Objectius i competències

El màster interuniversitari de Gestió de Sòls i Aigües ofereix als estudiants una preparació multidisciplinària en l’àmbit de les ciències de la terra, particularment en la hidrologia i l’edafologia aplicades a l’aprofitament sostenible dels recursos naturals, tant en medis agrícoles com forestals, i en la conservació de la qualitat i quantitat d’ambdós recursos: aigua i sòls.
La docència la imparteixen especialistes de reconegut prestigi de les quatre universitats participants, tant en els àmbits de geologia, química, biologia i edafologia, com en els més aplicats de l’enginyeria agronòmica, forestal i hidrològica.

El màster va dirigit a titulats o persones amb estudis en ciències agràries i ambientals, geografia, biologia, farmàcia, química, geologia, enginyeria agronòmica, forestal, geològica, o en altres titulacions equivalents estrangeres que els hagin proporcionat coneixements bàsics d'aigües, sòls i territori. 

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
Àmbit de coneixement
  • Ciències mediambientals i ecologia
  • Ciències agràries i tecnologia dels aliments
Modalitat de docència
  • Presencial
Crèdits90
Durada2 anys acadèmics
CoordinacióJORDI SIERRA LLOPART
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció obertaNo
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Informació de la universitat coordinadoraPàgina web del màster
Interuniversitari
Universitat CoordinadoraUniversitat Lleida
Universitats Participants
  • Universitat Barcelona
  • Universitat Autònoma de Barcelona
  • Universitat Lleida
  • Universitat Pública de Navarra
Complements de formacióNo

Objectius i competències

Objectius

Competències

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

  • Títol universitari oficial espanyol.

  • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

  • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Preinscripció

Calendari

La preinscripció es realitza a la universitat coordinadora.
Més informació

Documentació

Criteris de selecció

Procediment de resolució

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Informació de la Facultat

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 60
Optatius 10
Pràctiques externes 0
Treball final de màster 20
TOTAL 90

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Gestió de Sòls i Aigües
Avaluació de Sòls, Gestió d'Espais Naturals i Ordenació del Territori Obligatòria 4
Avaluació i Gestió de Sistemes Naturals i Forestals Optativa 2
Avaluació i Tecnologia de Regadius Obligatòria 6
Característiques i Efectes dels Contaminants Obligatòria 4
Conservació i Restauració de Medis Aquàtics Optativa 3
Ecologia del Sòl Obligatòria 2
Estudi de Sòls Obligatòria 2.5
Gestió de Residus i Valorització a través del Sòl Obligatòria 3
Gestió dels Recursos Hídrics Obligatòria 6
Gestió i Maneig de l'Aigua del Reg Optativa 2
Interaccions entre Sòl, Aigua, Planta i Atmosfera Obligatòria 3
Maneig de Sòls en Sistemes Silvopastorals Optativa 4
Maneig del Sòl, Fertilització i Pertorbacions Ambientals Optativa 4
Mapa de Sòls: Elaboració, Interpretació i Avaluació Obligatòria 8
Pertorbacions i Rehabilitació de Sòls Optativa 4
Processos de Degradació i Rehabilitació de Sòls Obligatòria 4
Processos Hidromorfològics i Limnològics Optativa 3.5
Qualitat de Sòls i Aigües Obligatòria 3
Riscos Geològics i Restauració Ambiental Obligatòria 4
Riscos Hidrològics Optativa 3.5
Sistemes d'Informació de Sòls Obligatòria 2.5
Sòls Contaminants i Tècniques de Sanejament Obligatòria 4
Tecnologia de Sòls Optativa 4
Tractament i Reutilització d'Aigües Obligatòria 4
Treball Final de Màster Obligatòria 20

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral.Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on es s'han de fer les pràctiques.

Informació institucionalSortides professionals

De què podràs treballar ?

Contacte

Coordinador del Màster: Ramon J. Batalla Villanueva etsea.coordmagsa@udl.cat
Direcció d'Estudis ETSEA etsea.direccioestudis@udl.cat
Secretaria Acadèmica ETSEA etsea.secretariacentre@udl.cat

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.