Objectius i competències

El màster en Psicologia General Sanitària de la Universitat de Barcelona té com a objectiu la formació de graduats i llicenciats en Psicologia perquè puguin exercir la professió sanitària denominada psicòleg general sanitari, segons es recull en la disposició addicional setena de la Llei 33/2011 General de Salut Pública (BOE de 5-10-2011).
Segons aquesta llei, «correspon al Psicòleg General Sanitari, la realització de recerques, avaluacions i intervencions psicològiques sobre aquells aspectes del comportament i l'activitat de les persones que influeixen en la promoció i millora de l'estat general de la seva salut, sempre que aquestes activitats no requereixin una atenció especialitzada per part d'altres professionals sanitaris».

El títol de màster universitari en Psicologia General Sanitària permet desenvolupar l'activitat professional per compte propi o aliè en l'àmbit sanitari i inscriure les unitats assistencials o consultes de psicologia en el Registre General de centres, serveis i establiments sanitaris.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Psicologia
Àmbit de coneixement
 • Ciències del comportament i psicologia
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits90
Places70
Durada2 anys acadèmics
Idioma de docència70 % castellà i 30 % castellà i català
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (71 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióADELA FUSTE ESCOLANO
Adreça electrònicamaster.psicologiasanitaria@ub.edu
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció obertaNo
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Professionalitzador
Complements de formació

Objectius i competències

Objectius

El màster de Psicologia General Sanitària té com a objectiu principal preparar els estudiants com a professionals de l'àmbit de la psicologia de la salut, perquè puguin exercir la professió regulada de psicòleg general sanitari de manera totalment competent.

Aquesta preparació es basa en un enfocament científic i professional, amb l'objectiu que els estudiants adquireixin les competències que els permetin avaluar i formular hipòtesis sobre el comportament de les persones i intervenir sobre aquests comportaments amb la finalitat de promoure i millorar la salut.

Competències

 • Tenir coneixements que possibilitin ser originals i saber aplicar els coneixements en entorns nous o poc coneguts.
 • Ser capaç de formular judicis a partir d'una informació incompleta o limitada.
 • Mostrar interès per l'aprenentatge continuat i ser capaç de continuar estudiant de manera autònoma.
 • Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'acompliment professional.
 • Aplicar el mètode científic en la recollida i valoració de la informació, saber analitzar-la críticament, i utilitzar les fonts d'informació clínica.
 • Desenvolupar el treball des de la perspectiva de la qualitat i la millora continuada i ser capaç d'analitzar críticament tant el treball propi com el d'altres professionals.
 • Saber comunicar i comunicar-se amb altres professionals i amb públics no especialitzats.
 • Mostrar compromís amb la defensa de la salut, i adquirir i posar en pràctica una concepció de la salut integral en què es reconegui i respecti la diversitat humana.
 • Aplicar les bases de la bioètica en la pràctica professional i en la vida cívica i social, i respectar els drets humans i democràtics de les persones.
 • Conèixer el marc d'actuació del psicòleg general sanitari i la normativa vigent en l'àmbit sanitari espanyol, i conèixer i respectar les obligacions respecte a la confidencialitat de la informació.
 • Conèixer en profunditat la naturalesa biopsicosocial del comportament humà i dels problemes de salut i trastorns del comportament humà.
 • Conèixer en profunditat els models i les tècniques d'avaluació i intervenció en el camp de la psicologia de la salut.
 • Planificar i fer l'avaluació psicològica del comportament humà i dels factors que l'afecten i saber relacionar els coneixements de manera crítica i rigorosa.
 • Dissenyar, desenvolupar i avaluar programes d'intervenció psicològica abordant els problemes des de la perspectiva d'igualtat i dignitat de les persones.
 • Redactar informes psicològics de manera adequada als destinataris.
 • Conèixer i comprendre les pròpies limitacions i mostrar habilitats de comunicació interpersonal i de maneig de les emocions.
 • Saber treballar en equip i en grups multidisciplinaris.
 • Actuar per promoure la salut psicològica individual i comunitària.
 • Conèixer com es constitueix i gestiona una empresa.


Veure llistat complet de competències

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Aquest màster és adequat per a estudiants que hagin cursat la llicenciatura o el grau de Psicologia i estiguin interessats a dedicar-se professionalment a la psicologia general sanitària. Es recomana tenir disponibilitat horària de matí i de tarda. A més, és important que puguin entendre textos científics en llengua anglesa.

Requisits i condicions d'accés

Requisits específics

D'acord amb el que estableix la Llei 33/2011, de 4 d'octubre, general de salut pública i el Reial decret 967/2014, de 21 de novembre, les titulacions necessàries per accedir al màster de Psicologia General Sanitària de la Universitat de Barcelona són:

 • Títol universitari espanyol de grau o llicenciatura en Psicologia
 • Títol estranger de grau o llicenciatura en Psicologia, que estigui homologat a Espanya en el moment de la sol·licitud d'inscripció al màster. En aquest sentit, els titulats estrangers que no van homologar el títol en el passat (fins al 2014) han de convalidar el títol en una universitat espanyola abans de sol·licitar l'accés al màster. La certificació d'equivalència, que emet el Ministeri d'Universitats, no permet accedir a aquest màster i no és un document d'homologació a efectes legals.


D'acord amb el que disposa l'Ordre ECD/1070/2013, el requisit necessari per accedir al màster de Psicologia General Sanitària és tenir un títol de grau o llicenciatura en Psicologia i haver obtingut 90 crèdits ECTS de caràcter específicament sanitari. Des del curs 2020-2021 tot l'alumnat obté la Menció de Psicologia de la Salut, tenint en compte la formació feta amb les assignatures de formació bàsica i obligatòria del grau; per tant ja es compleix aquest requisit. A més a més, segons l'acord de la REACU de 15 de gener de 2020, tots els titulats en Psicologia abans del curs acadèmic esmentat tenen reconegut el requisit d'haver cursat els 90 crèdits sanitaris per accedir al màster.

L'alumnat amb titulació estrangera homologada ha d'acreditar, mitjançant el certificat acadèmic de la universitat d'origen, la possessió de 90 crèdits ECTS específicament sanitaris.

Preinscripció

Calendari

De l'11 de març al 24 de maig del 2024.
Examen presencial: Dilluns 1 de juliol del 2024 de 16 a 18 h.
Resolució provisional: 9 del juliol 2024.
Resolució definitiva: 23 del juliol 2024.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

DocumentacióLa còpia del títol universitari de Psicologia i la documentació específica s'han d'incloure al mateix formulari de la preinscripció (capacitat màxima 3 Mb).

Per a qualsevol consulta, es pot trucar als telèfons d'informació de la Secretaria d'Estudiants i Docència: 934 020 169 i 933 125 009.

Criteris de selecció

A continuació, s'indiquen els criteris de selecció, per ordre de prioritat i la ponderació de cada un (la suma de la puntuació dels criteris pot ser, com a màxim, de 100 punts).

Criteri 1. Examen de preguntes amb resposta múltiple sobre l'àmbit de la psicologia clínica i la salut. El 80 % de les preguntes és en castellà i l'altre 20 % en anglès (fins a un màxim de 40 punts). Les preguntes són sobre continguts del grau i fan referència a les àrees de psicopatologia, personalitat, avaluació, intervenció, psicologia clínica, psicologia de la salut i neuropsicologia.

Criteri 2. Nota mitjana de l'expedient acadèmic de la titulació d'accés (fins a un màxim de 30 punts).

Criteri 3. Optatives cursades al grau o llicenciatura de l'àmbit de la psicologia clínica i la salut (fins a un màxim de 15 punts).

Criteri 4. Formació específica en l'àmbit de la psicologia clínica i la salut (exceptuant la titulació d'accés) (fins a un màxim de 5 punts).

Criteri 5. Experiència professional, docent i investigadora en l'àmbit de la psicologia clínica i la salut (fins a un màxim de 5 punts).

Criteri 6. Coneixement de l'anglès degudament acreditat (fins a un màxim de 5 punts).

Procediment de resolució

La Comissió Coordinadora del màster avalua la idoneïtat de cada sol·licitant assegurant-se que compleix els requisits d'accés i tenint en compte, a més, els criteris de selecció assenyalats, amb la ponderació corresponent.

La notificació dels sol·licitants provisionalment admesos es fa a través del web.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 36
Optatius 12
Pràctiques externes 30
Treball final de màster 12
TOTAL 90

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Psicologia General Sanitària
Acompanyament Psicològic en Diversitat Sexual i de Gènere Optativa 2n semestre 3
Addiccions Optativa 2n semestre 3
Clínica dels Trastorns del Neurodesenvolupament i el Comportament en Nens i Adolescents Optativa 2n semestre 3
Clínica dels Trastorns Emocionals en Nens i Adolescents Optativa 2n semestre 3
Disfuncions Sexuals Optativa 2n semestre 3
Fonaments Científics i Professionals de la Psicologia Sanitària Obligatòria 1r semestre 6
Habilitats i Mètodes d'Avaluació en Psicologia de la Salut Obligatòria 1r semestre 5
Habilitats i Mètodes d'Intervenció en Psicologia de la Salut Obligatòria 1r semestre 5
Habilitats Terapèutiques del Psicòleg General Sanitari Obligatòria 1r semestre 5
Intervenció amb Famílies Optativa 2n semestre 3
Intervenció en Neuropsicologia Obligatòria 2n semestre 5
Intervenció en Psicologia de la Salut Obligatòria 2n semestre 5
Intervenció en Trastorns d'Ansietat i de l'Estat d'Ànim Obligatòria 1r semestre 5
Pràctiques Externes I Obligatòria 2n semestre 12
Pràctiques Externes II Obligatòria 1r semestre
2n semestre
18
Promoció i Prevenció en Psicologia de la Salut Optativa 2n semestre 3
Psicologia Perinatal Optativa 2n semestre 3
Trastorns de la Personalitat Optativa 2n semestre 3
Trastorns del Son Optativa 2n semestre 3
Treball Final de Màster Obligatòria 1r semestre
2n semestre
12

Complements de formació

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: CF per a l'Accés al Màster de Psicologia General Sanitària
Aplicacions Clíniques de la Teràpia Cognitivoconductual I Optativa 1r semestre 3
Aplicacions Clíniques de la Teràpia Cognitivoconductual II Optativa 1r semestre 3
Avaluació d'Adults i d'Afrontament del Risc Optativa 1r semestre 3
Intervenció Familiar Sistèmica I Optativa 1r semestre 3
Intervenció Familiar Sistèmica II Optativa 1r semestre 3
Psicoanàlisi en Nens Optativa 1r semestre 3
Psicofisiologia Clínica Optativa 1r semestre 3
Psicologia de la Sexualitat Optativa 1r semestre 3
Psicologia de la Violència Optativa 1r semestre 3
Psicopatologia Infantojuvenil Optativa 2n semestre 3

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. Cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on s'han de fer les pràctiques. Informació institucional

 TràmitsSortides professionals

De què podràs treballar ?

El màster proporciona la formació adequada per treballar en l'àmbit sanitari, en centres que ofereixin atenció psicològica. En són possibles exemples:

 • Consultes i unitats assistencials privades
 • Centres municipals, institucions o empreses amb programes de prevenció de problemes de salut i de promoció de la salut
 • Centres de rehabilitació de persones amb problemes de salut o discapacitat
 • Centres de drogodependències
 • Associacions de persones amb problemes de salut o trastorns del comportament
 • Equips esportius
 • Centres militars
 • Centres educatius i d'atenció psicopedagògica
 • Centres de desenvolupament infantil i atenció primerenca
 • Centres d'educació especial
 • Centres d'assistència al menor
 • Residències de persones grans
 • Institucions penitenciàries

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català.