Objectius i competències

El màster en  Desenvolupament i Llançament de Projectes Turístics millora les competències per crear i llançar nous productes turístics, aplicar les noves tecnologies a fi d’innovar en empreses i destinacions turístiques i, finalment, dissenyar productes i serveis per competir en el mercat internacional.

El màster disposa de tres itineraris d’especialització que permeten aprofundir en diferents àrees segons els interessos i motivacions: Emprenedoria i Innovació Corporativa en Turisme, Transformació Digital d’Empreses i Experiències Turístiques, i Internacionalització d’Empreses Turístiques.

Els alumnes del CETT tenen, d’una banda, tots els avantatges que el centre posa a la seva disposició i, de l’altra, els de la UB: un ampli catàleg de bases de dades per consultar documents, reportatges i articles científics, entre d’altres. A més, consulta gratuïta de tota la biblioteca digital de recursos de l’Organització Mundial del Turisme.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióEscola Universitària d'Hostaleria i Turisme
Àmbit de coneixement
Modalitat de docènciaSemipresencial
Crèdits60
Durada1 any acadèmic
CoordinacióESCOLA UNIVERSITARIA D'HOTELERIA I TURISME CETT
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció obertaNo
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Complements de formació
Especialitats
 • Emprenedoria i Innovació Corporativa en Turisme
 • Emprenedoria i Innovació Corporativa en Turisme
 • Emprenedoria i Innovació Corporativa en Turisme
 • Internacionalització d'Empreses Turístiques
 • Internacionalització d'Empreses Turístiques
 • Internacionalització d'Empreses Turístiques
 • Itinerari Lliure
 • Itinerari Lliure
 • Itinerari Lliure
 • Transformació Digital d'Empreses i Experiències Turístiques
 • Transformació Digital d'Empreses i Experiències Turístiques
 • Transformació Digital d'Empreses i Experiències Turístiques

Objectius i competències

Objectius

 1. Oferir els coneixements i els instruments necessaris per al desenvolupament i llançament de projectes turístics, per a treballar en entorns competitius caracteritzats per la innovació, l'evolució tecnològica, la transformació digital i les dinàmiques inherents a la globalització i la sostenibilitat.
 2. Conèixer les eines i els coneixements per a la creació i adaptació de productes i serveis sobre la base de les oportunitats que l'evolució del mercat turístic ofereix, especialment gràcies a l'evolució tecnològica, tant des d'una perspectiva intraemprenedora com emprenedora. Desenvolupar les habilitats necessàries per a la direcció de projectes.
 3. Aprendre a treballar usant les metodologies de gestió de projectes més utilitzades en l'empresa (Waterfall, Llegeixin, Agile, Kanban, Scrum, etc.) i dominar els instruments i eines per al seu desenvolupament i implementació.
 4. Adquirir les competències necessàries per a la definició de sistemes de relació amb el client que optimitzin el valor proporcionat per l'empresa a través del desenvolupament d'experiències innovadores.
 5. Desenvolupar les capacitats professionals necessàries la participació activa en la digitalització integral de l'empresa, que implica la revisió del seu model de negoci, els processos associats a aquest, així com els aspectes d'adaptació cultural de l'organització.
 6. Adquirir les competències necessàries per a la definició de les polítiques i objectius d'internacionalització de les empreses turístiques, vinculades amb el desenvolupament i llançament de projectes turístics emprenedors a un mercat global.

Competències

 • Capacitat per a desenvolupar una visió estratègica de l'empresa turística que permeti generar i identificar oportunitats de mercat vinculades amb la innovació en producte, procés o model de negoci, tant a nivell nacional com internacional. Confeccionar el pla de negoci d'un projecte turístic.
 • Capacitat per a conèixer i analitzar l'estructura dels estats economicofinancers de l'empresa, avaluant la seva viabilitat i realitzant previsions futures del seu desenvolupament.
 • Capacitat per a dissenyar i implementar plans estratègics i operatius de comercialització i comunicació per al llançament al mercat de nous projectes turístics. Organitzar i planificar el desenvolupament i llançament de projectes turístics.
 • Capacitat para de concretar i anticipar les activitats orientades a resultats específics i establir mecanismes per a avaluar el seu assoliment.
 • Capacitat de definir i desenvolupar un procés eficaç de creació de nous productes turístics.
 • Capacitat d'imaginar diferents possibilitats originals i creatives davant d'una situació o un problema.
 • Capacitat d'aprendre com obtenir fonts de finançament externes i internes per a la creació de noves empreses o projectes empresarials en turisme.
 • Capacitat per a utilitzar les aplicacions tecnològiques apropiades per a la recerca de mercats, l'analítica i la mètrica, en entorns digitals com a base per a la consecució dels fins de l'estratègia empresarial.
 • Capacitat d'identificar les noves tecnologies que impacten en el negoci turístic i formular l'estratègia tecnològica adequada per al desenvolupament de projectes turístics en l'àmbit digital.
 • Capacitat per a aprendre a implementar un sistema d'innovació empresarial i a utilitzar les metodologies adequades en els diferents tipus d'organitzacions.
 • Capacitat d'analitzar i comparar les principals polítiques i normatives internacionals que apliquen al llançament de projectes turístics i expansió d'empreses turístiques.
 • Capacitat d'identificar el potencial de creixement de l'empresa turística proposant i avaluant les diferents modalitats i instruments d'expansió del negoci turístic a nivell internacional i el llançament de nous projectes.
 • Capacitat d'avaluar i predir comportaments i tendències en les diferents tipologies de mercats i consumidors turístics.
 • Capacitat de comprendre els principis de l'ètica empresarial, la Responsabilitat Social Corporativa i la sostenibilitat.

Accés i admissió

Perfil i requisits d'accés

Perfil d'accés

El màster es dirigeix a emprenedors, a intraemprenedors, a professionals i a graduats universitaris interessats en l'enorme potencial del turisme, que desitgin desenvolupar les seves competències executives vinculades al desenvolupament i llançament de projectes innovadors.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Preinscripció

Calendari

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Sol·licitud de preinscripció
Còpia del títol o equivalent. En cas d'admissió, per fer la matrícula cal que els títols estrangers que ho requereixin estiguin traduïts i legalitzats per via diplomàtica.

Criteris de selecció

Procediment de resolució

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Pla d'estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 30
Optatius 24
Pràctiques externes
Treball final de màster 6
TOTAL 60

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: CF per a l'Accés al Màster de Desenvolupament i Llançament de Projectes Turístics
Ciència Turística Optativa 6
Introducció a l'Especialitat de Direcció Hotelera i Turística Optativa 6

Complements de formació

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Emprenedoria i Innovació Corporativa en Turisme
Actors i Instruments de Finançament de Projectes Turístics Optativa 6
Analítica Digital i Dades Massives en Projectes Turístics Optativa 6
Aplicació Pràctica de la Innovació en Empreses Turístiques Optativa 6
Cocreació i Innovació Col·laborativa Optativa 6
Competències Clau de l'Emprenedor Turístic Optativa 6
Desenvolupament de Plataformes Digitals Optativa 6
Desenvolupament de Projectes de Negoci Turístic Obligatòria 6
Economia de l'Experiència en Turisme Global Optativa 6
Emprenedoria Social Transformadora Optativa 6
Estratègies d'Innovació en Productes i Serveis Turístics Obligatòria 6
Estratègies d'Internacionalització d'Empreses Turístiques Optativa 6
Experiència d'Usuari i d'Usabilitat en Turisme Optativa 6
Gestió Financera de Projectes Turístics Obligatòria 6
Instruments per a la Innovació Disruptiva Optativa 6
Lideratge i Emprenedoria Corporativa Optativa 6
Lleis i Fiscalitat en el Llançament de Projectes Turístics Optativa 6
Màrqueting de Llançament de Projectes Emprenedors en Turisme Optativa 6
Màrqueting Turístic Avançat Obligatòria 6
Mercats Emergents i Reptes Globals en Turisme Optativa 6
Models de Negoci Disruptius amb Base Tecnològica Optativa 6
Models de Negoci en Turisme Obligatòria 6
Pràctiques en Empreses o Organitzacions Turístiques Optativa 6
Sistemes Organitzatius i Ecosistemes d'Intraaprenentatge en Empreses Turístiques Optativa 6
Transformació Digital en Empreses Turístiques Optativa 6
Treball Final de Màster Obligatòria 6
Especialitat: Emprenedoria i Innovació Corporativa en Turisme
Actors i Instruments de Finançament de Projectes Turístics Optativa 6
Analítica Digital i Dades Massives en Projectes Turístics Optativa 6
Aplicació Pràctica de la Innovació en Empreses Turístiques Optativa 6
Cocreació i Innovació Col·laborativa Optativa 6
Competències Clau de l'Emprenedor Turístic Optativa 6
Desenvolupament de Plataformes Digitals Optativa 6
Desenvolupament de Projectes de Negoci Turístic Obligatòria 6
Economia de l'Experiència en Turisme Global Optativa 6
Emprenedoria Social Transformadora Optativa 6
Estratègies d'Innovació en Productes i Serveis Turístics Obligatòria 6
Estratègies d'Internacionalització d'Empreses Turístiques Optativa 6
Experiència d'Usuari i d'Usabilitat en Turisme Optativa 6
Gestió Financera de Projectes Turístics Obligatòria 6
Instruments per a la Innovació Disruptiva Optativa 6
Lideratge i Emprenedoria Corporativa Optativa 6
Lleis i Fiscalitat en el Llançament de Projectes Turístics Optativa 6
Màrqueting de Llançament de Projectes Emprenedors en Turisme Optativa 6
Màrqueting Turístic Avançat Obligatòria 6
Mercats Emergents i Reptes Globals en Turisme Optativa 6
Models de Negoci Disruptius amb Base Tecnològica Optativa 6
Models de Negoci en Turisme Obligatòria 6
Pràctiques en Empreses o Organitzacions Turístiques Optativa 6
Sistemes Organitzatius i Ecosistemes d'Intraaprenentatge en Empreses Turístiques Optativa 6
Transformació Digital en Empreses Turístiques Optativa 6
Treball Final de Màster Obligatòria 6
Especialitat: Emprenedoria i Innovació Corporativa en Turisme
Actors i Instruments de Finançament de Projectes Turístics Optativa 6
Analítica Digital i Dades Massives en Projectes Turístics Optativa 6
Aplicació Pràctica de la Innovació en Empreses Turístiques Optativa 6
Cocreació i Innovació Col·laborativa Optativa 6
Competències Clau de l'Emprenedor Turístic Optativa 6
Desenvolupament de Plataformes Digitals Optativa 6
Desenvolupament de Projectes de Negoci Turístic Obligatòria 6
Economia de l'Experiència en Turisme Global Optativa 6
Emprenedoria Social Transformadora Optativa 6
Estratègies d'Innovació en Productes i Serveis Turístics Obligatòria 6
Estratègies d'Internacionalització d'Empreses Turístiques Optativa 6
Experiència d'Usuari i d'Usabilitat en Turisme Optativa 6
Gestió Financera de Projectes Turístics Obligatòria 6
Instruments per a la Innovació Disruptiva Optativa 6
Lideratge i Emprenedoria Corporativa Optativa 6
Lleis i Fiscalitat en el Llançament de Projectes Turístics Optativa 6
Màrqueting de Llançament de Projectes Emprenedors en Turisme Optativa 6
Màrqueting Turístic Avançat Obligatòria 6
Mercats Emergents i Reptes Globals en Turisme Optativa 6
Models de Negoci Disruptius amb Base Tecnològica Optativa 6
Models de Negoci en Turisme Obligatòria 6
Pràctiques en Empreses o Organitzacions Turístiques Optativa 6
Sistemes Organitzatius i Ecosistemes d'Intraaprenentatge en Empreses Turístiques Optativa 6
Transformació Digital en Empreses Turístiques Optativa 6
Treball Final de Màster Obligatòria 6
Especialitat: Internacionalització d'Empreses Turístiques
Actors i Instruments de Finançament de Projectes Turístics Optativa 6
Analítica Digital i Dades Massives en Projectes Turístics Optativa 6
Aplicació Pràctica de la Innovació en Empreses Turístiques Optativa 6
Cocreació i Innovació Col·laborativa Optativa 6
Competències Clau de l'Emprenedor Turístic Optativa 6
Desenvolupament de Plataformes Digitals Optativa 6
Desenvolupament de Projectes de Negoci Turístic Obligatòria 6
Economia de l'Experiència en Turisme Global Optativa 6
Emprenedoria Social Transformadora Optativa 6
Estratègies d'Innovació en Productes i Serveis Turístics Obligatòria 6
Estratègies d'Internacionalització d'Empreses Turístiques Optativa 6
Experiència d'Usuari i d'Usabilitat en Turisme Optativa 6
Gestió Financera de Projectes Turístics Obligatòria 6
Instruments per a la Innovació Disruptiva Optativa 6
Lideratge i Emprenedoria Corporativa Optativa 6
Lleis i Fiscalitat en el Llançament de Projectes Turístics Optativa 6
Màrqueting de Llançament de Projectes Emprenedors en Turisme Optativa 6
Màrqueting Turístic Avançat Obligatòria 6
Mercats Emergents i Reptes Globals en Turisme Optativa 6
Models de Negoci Disruptius amb Base Tecnològica Optativa 6
Models de Negoci en Turisme Obligatòria 6
Pràctiques en Empreses o Organitzacions Turístiques Optativa 6
Sistemes Organitzatius i Ecosistemes d'Intraaprenentatge en Empreses Turístiques Optativa 6
Transformació Digital en Empreses Turístiques Optativa 6
Treball Final de Màster Obligatòria 6
Especialitat: Internacionalització d'Empreses Turístiques
Actors i Instruments de Finançament de Projectes Turístics Optativa 6
Analítica Digital i Dades Massives en Projectes Turístics Optativa 6
Aplicació Pràctica de la Innovació en Empreses Turístiques Optativa 6
Cocreació i Innovació Col·laborativa Optativa 6
Competències Clau de l'Emprenedor Turístic Optativa 6
Desenvolupament de Plataformes Digitals Optativa 6
Desenvolupament de Projectes de Negoci Turístic Obligatòria 6
Economia de l'Experiència en Turisme Global Optativa 6
Emprenedoria Social Transformadora Optativa 6
Estratègies d'Innovació en Productes i Serveis Turístics Obligatòria 6
Estratègies d'Internacionalització d'Empreses Turístiques Optativa 6
Experiència d'Usuari i d'Usabilitat en Turisme Optativa 6
Gestió Financera de Projectes Turístics Obligatòria 6
Instruments per a la Innovació Disruptiva Optativa 6
Lideratge i Emprenedoria Corporativa Optativa 6
Lleis i Fiscalitat en el Llançament de Projectes Turístics Optativa 6
Màrqueting de Llançament de Projectes Emprenedors en Turisme Optativa 6
Màrqueting Turístic Avançat Obligatòria 6
Mercats Emergents i Reptes Globals en Turisme Optativa 6
Models de Negoci Disruptius amb Base Tecnològica Optativa 6
Models de Negoci en Turisme Obligatòria 6
Pràctiques en Empreses o Organitzacions Turístiques Optativa 6
Sistemes Organitzatius i Ecosistemes d'Intraaprenentatge en Empreses Turístiques Optativa 6
Transformació Digital en Empreses Turístiques Optativa 6
Treball Final de Màster Obligatòria 6
Especialitat: Internacionalització d'Empreses Turístiques
Actors i Instruments de Finançament de Projectes Turístics Optativa 6
Analítica Digital i Dades Massives en Projectes Turístics Optativa 6
Aplicació Pràctica de la Innovació en Empreses Turístiques Optativa 6
Cocreació i Innovació Col·laborativa Optativa 6
Competències Clau de l'Emprenedor Turístic Optativa 6
Desenvolupament de Plataformes Digitals Optativa 6
Desenvolupament de Projectes de Negoci Turístic Obligatòria 6
Economia de l'Experiència en Turisme Global Optativa 6
Emprenedoria Social Transformadora Optativa 6
Estratègies d'Innovació en Productes i Serveis Turístics Obligatòria 6
Estratègies d'Internacionalització d'Empreses Turístiques Optativa 6
Experiència d'Usuari i d'Usabilitat en Turisme Optativa 6
Gestió Financera de Projectes Turístics Obligatòria 6
Instruments per a la Innovació Disruptiva Optativa 6
Lideratge i Emprenedoria Corporativa Optativa 6
Lleis i Fiscalitat en el Llançament de Projectes Turístics Optativa 6
Màrqueting de Llançament de Projectes Emprenedors en Turisme Optativa 6
Màrqueting Turístic Avançat Obligatòria 6
Mercats Emergents i Reptes Globals en Turisme Optativa 6
Models de Negoci Disruptius amb Base Tecnològica Optativa 6
Models de Negoci en Turisme Obligatòria 6
Pràctiques en Empreses o Organitzacions Turístiques Optativa 6
Sistemes Organitzatius i Ecosistemes d'Intraaprenentatge en Empreses Turístiques Optativa 6
Transformació Digital en Empreses Turístiques Optativa 6
Treball Final de Màster Obligatòria 6
Especialitat: Itinerari Lliure
Actors i Instruments de Finançament de Projectes Turístics Optativa 6
Analítica Digital i Dades Massives en Projectes Turístics Optativa 6
Aplicació Pràctica de la Innovació en Empreses Turístiques Optativa 6
Cocreació i Innovació Col·laborativa Optativa 6
Competències Clau de l'Emprenedor Turístic Optativa 6
Desenvolupament de Plataformes Digitals Optativa 6
Desenvolupament de Projectes de Negoci Turístic Obligatòria 6
Economia de l'Experiència en Turisme Global Optativa 6
Emprenedoria Social Transformadora Optativa 6
Estratègies d'Innovació en Productes i Serveis Turístics Obligatòria 6
Estratègies d'Internacionalització d'Empreses Turístiques Optativa 6
Experiència d'Usuari i d'Usabilitat en Turisme Optativa 6
Gestió Financera de Projectes Turístics Obligatòria 6
Instruments per a la Innovació Disruptiva Optativa 6
Lideratge i Emprenedoria Corporativa Optativa 6
Lleis i Fiscalitat en el Llançament de Projectes Turístics Optativa 6
Màrqueting de Llançament de Projectes Emprenedors en Turisme Optativa 6
Màrqueting Turístic Avançat Obligatòria 6
Mercats Emergents i Reptes Globals en Turisme Optativa 6
Models de Negoci Disruptius amb Base Tecnològica Optativa 6
Models de Negoci en Turisme Obligatòria 6
Pràctiques en Empreses o Organitzacions Turístiques Optativa 6
Sistemes Organitzatius i Ecosistemes d'Intraaprenentatge en Empreses Turístiques Optativa 6
Transformació Digital en Empreses Turístiques Optativa 6
Treball Final de Màster Obligatòria 6
Especialitat: Itinerari Lliure
Actors i Instruments de Finançament de Projectes Turístics Optativa 6
Analítica Digital i Dades Massives en Projectes Turístics Optativa 6
Aplicació Pràctica de la Innovació en Empreses Turístiques Optativa 6
Cocreació i Innovació Col·laborativa Optativa 6
Competències Clau de l'Emprenedor Turístic Optativa 6
Desenvolupament de Plataformes Digitals Optativa 6
Desenvolupament de Projectes de Negoci Turístic Obligatòria 6
Economia de l'Experiència en Turisme Global Optativa 6
Emprenedoria Social Transformadora Optativa 6
Estratègies d'Innovació en Productes i Serveis Turístics Obligatòria 6
Estratègies d'Internacionalització d'Empreses Turístiques Optativa 6
Experiència d'Usuari i d'Usabilitat en Turisme Optativa 6
Gestió Financera de Projectes Turístics Obligatòria 6
Instruments per a la Innovació Disruptiva Optativa 6
Lideratge i Emprenedoria Corporativa Optativa 6
Lleis i Fiscalitat en el Llançament de Projectes Turístics Optativa 6
Màrqueting de Llançament de Projectes Emprenedors en Turisme Optativa 6
Màrqueting Turístic Avançat Obligatòria 6
Mercats Emergents i Reptes Globals en Turisme Optativa 6
Models de Negoci Disruptius amb Base Tecnològica Optativa 6
Models de Negoci en Turisme Obligatòria 6
Pràctiques en Empreses o Organitzacions Turístiques Optativa 6
Sistemes Organitzatius i Ecosistemes d'Intraaprenentatge en Empreses Turístiques Optativa 6
Transformació Digital en Empreses Turístiques Optativa 6
Treball Final de Màster Obligatòria 6
Especialitat: Itinerari Lliure
Actors i Instruments de Finançament de Projectes Turístics Optativa 6
Analítica Digital i Dades Massives en Projectes Turístics Optativa 6
Aplicació Pràctica de la Innovació en Empreses Turístiques Optativa 6
Cocreació i Innovació Col·laborativa Optativa 6
Competències Clau de l'Emprenedor Turístic Optativa 6
Desenvolupament de Plataformes Digitals Optativa 6
Desenvolupament de Projectes de Negoci Turístic Obligatòria 6
Economia de l'Experiència en Turisme Global Optativa 6
Emprenedoria Social Transformadora Optativa 6
Estratègies d'Innovació en Productes i Serveis Turístics Obligatòria 6
Estratègies d'Internacionalització d'Empreses Turístiques Optativa 6
Experiència d'Usuari i d'Usabilitat en Turisme Optativa 6
Gestió Financera de Projectes Turístics Obligatòria 6
Instruments per a la Innovació Disruptiva Optativa 6
Lideratge i Emprenedoria Corporativa Optativa 6
Lleis i Fiscalitat en el Llançament de Projectes Turístics Optativa 6
Màrqueting de Llançament de Projectes Emprenedors en Turisme Optativa 6
Màrqueting Turístic Avançat Obligatòria 6
Mercats Emergents i Reptes Globals en Turisme Optativa 6
Models de Negoci Disruptius amb Base Tecnològica Optativa 6
Models de Negoci en Turisme Obligatòria 6
Pràctiques en Empreses o Organitzacions Turístiques Optativa 6
Sistemes Organitzatius i Ecosistemes d'Intraaprenentatge en Empreses Turístiques Optativa 6
Transformació Digital en Empreses Turístiques Optativa 6
Treball Final de Màster Obligatòria 6
Especialitat: Transformació Digital d'Empreses i Experiències Turístiques
Actors i Instruments de Finançament de Projectes Turístics Optativa 6
Analítica Digital i Dades Massives en Projectes Turístics Optativa 6
Aplicació Pràctica de la Innovació en Empreses Turístiques Optativa 6
Cocreació i Innovació Col·laborativa Optativa 6
Competències Clau de l'Emprenedor Turístic Optativa 6
Desenvolupament de Plataformes Digitals Optativa 6
Desenvolupament de Projectes de Negoci Turístic Obligatòria 6
Economia de l'Experiència en Turisme Global Optativa 6
Emprenedoria Social Transformadora Optativa 6
Estratègies d'Innovació en Productes i Serveis Turístics Obligatòria 6
Estratègies d'Internacionalització d'Empreses Turístiques Optativa 6
Experiència d'Usuari i d'Usabilitat en Turisme Optativa 6
Gestió Financera de Projectes Turístics Obligatòria 6
Instruments per a la Innovació Disruptiva Optativa 6
Lideratge i Emprenedoria Corporativa Optativa 6
Lleis i Fiscalitat en el Llançament de Projectes Turístics Optativa 6
Màrqueting de Llançament de Projectes Emprenedors en Turisme Optativa 6
Màrqueting Turístic Avançat Obligatòria 6
Mercats Emergents i Reptes Globals en Turisme Optativa 6
Models de Negoci Disruptius amb Base Tecnològica Optativa 6
Models de Negoci en Turisme Obligatòria 6
Pràctiques en Empreses o Organitzacions Turístiques Optativa 6
Sistemes Organitzatius i Ecosistemes d'Intraaprenentatge en Empreses Turístiques Optativa 6
Transformació Digital en Empreses Turístiques Optativa 6
Treball Final de Màster Obligatòria 6
Especialitat: Transformació Digital d'Empreses i Experiències Turístiques
Actors i Instruments de Finançament de Projectes Turístics Optativa 6
Analítica Digital i Dades Massives en Projectes Turístics Optativa 6
Aplicació Pràctica de la Innovació en Empreses Turístiques Optativa 6
Cocreació i Innovació Col·laborativa Optativa 6
Competències Clau de l'Emprenedor Turístic Optativa 6
Desenvolupament de Plataformes Digitals Optativa 6
Desenvolupament de Projectes de Negoci Turístic Obligatòria 6
Economia de l'Experiència en Turisme Global Optativa 6
Emprenedoria Social Transformadora Optativa 6
Estratègies d'Innovació en Productes i Serveis Turístics Obligatòria 6
Estratègies d'Internacionalització d'Empreses Turístiques Optativa 6
Experiència d'Usuari i d'Usabilitat en Turisme Optativa 6
Gestió Financera de Projectes Turístics Obligatòria 6
Instruments per a la Innovació Disruptiva Optativa 6
Lideratge i Emprenedoria Corporativa Optativa 6
Lleis i Fiscalitat en el Llançament de Projectes Turístics Optativa 6
Màrqueting de Llançament de Projectes Emprenedors en Turisme Optativa 6
Màrqueting Turístic Avançat Obligatòria 6
Mercats Emergents i Reptes Globals en Turisme Optativa 6
Models de Negoci Disruptius amb Base Tecnològica Optativa 6
Models de Negoci en Turisme Obligatòria 6
Pràctiques en Empreses o Organitzacions Turístiques Optativa 6
Sistemes Organitzatius i Ecosistemes d'Intraaprenentatge en Empreses Turístiques Optativa 6
Transformació Digital en Empreses Turístiques Optativa 6
Treball Final de Màster Obligatòria 6
Especialitat: Transformació Digital d'Empreses i Experiències Turístiques
Actors i Instruments de Finançament de Projectes Turístics Optativa 6
Analítica Digital i Dades Massives en Projectes Turístics Optativa 6
Aplicació Pràctica de la Innovació en Empreses Turístiques Optativa 6
Cocreació i Innovació Col·laborativa Optativa 6
Competències Clau de l'Emprenedor Turístic Optativa 6
Desenvolupament de Plataformes Digitals Optativa 6
Desenvolupament de Projectes de Negoci Turístic Obligatòria 6
Economia de l'Experiència en Turisme Global Optativa 6
Emprenedoria Social Transformadora Optativa 6
Estratègies d'Innovació en Productes i Serveis Turístics Obligatòria 6
Estratègies d'Internacionalització d'Empreses Turístiques Optativa 6
Experiència d'Usuari i d'Usabilitat en Turisme Optativa 6
Gestió Financera de Projectes Turístics Obligatòria 6
Instruments per a la Innovació Disruptiva Optativa 6
Lideratge i Emprenedoria Corporativa Optativa 6
Lleis i Fiscalitat en el Llançament de Projectes Turístics Optativa 6
Màrqueting de Llançament de Projectes Emprenedors en Turisme Optativa 6
Màrqueting Turístic Avançat Obligatòria 6
Mercats Emergents i Reptes Globals en Turisme Optativa 6
Models de Negoci Disruptius amb Base Tecnològica Optativa 6
Models de Negoci en Turisme Obligatòria 6
Pràctiques en Empreses o Organitzacions Turístiques Optativa 6
Sistemes Organitzatius i Ecosistemes d'Intraaprenentatge en Empreses Turístiques Optativa 6
Transformació Digital en Empreses Turístiques Optativa 6
Treball Final de Màster Obligatòria 6

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. Daquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou una assignatura obligatòria de pràctiques curricularsde XXXXX crèdits (XXXX hores).Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de XXXX hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on es s'han de fer les pràctiques. El coordinador del programa de pràctiques de l'ensenyament XXXXXX és el professor XXXXXXXXX XXXXXX.

Informació institucionalSortides professionals

De què podràs treballar ?

Contacte