster en Direcció Hotelera i de Restauració.

La transformació digital, la nova legislació ambiental, la globalització i les noves tendències en gestió directiva estan transformant radicalment els fonaments de les empreses i organitzacions. En conseqüència, s’estan creant noves oportunitats de negocis turístics, hotelers i de restauració.  

Gràcies al nostre màster en gestió hotelera i restauració seràs capaç de liderar projectes empresarials per:  

 • Adaptar i dissenyar productes i serveis a les noves tecnologies.  
 • Dissenyar els objectius estratègics d’organitzacions i empreses.  
 • Entendre els nous tipus de client.  
 • Competir internacionalment en el sector hoteler i de restauració.  
 • Contribuir a una cultura empresarial orientada al client.  
 • Conèixer les últimes tendències en gestió directiva del sector. 
 • Millorar l’equilibri estructural entre el turisme i el seu entorn mediambiental.  

El màster disposa de dos itineraris d’especialització que permeten aprofundir en diferents àrees segons els interessos i motivacions.: Els alumnes tenen, d’una banda, tots els avantatges del CETT i, de l’altre, els de la UB: un ampli catàleg de bases de dades per consultar documents, reportatges i articles científics, entre d’altres. A més, consulta gratuïta de tota la biblioteca digital de recursos de l’Organització Mundial del Turisme.

Dades bàsiques

Tipus Màster universitari
Centre de gestió Escola Universitària d'Hostaleria i Turisme
Àmbit de coneixement Ciències Socials i Jurídiques
Modalitat de docència
 • Presencial
 • Semipresencial
Crèdits 60
Places 115 de modalitat presencial i 40 de modalitat semipresencial
Durada 1 any acadèmic
Coordinació Escola Universitària d'Hoteleria i Turisme CETT
Dades del Màster Indicadors
Preinscripció oberta
Matrícula oberta
Accés al doctorat
Admet no titulats No
Complements de formació
Especialitats
 • Direcció de Restauració
 • Direcció Hotelera

Objectius i competències

Objectius

Objectius 

L’objectiu general del Màster Oficial de Direcció Hotelera i de Restauració és donar-te els coneixements i les eines perquè siguis capaç de: 

 • Adaptar i dissenyar productes i serveis a les noves tecnologies. 

 • Dissenyar els objectius estratègics d’organitzacions i empreses. 

 • Entendre els nous tipus de client. 

 • Competir internacionalment en el sector hoteler i de restauració. 

 • Contribuir a una cultura empresarial orientada al client. 

 • Conèixer les últimes tendències en gestió directiva del sector d’allotjament i el food & beverage. 

 • Millorar l’equilibri estructural entre el turisme i el seu entorn mediambiental. 

 • Liderar, gestionar i transformar les empreses i negocis d’allotjament i de restauració. 

 • Prendre decisions estratègiques i operatives en contextos dinàmics i àgils. 

 • Interioritzar models de gestió basats en criteris sostenibles en els àmbits social, econòmic i ambiental. 

 • Aprofitar al màxim les oportunitats que ofereix la digitalització, tant per a la seva comercialització com per emprendre i crear productes i serveis específics. 

Competències

 • Dissenyar i implementar estratègies comercials per a les noves oportunitats de negoci del sector. 

 • Coordinar i liderar l’activitat comercial a les empreses hoteleres i de restauració. 

 • Optimitzar els recursos econòmics, financers i humans. 

 • Avaluar inversions i prendre decisions sobre nous projectes, gestionant i controlant els riscos associats. 

 • Definir les polítiques necessàries d’acord amb els objectius estratègics del projecte. 

 • Desenvolupar les habilitats digitals per a la direcció d’empreses. 

 • Identificar, plantejar o solucionar un problema de manera rellevant i creativa. 

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Perfil i requisits d'accés 

Per accedir a aquest Màster et recomanem les habilitats següents: 

 • Tenir un caràcter creatiu, visionari, amb una marcada orientació al consumidor, i dotat d’una visió estratègica i internacional de les oportunitats i desafiaments del turisme actual i futur. 

 • Tenir empatia i ganes de treballar en equip. 

 • Comptar amb capacitat de lideratge, de treball en equip i de gestió de projectes. 

 • Ser conscient i estar sensibilitzat amb el desenvolupament sostenible i responsable del turisme. 

 • Tenir un bon nivell d’idiomes, ja que és una capacitació fonamental per al teu bon posicionament professional, així com per poder desenvolupar l’àmbit d’estudi a escala internacional. 

 

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.
 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics 

L'alumne que, una vegada informat, es decideix a fer l'admissió, ha de seguir el següent procediment: 

 1. Sol·licitud d'admissió a través de la pàgina web de l'EUHT CETT-UB: Mitjançant un formulari creat amb aquesta finalitat on es recullen les dades bàsiques de l'alumne sol·licitant, així com la documentació bàsica per a ser (o no) admès: currículum i titulació, informació que serà validada en primera instància per la Comissió d'Admissió. 

 1. Prova diagnòstica: El procés d'admissió al curs estableix que la realització d'una prova diagnòstica amb la finalitat de validar el coneixement de la llengua principal utilitzada al màster. El nombre d'estudiants estrangers provinents de països de parla no castellana s'ha incrementat en els últims anys. Per un correcte desenvolupament de les classes, és imprescindible el coneixement del castellà a un cert nivell de comprensió i expressió oral i escrita. Per això, abans de ser admesos, els candidats provinents de països de parla no castellana hauran de superar una prova que acrediti un nivell d'espanyol adequat. 

 1. Complements de formació. Els estudiants que hagin cursat anteriorment una Diplomatura de Turisme, un Tècnic en Empreses i Activitats Turístiques, un Grau en Turisme, una Diplomatura en Ciències Empresarials, una llicenciatura o grau en Economia o una llicenciatura o grau en Administració d’Empreses, no requereixen complements de formació. Els estudiants que hagin cursat una diplomatura o grau en Nutrició Humana i Dietètica, una llicenciatura o grau en Dret, una llicenciatura o grau en Ciències del Treball o qualsevol altre grau, requereixen complements de formació.  Assignatures definides com a complements de formació del màster:  

 • Gestió d'Allotjament 6 ECTS - estudiants de l'especialització de Direcció Hotelera.  

 • Gestió de Restauració 6 ECTS - estudiants de l'especialització de Direcció de Restauració  

Gestió Econòmica-Financera en les Empreses Turístiques 6 ECTS - estudiants de qualsevol de les dues especialitzacions 


 

Preinscripció

Calendari

El termini de preinscripció s'obre a partir del mes de gener i es tanca, com a molt tard, al mes de setembre. Cada centre i cada màster poden establir els seus períodes concrets en aquest període general.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

 • Sol·licitud de preinscripció 
 • Còpia del títol o equivalent. En cas d'admissió, per fer la matrícula cal que els títols estrangers que ho requereixin estiguin traduïts i legalitzats per via diplomàtica. 

Criteris de selecció

Criteris de selecció 

Es realitza la resolució positiva o negativa de l'estudiant considerant els següents criteris: 

 • Resultat positiu de la prova diagnòstica (requisit imprescindible) 

 • Nota mitjana de l'Expedient Acadèmic, juntament amb l'acreditació de disposar del nivell equivalent a B2 de l'idioma en el que s'imparteix la formació en el grup d'estudiants de referència (40%) 

 • Experiència professional demostrada pel candidat (20%) 

 • Entrevista personal amb el candidat (40%) 

Procediment de resolució

Una vegada Secretaria de Màsters tingui la confirmació de l'admissió per part del coordinador de l'especialitat, es procedeix a l'enviament de la carta corresponent (per correu ordinari i electrònic). 

 

Matrícula

 

Per iniciar els tràmits d’admissió al màster del CETT-UB, has d’omplir el següent formulari. Des del centre t’indicaran tot el procés per formalitzar la teva matrícula: 

 

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 21
Optatius 24
Pràctiques externes 0
Treball final de màster 15
TOTAL 60

Relació d'assignatures

Consulta el programa d'assignatures del màster.

Cursos anteriors

Pràctiques

 

 

Durant el teu període formatiu al CETT-UB, gaudiràs de l’oportunitat de fer pràctiques en empreses i institucions de primer nivell, amb l’objectiu d’aplicar i complementar els coneixements adquirits a la formació acadèmica i, a la vegada, afavorir l’adquisició de competències que et preparin per a l’exercici d’activitats professionals. 

Les pràctiques tenen dues modalitats: 

 • Curriculars: vinculades a assignatures del programa que estàs cursant i que formen part del seu currículum acadèmic; per tant, obligatòries. 

 • Extracurriculars: no incloses dins del pla d’estudis i que tenen un caràcter voluntari. 

La realització de les pràctiques es desenvolupa mitjançant convenis de cooperació universitat-empresa i estan tutelades per professors experts en cadascuna de les matèries. 

El CETT-UB et facilitarà la consecució d’aquelles oportunitats més adequades al teu perfil professional i a les teves motivacions, entre les més de 900 peticions per part d’empreses que rebem anualment. De la mateixa manera, t’ajudarem a contactar i t’acompanyarem en l’accés a les empreses i les institucions més atractives per als teus objectius professionals. 

 

Més informació  

 

 

 

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Aquest màster amb un enfocament pràctic i professional, et permetrà desenvolupar la teva carrera en els següents àmbits laborals: 

 • Administració pública 

 • Agències de viatges 

 • Hostaleria 

 • Indústria i Operacions 

 • Gastronomia i restauració 

 • Tecnologia 

 • Màrqueting i Esdeveniments 

 • Hoteleria 

 • Consultoria 

 • Educació 

Les principals sortides laborals són: 

 • Director gerent d’empreses o grups hotelers o de restauració 

 • Responsable corporatiu d’àrees en cadenes hoteleres o de restauració 

 • Director d’Aliments i Begudes (Food & Beverage) 

 • Responsable de màrqueting d’una organització hotelera 

 • Director de Divisió Hotelera en grups de negocis 

 • Supervisor d’operacions de centres de col·lectivitat 

 • Consultor o formador per a empreses d’allotjaments turístics 

 • Emprenedor en el sector de l’allotjament i de la restauració 

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català.