El máster en Estudis Avançats en Arqueologia de la Universitat de Barcelona se forma en métodos y técnicas provinents de camps com la geología, la geografía, la antropología, la biología, la química o la conservación." />

Objectius i competències

El màster en Estudis Avançats en Arqueologia ofereix una formació avançada en l'avantguarda dels estudis arqueològics actuals, que permet acostar-se a l'arqueologia des d'una perspectiva diferent, aprofitant els últims avanços metodològics i científics de què disposem per a respondre a qüestions relacionades amb l'arqueologia. 
Es tracta, per tant, d'un màster altament pluridisciplinari i transversal que, juntament amb les eines tradicionalment emprades en els estudis arqueològics, dona cabuda a una sèrie de disciplines, mètodes i tècniques procedents d'altres camps com la geologia, la geografia, l'antropologia, la biologia, la química o la conservació. Aquesta línia de recerca és la que a nivell internacional s'engloba sota el paraigua de larqueometría.

Amb aquest màster es pretén formar professionals de l'arqueologia en els àmbits tant de la recerca com de la pràctica, la gestió i la conservació del patrimoni arqueològic. Així mateix, aquest màster dona accés als estudis doctorals. Per a poder aprofundir en la comprensió dels esdeveniments del passat, és imprescindible posseir un bon coneixement de totes les eines disponibles i aplicar tots els mitjans disponibles que ens ajudin a comprendre el registre arqueològic des de tots els seus vessants. Cal recordar que l'arqueologia es vincula a un patrimoni històric que no sols cal recuperar, sinó també preservar i interpretar en clau històrica.

El màster en Estudis Avançats en Arqueologia compta amb un equip docent altament qualificat i amb una dilatada experiència en la recerca arqueològica multidisciplinària, tant nacional com internacional, que guiarà a l'estudiant en aquesta fase de formació avançada a través de tutories personalitzades.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Geografia i Història
Àmbit de coneixement
 • Història, arqueologia, geografia, filosofia i humanitats
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits60
Places20
Durada1 any acadèmic
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióVERONICA MARTINEZ FERRERAS
Adreça electrònicamaster.arqueologia@ub.edu
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció obertaNo
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Complements de formació
Especialitats
 • Arqueologia dels Materials i Processos Tecnològics
 • Bioarqueologia i Paleoambient
 • Registre d'Estructures i Territori

Jornada de portes obertes

Es realitza una jornada informativa tan presencial com en línia, a través de Zoom. Es presentarà el programa i es respondran consultes dels assistents.

La sessió serà dilluns 11 de març, a les 14 h, a l’aula 303 de la Facultat de Geografia i Història (Montalegre 6-8, Barcelona).

Uneix-t’hi en línia!

 

Objectius i competències

Objectius

El màster d'Estudis Avançats en Arqueologia té com a objectiu principal formar investigadors i professionals en les darreres tècniques científiques de recuperació, anàlisi, interpretació i patrimonialització del registre arqueològic. Aquests estudis tenen una funció doble: d'una banda, desenvolupar un perfil professionalitzador dins del camp de l'arqueologia contractual i, de l'altra, ser l'inici d'un itinerari acadèmic o investigador vers la realització d'una tesi doctoral en Arqueologia i la consegüent carrera professional en el camp de la recerca.

Aquest màster proporciona els coneixements i eines necessaris per analitzar i interpretar el registre arqueològic, tant en el camp de la recerca bioarqueològica i paleoambiental, de la cultura material i de les estructures, com en el dels espais i el territori. D'aquesta manera, l'alumnat pot integrar-se en equips arqueològics interdisciplinaris i, a la vegada, incorporar metodologies i tècniques procedents d'altres disciplines segons els seus interessos professionals o de recerca.

El pla de formació inclou, en primer lloc, un itinerari comú de mètodes, tècniques i marcs teòrics aplicables a tots els períodes cronoculturals i a diverses temàtiques arqueològiques, i, en segon lloc, tres itineraris especialitzats, segons els interessos de l'alumnat: Bioarqueologia i Paleoambient, Arqueologia dels Materials i Processos Tecnològics, i Registre d'Estructures i Territori. L'objectiu és oferir una formació completa en recerca aplicada, a partir de la qual cada estudiant pot aplicar els coneixements a la seva temàtica professional o de recerca.

Competències

Competències generals:
 • Capacitat per predir i controlar l'evolució de situacions complexes mitjançant el desenvolupament de mètodes i tècniques de treball noves i innovadores, que s'adaptin a l'àmbit científic, tecnològic o professional en el qual es desenvolupi l'activitat, prioritzant la interdisciplinarietat.
 • Capacitat per seleccionar i avaluar de manera crítica la teoria científica i els mètodes i tècniques adequats per formular judicis a partir d'informació incompleta o limitada, incloent-hi, quan sigui pertinent, una reflexió sobre la responsabilitat social o ètica lligada a la solució que es proposa en cada cas.
 • Capacitat per saber interpretar el desenvolupament de la disciplina i la vinculació que té amb la teoria arqueològica a través de les disciplines socials afins al seu desenvolupament històric.
 • Capacitat per contextualitzar els diferents processos històrics i paral·lelament avaluar críticament les fonts i els models teòrics, i per utilitzar de manera crítica l'analogia per contrastar hipòtesis concretes sobre les societats del passat.
 • Capacitat per gestionar la informació: recerca, recopilació sistemàtica, organització, selecció, presentació i coneixement dels diferents aspectes tècnics propis de la producció textual arqueològica i les seves implicacions en la indústria editorial (llenguatges específics i documentació gràfica), i per saber utilitzar de forma experta les possibilitats d'Internet (bases de dades, bibliografies, revistes especialitzades, etc.).
 • Capacitat per treballar en equip i per col·laborar en grups tant de caràcter disciplinari com interdisciplinari, així com per organitzar i planificar des de la recollida i registres de dades fins a la publicació definitiva dels resultats.


Competències bàsiques:
 • Capacitat per demostrar que es tenen i comprenen coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitat socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Capacitat per comunicar les conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitats de manera clara i sense ambigüitats.
 • Habilitats d'aprenentatge per continuar estudiant d'una manera que ha de ser en bona mesura autodirigida.


Competències transversals:
 • Capacitat per promoure el treball i la col·laboració en equip.
 • Capacitat per estimular el treball i la reflexió interdisciplinària.
 • Capacitat per formular propostes d'anàlisi i resoldre problemes a partir de la integració de dades de naturalesa diversa.
 • Capacitat per formular propostes innovadores, creatives i emprenedores.
 • Capacitat per promoure iniciatives que portin a implementar la comunicació i el lideratge.
 • Capacitat per planificar una recerca que respecti els principis de responsabilitat ètica i professional.


Competències específiques:
 • Capacitat per comprendre el significat del pas del temps en les transformacions dels processos socials, i per incidir en preocupacions contemporànies, com l'impacte humà en els ecosistemes, la globalització, la igualtat o el desenvolupament sostenible.
 • Capacitat per comprendre els mecanismes d'adaptació de les societats humanes i el seu entorn i la interrelació entre cultures al llarg del temps, i per projectar el coneixement d'aquests processos del passat en la realitat actual.
 • Comprensió de les relacions espacials a diferents escales territorials, a través de les relacions entre naturalesa i societat en la seva dimensió temporal.
 • Capacitat per reconèixer i analitzar la imatge artística i iconogràfica i la utilització que se'n va fer en les cultures del passat.
 • Capacitat per comunicar mitjançant diversos suports tot tipus d'aspectes relacionats amb la diversitat sociocultural, les representacions col·lectives i les identitats.
 • Habilitats per unir des d'un punt de vista multidisciplinari els plantejaments teòrics i els procediments de les àrees tant d'humanitats com de ciències socials i naturals aplicades.
 • Capacitat per generar propostes innovadores i competitives en la investigació a partir d'una aplicació científica pluridisciplinària.
 • Capacitat per fer i dirigir treballs de recerca propis de l'arqueologia, per interpretar-ne els resultats i inserir-los en el seu context geogràfic i històric.
 • Capacitat per desenvolupar una consciència crítica davant les diferents propostes teòriques.
 • Capacitat per aplicar correctament la metodologia i les fonts d'informació elegides, així com per gestionar la informació obtinguda per arribar a unes conclusions coherents amb els objectius proposats.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Es recomana un bon coneixement de llengua anglesa.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
Per poder ser admesos al màster els estudiants han de tenir alguna de les titulacions següents:
 • Grau d'Arqueologia.
 • Grau o llicenciatura d'Història (en els plans antics, llicenciatura de Geografia i Història, Filosofia i Lletres).
 • També es poden considerar altres llicenciatures i graus com a titulacions d'accés al màster. En tots els casos, l'acceptació depèn de la Comissió de Màster, que també pot ordenar la matriculació dels complements formatius que consideri necessaris dels que s'expliciten en l'apartat corresponent.

Preinscripció

Calendari

Primer període: del 16 de febrer al 16 d'abril de 2024.
Les resolucions es publicaran el 30 d'abril.

Segon període: del 18 d'abril al 20 de juny de 2024.
Les resolucions es publicaran l'1 de juliol.

Tercer període: del 26 juny al 19 juliol de 2024.
Les resolucions es publicaran el 29 de juliol.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

 • Sol·licitud de preinscripció
 • Còpia del títol o equivalent. En cas d'admissió, per fer la matrícula cal que els títols estrangers que ho requereixin estiguin traduïts i legalitzats per via diplomàtica.
 • Documentació específica o vinculada als criteris de selecció

Criteris de selecció

Els criteris de selecció, en ordre de prioritat, són els següents:
 • Expedient acadèmic de l'estudiant (nota mitjana de l'expedient de la llicenciatura o grau que dona accés al màster): 75 %.
 • Experiència curricular o professional en l'àmbit del màster (articles, participació en congressos, cursos, activitats professional en el sector, etc.): 25 %.


La Comissió resol l'admissió i selecciona els estudiants seguint els criteris descrits anteriorment.

Procediment de resolució

El procediment de selecció d'alumnes preinscrits i l'emissió de la resolució correspon a la Comissió de Màster. Un cop finalitza el període de preinscripció, la resolució es comunica en dos terminis mitjançant una notificació per correu electrònic adreçat a cada un dels alumnes preinscrits, en què se'ls comunica si han estat acceptats, si no han estat acceptats o si es troben en llista d'espera. Les decisions de la Comissió poden ser objecte de sol·licitud de revisió per part de l'interessat durant un termini de deu dies a partir de l'emissió de la notificació.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 30
Optatius 15
Pràctiques externes
Treball final de màster 15
TOTAL 60

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Arqueologia dels Materials i Processos Tecnològics
Anàlisi d'Indústries Lítiques Optativa 2n semestre 5
Anàlisi de Materials Ceràmics, Metal·lúrgics i altres Materials Arqueològics Optativa 2n semestre 5
Anàlisis Quantitatives, Gestió i Interpretació de Dades en Arqueologia Obligatòria 1r semestre 5
Construcció de Marcs Cronològics Obligatòria 1r semestre 5
Diagnosi i Conservació Arqueològica Obligatòria 1r semestre 5
Disseny de la Recerca Avançada Obligatòria 1r semestre 2.5
Etnoarqueologia i Arqueologia Experimental Obligatòria 1r semestre 5
Geoarqueologia i Micromorfologia de Sòls en Arqueologia Optativa 2n semestre 5
Introducció al SIG Optativa 2n semestre 5
Marc Teòric i Metodològic de l'Archaeological Science Obligatòria 1r semestre 2.5
SIG i Tecnologies Digitals Aplicades a l'Arqueologia Optativa 2n semestre 5
Tècniques i Interpretació de Dades Bioarqueològiques Optativa 2n semestre 5
Tendències Actuals en Arqueologia Obligatòria 1r semestre 5
Treball Final de Màster Obligatòria 1r semestre
2n semestre
15
Especialitat: Bioarqueologia i Paleoambient
Anàlisi d'Indústries Lítiques Optativa 2n semestre 5
Anàlisi de Materials Ceràmics, Metal·lúrgics i altres Materials Arqueològics Optativa 2n semestre 5
Anàlisis Quantitatives, Gestió i Interpretació de Dades en Arqueologia Obligatòria 1r semestre 5
Construcció de Marcs Cronològics Obligatòria 1r semestre 5
Diagnosi i Conservació Arqueològica Obligatòria 1r semestre 5
Disseny de la Recerca Avançada Obligatòria 1r semestre 2.5
Etnoarqueologia i Arqueologia Experimental Obligatòria 1r semestre 5
Geoarqueologia i Micromorfologia de Sòls en Arqueologia Optativa 2n semestre 5
Introducció al SIG Optativa 2n semestre 5
Marc Teòric i Metodològic de l'Archaeological Science Obligatòria 1r semestre 2.5
SIG i Tecnologies Digitals Aplicades a l'Arqueologia Optativa 2n semestre 5
Tècniques i Interpretació de Dades Bioarqueològiques Optativa 2n semestre 5
Tendències Actuals en Arqueologia Obligatòria 1r semestre 5
Treball Final de Màster Obligatòria 1r semestre
2n semestre
15
Especialitat: Registre d'Estructures i Territori
Anàlisi d'Indústries Lítiques Optativa 2n semestre 5
Anàlisi de Materials Ceràmics, Metal·lúrgics i altres Materials Arqueològics Optativa 2n semestre 5
Anàlisis Quantitatives, Gestió i Interpretació de Dades en Arqueologia Obligatòria 1r semestre 5
Construcció de Marcs Cronològics Obligatòria 1r semestre 5
Diagnosi i Conservació Arqueològica Obligatòria 1r semestre 5
Disseny de la Recerca Avançada Obligatòria 1r semestre 2.5
Etnoarqueologia i Arqueologia Experimental Obligatòria 1r semestre 5
Geoarqueologia i Micromorfologia de Sòls en Arqueologia Optativa 2n semestre 5
Introducció al SIG Optativa 2n semestre 5
Marc Teòric i Metodològic de l'Archaeological Science Obligatòria 1r semestre 2.5
SIG i Tecnologies Digitals Aplicades a l'Arqueologia Optativa 2n semestre 5
Tècniques i Interpretació de Dades Bioarqueològiques Optativa 2n semestre 5
Tendències Actuals en Arqueologia Obligatòria 1r semestre 5
Treball Final de Màster Obligatòria 1r semestre
2n semestre
15

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional de l'ensenyament. Això afavoreix el desenvolupament d'una experiència pràctica laboral que promou la inserció dels futurs titulats en el mercat de treball.  El Pla d'estudis de l'ensenyament no inclou assignatures de pràctiques curriculars. La Facultat està oberta a la creació de convenis nous en funció de les recerques i necessitats específiques dels estudiants matriculats.

Com a estudiant podràs realitzar fins a 750 hores de pràctiques extracurriculars, prorrogables a 900. Cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora en la que es desenvoluparan les pràctiques.  La coordinació del programa de pràctiques la realitza en Jordi Nadal.

Informació acadèmica

 

Accés als tràmits per a la matrícula

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

El màster d'Estudis Avançats en Arqueologia permet adquirir una formació completa i actualitzada en tres àmbits de l'arqueologia: la bioarqueologia i el paleoambient, l'arqueologia dels materials i processos tecnològics, i el registre d'estructures arqueològiques i territori. Per a cada un d'aquests àmbits, l'alumne assoleix una formació teoricometodològica avançada que li permet tant dedicar-se a l'exercici de la professió com iniciar una sòlida carrera de recerca.

Aquesta formació permet seguir una carrera científica en estreta col·laboració amb membres dels diferents equips de recerca en els àmbits de l'arqueologia, la prehistòria i el patrimoni. Als alumnes interessats a seguir aquesta via se'ls facilita en tot moment la incorporació en aquests equips de recerca, i se'ls subministra tota la informació i suport necessaris per obtenir ajuts de recerca que poden contribuir al desenvolupament de la tesi doctoral i a l'inici d'una carrera de recerca. Cal tenir present que el Pla de recerca de l'arqueologia i la paleontologia de Catalunya (PIACAT) impulsa la formació de professionals i el finançament de la recerca en els àmbits proposats pel màster.

En l'àmbit professional i laboral, la formació avançada en camps i tècniques molt demanades en la pràctica arqueològica actual (geoarqueologia, arqueobotànica, anàlisi química i petrogràfica, microestratigrafia, sistemes de registre en GIS, fotogrametria i escàner, etc.) aporta un valor afegit a la formació arqueològica de l'alumne, i en millora la competitivitat en la pràctica laboral professional, ja que adquireix coneixements en un ventall ampli de tècniques i mètodes avançats.

D'altra banda, el caràcter integrat, innovador i multidisciplinari del màster pretén capacitar l'alumne en l'estudi, la gestió i la difusió del patrimoni arqueològic, així com en la coordinació, execució i gestió de projectes arqueològics i patrimonials, tant en l'àmbit privat com en el de l'administració pública.

Amb la finalitat de millorar les possibilitats laborals de l'alumnat en el sector de l'arqueologia professional, es fan seminaris i conferències amb responsables d'empreses i de l'administració pública.

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català.

Contacte

Oficina de Másters,
Facultad de Geografía e Historia,
C/Montalegre 6. Barcelona.
934 020 820.
master.gih@ub.edu
Coordinació: Dra. Verònica Martínez 

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.