Objectius i competències

El màster en Gestió Pública Avançada forma persones altament especialitzades en tècniques de gestió i administració pública. L'objectiu del màster és que l'alumnat desenvolupi coneixements especialitzats sobre quatre àrees de gestió previstes: la gestió jurídic-administrativa, la gestió economicofinancera, la gestió de persones i la gestió de polítiques públiques.
Es tracta d’un màster que té com a objectiu formar personal altament especialitzat en tècniques de gestió i administració pública, segons un perfil generalista i interdisciplinari, i capacitar-lo per desenvolupar les tasques pròpies dels alts funcionaris de les administracions públiques i del sector públic en general, així com d’altres organitzacions pròximes al sector públic.

L’experiència de la Universitat de Barcelona, que imparteix estudis de Gestió i Administració Pública des del curs 1991-1992, és el principal actiu per fer front amb èxit a la formació que s’ofereix en l'àmbit de postgrau en aquest àmbit. Un professorat de qualitat, estretament relacionat amb l’entorn professional, i una llarga experiència de col·laboració amb les diferents administracions públiques, es posen al servei dels objectius del màster.

El màster es dirigeix preferentment a titulats en estudis relacionats amb la gestió pública; principalment, graduats en Gestió i Administració Pública i en Ciències Polítiques i de l’Administració.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Dret
Àmbit de coneixement
 • Dret i especialitats jurídiques
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits60
Places40
Durada1 any acadèmic
Idioma de docènciacatalà (90 %) i castellà (10 %).
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióMARIONA TOMAS FORNES
Adreça electrònicamaster_gpa@ub.edu
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció oberta
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Complements de formació

Presentació del màster - curs 2024/2025

Dies 18 i 19 de març

Presentacions del màster en Gestió Pública Avançada, curs 2024-2025, a càrrec de Mariona Tomàs, professora agregada de Ciència Política i de l'Administració i coordinadora del màster.
 

Sessió presencial:

 • Data: dilluns, 18 de març de 2024
 • Hora: 12:30 
 • Lloc: aula D413 (edifici nou)

Sessió en línia:

 • Data: dimarts, 19 de març de 2024
 • Hora: 15:30 
 • Lloc: Zoom

Objectius i competències

Objectius

L'objectiu del màster és que l'alumnat desenvolupi coneixements especialitzats sobre quatre àrees de gestió previstes: la gestió juridicoadministrativa, la gestió economicofinancera, la gestió de persones i la gestió de polítiques públiques.

L'alumnat haurà d'acabar coneixent en profunditat cadascuna d'aquestes àrees, el seu règim jurídic, les eines aplicables i els reptes actuals que en planteja la gestió. D'aquesta manera podrà disposar d'una visió integrada de les diferents dimensions de l'activitat dels governs i del sector públic en general, per poder-ne abordar les funcions i els objectius.

Competències

La formació del màster ha de comportar, al mateix temps, el desenvolupament de competències bàsiques i transversals. Durant el màster, l'alumnat desenvolupa la capacitat per comprendre teories, aplicar mètodes i organitzar dades, amb la finalitat d'integrar coneixements per poder fer una recerca original, que alhora incorpori reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades. Igualment, aprèn a liderar equips de treball i a comunicar en públic les seves conclusions i les raons que les han fonamentades.

Veure llistat complet de competències.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

El màster es dirigeix preferentment a titulats en estudis relacionats amb la gestió pública; principalment, graduats en Gestió i Administració Pública i en Ciències Polítiques i de l'Administració. No obstant això, el màster està obert igualment als graduats en altres titulacions de l'àrea de les ciències jurídiques, econòmiques i sociològiques que demostrin un interès per la gestió pública.

El màster pot satisfer també les necessitats de formació de funcionaris o empleats públics que tinguin una titulació relacionada amb altres àrees de coneixement. En aquests casos, la Comissió Coordinadora del Màster valorarà les sol.licituds d'accés que es presentin i determinarà els complements de formació necessaris per acceptar-loss al màster.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
Les titulacions oficials que donen accés directe al màster són els graus o les llicenciatures inclosos a la llista següent:

 • Administració i Direcció d'Empreses

 • Ciències del Treball

 • Ciències Polítiques i de l'Administració

 • Criminologia

 • Dret

 • Economia

 • Gestió i Administració Pública (diplomatura i grau)

 • Sociologia

 • Altres titulacions afins a les ciències jurídiques, econòmiques, polítiques i sociològiques

Igualment, els candidats que siguin admesos al màster i que no tinguin un títol que hi permeti l'accés directe han de cursar dotze crèdits de complements de formació.

La Comissió Coordinadora del Màster determinarà en cada cas quines assignatures del Grau de Gestió i Administració Pública, de les compreses a la llista següent, s'han de cursar, segons la formació i la trajectòria professional prèvia de cada candidat. Totes les assignatures són de sis crèdits.

 • Ciència de l'Administració

 • Comptabilitat Pública

 • Direcció i Gestió de Persones

 • Gestió Pressupostària I

 • Gestió Pressupostària II

 • Introducció a la Gestió Financera

 • Polítiques Públiques

 • Règim Jurídic de les Administracions Públiques I

 • Règim Jurídic de les Administracions Públiques II

 • Règim d'Ocupació Pública


La Comissió de Coordinació del màster pot eximir de l'assoliment de tots els complements de formació els candidats que justifiquin, com a mínim, cinc anys d'experiència en l'Administració pública en el grup A, nivell 22.

Preinscripció

Calendari

Primer període: de l'1 de febrer al 30 de juny del 2024.
Segon període: de l'1 al 30 de juliol de 2024.
Tercer període: del 2 al 6 de setembre (si hi ha places vacants).

Resolucions
9 d'abril (sol·licituds presentades de l'1 de febrer al 27 de març)
15 de juliol (sol·licituds presentades del 28 de març al 30 de juny)
10 de setembre (sol·licituds presentades de l'1 de juliol fins al 6 de setembre)

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.
 
Les persones admeses hauran de fer un pagament de 300 € en concepte de reserva de plaça, o de 150 € en cas d’estudiants de la UB que hagin obtingut una beca en el curs 2023-2024. El pagament es farà a compte de la matrícula i s'haurà de fer efectiu en el termini de set dies naturals (improrrogables) des de la data de generació del rebut de pagament, la qual serà degudament notificada a l'interessat o interessada mitjançant correu electrònic. Aquest import no es retornarà en cas que l'estudiant finalment no es matriculi en el màster.
 
 

Documentació

Criteris de selecció

Per acceptar un candidat com a estudiant del màster, la Comissió Coordinadora en valora la idoneïtat d'acord amb:

1. La titulació prèvia. Tenen prioritat els diplomats o graduats en Gestió i Administració Pública (GAP) i els llicenciats en Ciència Política i de l'Administració (CPA) que hagin fet el primer cicle en GAP o una especialitat en Ciència de l'Administració. (4 punts sobre 10)

2. El currículum i la carta de motivació. Els candidats han d'adjuntar a la sol.licitud un currículum en què exposin la seva trajectòria acadèmica i professional, i un escrit en què expliquin els motius pels quals volen cursar el màster. Es valora favorablement que els candidats tinguin experiència en el sector públic o en organitzacions parapúbliques. (4 punts sobre 10)

3. L'expedient acadèmic. Es valora l'expedient acadèmic dels candidats per prioritzar l'accés dels estudiants que hagin destacat per les seves qualificacions en els estudis universitaris previs. (2 punts sobre 10)

Els membres de l'òrgan d'admissió del màster podran mantenir una entrevista amb els sol·licitants per completar la seva valoració sobre la idoneïtat dels candidats per ser acceptats al programa.

Els candidats que no hagin cursat prèviament una de les titulacions que permeten l'accés directe al màster poden ser admesos amb la condició que abans cursin 30 crèdits com a complement de formació.

Els diplomats en GAP tenen accés directe al màster, però en finalitzar-lo no poden acreditar els 300 crèdits que exigeix la normativa vigent per cursar el doctorat.

Procediment de resolució

Per a cada resolució es tindrà en compte la documentació que hagi estat presentada fins al dia 20 de març i 19 de juny respectivament. Els candidats admesos han de fer un pagament de 300 euros en concepte de reserva de la plaça. Vegeu-ne més informació.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.  

Horaris

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 21
Optatius 30
Pràctiques externes 0
Treball final de màster 9
TOTAL 60

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Gestió Pública Avançada
Administració Digital: Estratègies, Marc Jurídic i Reptes de la Implantació Optativa 2n semestre 3
Aprofundiment en Dret Administratiu Obligatòria 1r semestre 6
Comptabilitat Pública Avançada Optativa 2n semestre 3
Contractació Administrativa Optativa 2n semestre 3
Direcció i Gestió d'Institucions Públiques Optativa 2n semestre 3
Disseny i Anàlisi d'Organitzacions Públiques Optativa 2n semestre 3
Disseny i Anàlisi de Polítiques Públiques Obligatòria 1r semestre 6
Drets dels Governs Locals Optativa 1r semestre 3
Enfocaments i Estratègies per a l'Anàlisi de la Gestió Pública Obligatòria 1r semestre 3
Gestió de Competències Professionals Optativa 1r semestre 3
Gestió de Recursos Humans en el Sector Públic Obligatòria 1r semestre 3
Gestió Financera Obligatòria 1r semestre 3
Gestió Pública i Partenariat Optativa 1r semestre 3
Governança Urbana i Polítiques Metropolitanes Optativa 2n semestre 3
Observatori del Govern Local Optativa 2n semestre 3
Política i Direcció en el Sector Públic Optativa 2n semestre 3
Polítiques i Estratègies Pressupostàries Optativa 1r semestre 3
Pràctiques Acadèmiques Externes Optativa 1r semestre
2n semestre
3
Relacions Col·lectives en el Sector Públic Optativa 2n semestre 3
Tècniques i Mètodes d'Avaluació Pública Optativa 1r semestre 3
Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern Optativa 2n semestre 3
Treball Final de Màster Obligatòria 1r semestre
2n semestre
9

Complements de formació

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: CF per a l'Accés al Màster de Gestió Pública Avançada
Introducció a la Gestió Financera Optativa 2n semestre 6
Polítiques Públiques Optativa 1r semestre 6

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. Daquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou una assignatura obligatòria de pràctiques curricularsde XXXXX crèdits (XXXX hores).Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de XXXX hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on es s'han de fer les pràctiques. El coordinador del programa de pràctiques de l'ensenyament XXXXXX és el professor XXXXXXXXX XXXXXX.

Informació institucionalSortides professionals

De què podràs treballar ?

Les sortides professionals del títol comprenen les escales i els cossos de les administracions públiques en règim estatutari (règim funcionarial) i el conjunt de llocs de treball i categories laborals de les organitzacions públiques que integren el sector públic. El màster serveix, sobretot, per ocupar llocs de gestió pública indiferenciada o directiva, específicament en àmbits en què es duen a terme tasques o funcions de gestió juridicoadministrativa, gestió economicofinancera o gestió de les persones.

El sector públic es troba en una conjuntura que permet albirar canvis profunds tant des del punt de vista quantitatiu com qualitatiu. Això permet que el màster tingui un especial interès per al conjunt de professionals que ja treballen en el sector públic i per als que s'hi volen incorporar, ja que calen coneixements nous i també habilitats i capacitats noves per fer front als canvis d'entorn professional tant en l'àmbit del sector públic en general com de les administracions públiques en particular.

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català.

Contacte

sec.dret@ub.edu

934 020 127 (Secretaria)
934 024 342 (Punt d'informació)
master_gpa@ub.edu

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.