Objectius i competències

El màster en Enginyeria Biomèdica proporciona una formació avançada en diferents àrees de la disciplina. Permet una especialització acadèmica o professional i promou la iniciació en tasques investigadores. En essència, pretén oferir una titulació que complementi i reforci la formació dels graduats en Enginyeria Biomèdica.
La definició actual més estesa d’enginyeria biomèdica fa referència a la disciplina que aplica els principis elèctrics, mecànics, químics o qualsevol altre per comprendre, modificar o controlar els sistemes biològics, així com per dissenyar i fabricar productes capaços de monitorar funcions fisiològiques i d’assistir en el diagnòstic i tractament dels pacients. Aquests aspectes essencials de les tecnologies i productes sanitaris es recullen en les directives europees i en les legislacions de tots els països desenvolupats.

El concepte global de tecnologia sociosanitària es relaciona amb una innovació al servei de la salut o en la qualitat assistencial de la població, especialment els que pateixen una malaltia, persones discapacitades i persones grans.

En aquest context, la selecció i utilització adequada de les tecnologies sanitàries, juntament amb la recerca científica, el desenvolupament i la innovació tecnològica (R+D+I), es converteix en un instrument fonamental no només per a la millora en termes absoluts de la salut, del benestar social i de la qualitat de vida de la població, sinó també per optimitzar els beneficis socials que deriven dels recursos que s’utilitzen amb aquest propòsit.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Física
Àmbit de coneixement
 • Ciències biomèdiques
 • Interdisciplinari
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits60
Places50
Durada1 any acadèmic
Idioma de docènciaCatalà - espanyol - anglès
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióOSCAR CASTAñO LINARES
Adreça electrònicaenginybiomed@ub.edu
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció oberta
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Interuniversitari
Universitat CoordinadoraUniversitat Barcelona
Universitats Participants
 • Universitat Barcelona
 • Universitat Politècnica de Catalunya
Complements de formació

Objectius i competències

Objectius

L'objectiu del màster d'Enginyeria Biomèdica és oferir una formació professional de postgrau universitari en diferents àmbits:

 • En relació amb els productes i serveis sociosanitaris, en els aspectes del disseny, la fabricació, l'avaluació, la comercialització, la instal.lació i el manteniment, així com la utilització d'equipament mèdic.

 • En relació amb la preparació per fer recerca en un determinat camp de l'enginyeria biomèdica.


L'enginyeria biomèdica ha de donar resposta als problemes d'enginyeria que es plantegen en els àmbits de la biologia i la medicina. Per aquest motiu, aquests estudis inclouen una formació tecnicocientífica i una altra de practicotecnològica, a més d'una formació adequada en les disciplines bàsiques de la medicina.

Competències

Competències bàsiques

 • Tenir ben interioritzats els coneixements que permeten, en un context de recerca, ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees.

 • Aplicar els coneixements adquirits sobre resolució de problemes a entorns nous o poc coneguts dins contextos més amplis (o multidisciplinaris).

 • Enfrontar-se a la complexitat d'aplicar els coneixements propis per formular judicis a partir d'informacions, incompletes o limitades, que incloguin reflexions sobre responsabilitats socials i ètiques.

 • Comunicar coneixements, teories i conclusions a públics especialitzats i no especialitzats, d'una manera clara i sense ambigüitats.

 • Continuar estudiant de manera autodirigida o autònoma.Competències generals
 • Saber comunicar, fer presentacions i redactar treballs científics en el camp de l'enginyeria biomèdica en català, castellà o anglès.
 • Comprendre, preveure i assumir la responsabilitat social, ètica i professional derivada d'aplicar coneixements i emetre judicis.Competències específiques
 • Gestionar bibliografia, documentació, legislació, bases de dades i programes informàtics propis i específics de l'enginyeria biomèdica.
 • Conèixer, entendre i utilitzar els principis de sensors, condicionadors i sistemes d'adquisició de senyals, de monitoratge, de diagnòstic i de teràpia.
 • Comparar, classificar i comprendre els elements dels microsistemes, la nanobioenginyeria, la biomecànica i els biomaterials.
 • Comprovar experimentalment la validesa dels models teòrics dels aparells, dispositius, màquines i sistemes propis de l'enginyeria biomèdica.
 • Analitzar i interpretar els senyals i les imatges de l'àmbit de la biomedicina.
 • Conèixer, entendre i utilitzar els principis dels sistemes d'informació i comunicació en l'àmbit sanitari.
 • Identificar les necessitats en l'organització de serveis d'enginyeria clínica i seguretat hospitalària en els centres sanitaris.
 • Analitzar el mercat de l'enginyeria biomèdica.
 • Avaluar i resoldre les necessitats de transferència de tecnologia i innovació, patents i cultura emprenedora en el camp de l'enginyeria biomèdica.
 • Identificar les indústries de tecnologia i serveis sanitaris, centres assistencials i procediments necessaris per fer projectes de recerca i desenvolupament en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica.
 • Identificar, formular i resoldre problemes complexos d'enginyeria biomèdica.
 • Innovar i investigar en el desenvolupament de noves línies, productes, processos, projectes, etc. en l'àmbit industrial i de l'enginyeria biomèdica.
 • Modelitzar matemàticament els sistemes i processos complexos en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

El màster d'Enginyeria Biomèdica s'adreça principalment als graduats en Enginyeria Biomèdica, però està obert a estudiants que hagin acabat altres estudis, sempre que hagin cursat la formació d'anivellament que exigeix el màster. Cal tenir un bon nivell de física, química i matemàtiques, a més d'un bon domini de l'anglès i coneixements d'informàtica a nivell d'usuari.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
Com que el màster s'adreça principalment als graduats d'Enginyeria Biomèdica, aquests estudiants no necessiten cursar cap tipus de complement de formació i tenen prioritat en el procés d'admissió.

Ara bé, el màster està obert a estudiants que hagin acabat altres estudis d'enginyeria, enginyeria tècnica, grau o llicenciatura de l'àmbit de la física. Aquests estudiants han de cursar trenta crèdits de complements formatius per adquirir els coneixements necessaris per començar les assignatures troncals i optatives. L'admissió d'estudiants amb altres perfils acadèmics és possible i es decideix segons el criteri de la coordinació del màster.

Preinscripció

Calendari

El període de preinscripció pel curs 2024-2025: de l'1 de febrer al 21 de juny.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

Entre les titulacions que donen accés al màster tenen prioritat d'accés:
1. El grau d'Enginyeria Biomèdica.
2. Les enginyeries, enginyeries tècniques, graus i llicenciatures de l'àmbit de la física.
3. Els graus i llicenciatures d'altres àmbits.

En el cas de tenir una altra titulació, és necessari l'informe favorable de la Comissió de Coordinació.

Per resoldre les admissions es té en compte el perfil d'entrada de l'estudiant. La Comissió de Coordinació valora cada sol.licitud d'acord amb les variables següents:
a) Titulació i expedient acadèmic (80 %).
b) Experiència professional (15 %).
c) Nivell d'anglès B1 acreditat degudament (5 %).

L'experiència professional s'ha d'acreditar, especialment en el cas de centres de recerca, centres hospitalaris i indústria relacionada amb l'àrea de la bioenginyeria.

En funció del perfil de cada estudiant, s'estableixen els complements formatius que cal cursar per a l'anivellament i homogeneïtzació, amb una càrrega de trenta crèdits.

Totes les notificacions relatives a l'admissió es fan per correu electrònic i per carta. S'hi especifica la documentació necessària per fer efectiva la matrícula i el procés que cal seguir, especialment en el cas d'estudiants de fora.

Procediment de resolució

Correspon a la comissió del màster resoldre les sol·licituds. Les resolucions es notifiquen a la persona interessada.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 15
Optatius 35
Pràctiques externes 0
Treball final de màster 10
TOTAL 60

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Enginyeria Biomèdica
Anàlisi i Computació Estadística de Dades Biomèdiques Optativa 1r semestre 5
Anàlisi i Processament Avançat de Senyals Biomèdics Optativa 1r semestre 5
Bioenginyeria Neuronal Optativa 2n semestre 2.5
Biofotònica Optativa 2n semestre 5
Bioinformàtica i Biologia Computacional Optativa 2n semestre 5
Biomecànica del Moviment Humà Optativa 2n semestre 2.5
Biosensors i Lab-on-a-chip Optativa 2n semestre 2.5
Biosistemes i Nanobioenginyeria Obligatòria 1r semestre 5
Disseny d'Equipaments i Sistemes Biomèdics Optativa 1r semestre 5
Enginyeria de Biomaterials 3D per a la Biomedicina Optativa 2n semestre 2.5
Fonaments i Tècniques d'Anàlisi Cel·lular i Molecular Optativa 2n semestre 2.5
Informàtica Biomèdica Optativa 1r semestre 2.5
Innovació i Empresa en l'Enginyeria Biomèdica Obligatòria 1r semestre 5
Interaccions Biològiques dels Biomaterials Optativa 1r semestre 2.5
Mecànica de Biofluids Optativa 1r semestre 2.5
Micro i Nanobioenginyeria Optativa 2n semestre 5
Nanopartícules per a Imatge Mèdica i Subministrament de Fàrmacs Optativa 1r semestre 2.5
Organització i Gestió de la Informació i Coneixements Clínics Optativa 2n semestre 2.5
Processament d'Imatges Mèdiques en 2D i 3D Optativa 1r semestre 2.5
Protecció Radiològica en Aplicacions Mèdiques Optativa 1r semestre 2.5
Radiació i Salut Humana Optativa 1r semestre 5
Robòtica Mèdica Optativa 2n semestre 5
Sistemes de Comunicacions en Centres Hospitalaris Optativa 2n semestre 5
Sistemes i Equips Biomèdics Obligatòria 1r semestre 5
Sistemes Sensors Intel·ligents Optativa 2n semestre 5
Tècniques d'Aprenentatge Profund per a la Biomedicina Optativa 1r semestre 2.5
Tècniques i Anàlisis en Imatge Mèdica Optativa 2n semestre 5
Tecnologies de la Comunicació per al Seguiment de la Salut de Manera Autònoma Optativa 2n semestre 2.5
Tecnologies per a la Medicina Regenerativa Optativa 2n semestre 2.5
Treball Final de Màster Obligatòria 1r semestre
2n semestre
10
Visualització d'Imatges Mèdiques en 2D i 3D Optativa 1r semestre 2.5

Complements de formació

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: CF per a l'Accés al Màster d'Enginyeria Biomèdica
Biologia Molecular i Cel·lular Optativa 1r semestre 5
Biomaterials Optativa 2n semestre 5
Fisiologia Optativa 1r semestre 5
Instrumentació Biomèdica Optativa 1r semestre 5
Mètodes de Modelització i Simulació de Biosistemes Optativa 2n semestre 5
Senyals Biomèdics Optativa 1r semestre 5

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral.

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on s'han de fer les pràctiques. 

 

Informació institucional

 

Accés als tràmits per a la matrícula

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Els tres àmbits professionals propis de l'enginyeria biomèdica són l'industrial, el sanitari i el de recerca, desenvolupament i innovació.


Àmbit industrial

En l'àmbit industrial, a partir de l'estructura presentada en el llibre blanc del sector de productes sanitaris, publicat l'any 2001 per la Federació d'Empreses de Tecnologia Sanitària, amb el suport dels ministeris de Ciència i Tecnologia i de Sanitat i Consum, els subsectors principals que actuen com a demandants de professionals d'enginyeria biomèdica són deu:
- Electromedicina
- Diagnòstic in vitro
- Nefrologia
- Cirurgia cardiovascular, neurocirugia i tractament del dolor
- Implants per a cirurgia ortopèdica i traumatologia
- Ortopèdia
- Productes sanitaris d'un sol ús
- Serveis sanitaris
- Tecnologia dental
- Òptica i oftalmologia


Àmbit sanitari

Segons dades de Medistat, dels vuit-cents hospitals espanyols, només uns dos-cents cinquanta tenen personal tècnic que assumeix, en la pràctica totalitat dels casos, tasques de manteniment de les instal.lacions. Les tasques d'adquisició, actualització, utilització i racionalització de tecnologia, fortament lligades amb una major eficàcia dels processos i una millora de la qualitat assistencial, queden dispersades entre diferents responsables (gerents, caps de servei i personal sanitari divers). A més, el vehicle habitual de formació és el personal comercial de les empreses distribuïdores dels productes.

Davant aquesta situació, la presència de titulats en Enginyeria Biomèdica, amb bons coneixements per definir, des d'una perspectiva vinculada a les necessitats del centre sanitari, les polítiques més adequades en cada cas, pot modificar la confusa situació actual.


Àmbit de recerca, desenvolupament i innovació

Es requereixen nous titulats en Enginyeria Biomèdica per incorporar-se als grups de recerca de reconegut prestigi internacional de l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya i dels centres universitaris. La proposta d'aquest màster s'ajusta a la situació de la recerca, desenvolupament i innovació del sector científic.

L'activitat científica de l'enginyeria biomèdica s'agrupa, d'acord amb les revistes i els congressos del sector, en els grans àmbits següents: bioelectrònica, biomaterials, biomecànica, biosistemes, imatges biomèdiques, nanobioenginyeria, senyals biomèdics i tecnologia mèdica.

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català.

Contacte

Adreça electrònica: 
enginybiomed@ub.edu