Objectius i competències

El màster en Turisme Urbà constitueix una oportunitat per formar-se en un àmbit professional de gran dinamisme actual i futur, en un context de transformació ràpida de les ciutats, de consolidació del paradigma de ciutat intel·ligent (smart city) i d’eclosió de l’entorn urbà com a escenari turístic. Es diferencia d’altres màsters de temàtica turística general, perquè incorpora dos àmbits nous: l’emprenedoria en destinacions urbanes i la generació de coneixement i intel·ligència turística.
El màster és una proposta formativa que respon a una demanda creixent de coneixement reglat en turisme urbà, a nivell de postgrau, en un context de transformació ràpida de les ciutats, de consolidació del paradigma de ciutat intel·ligent (smart city) i d’eclosió de l’entorn urbà com a escenari turístic. L’objectiu general del màster és formar professionals i investigadors d’alt nivell per a l’exercici de diversos perfils professionals, consolidats i nous, i per al disseny i gestió de projectes relacionats amb activitats de producció i consum turístic i activitats associades al turisme en entorns urbans.

El màster en Turisme Urbà és de caràcter específic, amb matèries sobre els fonaments del turisme urbà, l’estructura de producció i consum, i la direcció, planificació i gestió. A més, s’hi han incorporat dos eixos nous, que són bàsics en la proposta: l’emprenedoria en destinacions urbanes i la generació de coneixement i intel·ligència turística.

El màster està dirigit a titulats en Turisme i en disciplines de l’àmbit de les ciències humanes, socials, econòmiques i jurídiques relacionades, atès el caràcter transversal i multidisciplinari del turisme, que vulguin adquirir una formació avançada i especialitzada per treballar en els àmbits professionals del turisme urbà.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Geografia i Història
Àmbit de coneixement
 • Història, arqueologia, geografia, filosofia i humanitats
 • Ciències socials, treball social, relacions laborals i recursos humans, sociologia, ciència política i relacions internacionals
 • Ciències econòmiques, administració i direcció d'empreses, màrqueting, comerç, comptabilitat i turisme
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits60
Places30
Durada1 any acadèmic
Idioma de docènciacastellà
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióDOLORES SANCHEZ AGUILERA
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció obertaNo
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Complements de formació

Objectius i competències

Objectius

 • Dotar els alumnes de coneixement sobre els fonaments i les dinàmiques de la ciutat i les característiques del fenomen turístic, i del turisme urbà en particular.
 • Capacitar en el domini d''eines teòriques i conceptuals per a l''anàlisi i interpretació de fenòmens complexos de naturalesa urbana i turística.
 • Capacitar per a l'aplicació de les noves tecnologies de la comunicació i la informació al turisme urbà, la gestió de bases de dades en les empreses i institucions turístiques, les Big Data i els components del nou paradigma de destinació intel''ligent.
 • Preparar els alumnes per a la presa de decisions en llocs d''alta responsabilitat en empreses, activitats i institucions de turisme.
 • Desenvolupar perfils de professionals que tinguin en compte tant les necessitats d''innovació en matèria de gestió empresarial i de destinacions urbanes com les necessitats de comprensió i aplicació de la intel.ll.ligència turística.
 • Formar en l''anàlisi i enteniment dels processos de producció i consum turístics a les ciutats, identificant les oportunitats i debilitats, i capacitar per emprendre projectes i iniciatives en el marc econòmic i institucional del turisme en àrees urbanes i metropolitanes
 • Preparar els alumnes per desenvolupar anàlisis crítiques, avaluació i síntesi en el tractament de qüestions complexes.

Competències

Competències específiques
 • Capacitat per reconèixer els fonaments i les dinàmiques de la ciutat.
 • Capacitat per descriure les bases de la gestió turística de la ciutat i de la seva governança.
 • Capacitat per identificar les característiques del fenomen turístic i del turisme urbà en particular.
 • Capacitat per analitzar i interpretar la ciutat com a destinació turística i la destinació com a sistema turístic.
 • Capacitat per interpretar i valorar la diversitat de components patrimonials urbans i la seva valorització turística.
 • Capacitat per analitzar la dinàmica dels mercats turístics i els contextos de la destinació urbana.
 • Capacitat per argumentar els processos de direcció i gestió d'organitzacions turístiques, i les iniciatives per al desenvolupament de projectes i productes turístics.
 • Capacitat per dissenyar i emprendre projectes turístics i activitats de producció o consum associades al turisme.
 • Capacitat per formular els processos de desenvolupament turístic a les ciutats i la diversitat de models.
 • Capacitat per aplicar metodologies i tècniques d'anàlisi i gestió del turisme urbà.
 • Capacitat per aplicar instruments de planificació i gestió de la destinació urbana, i tècniques per avaluar l'impacte econòmic del turisme urbà.
 • Capacitat per gestionar bases de dades i documentals en empreses i institucions turístiques de destinacions urbanes, i els components del nou paradigma de destinació urbana intel·ligent.
 • Capacitat per dissenyar protocols sobre la creació, difusió i aplicació de coneixement turístic.Competències bàsiques
 • Coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius amb l'àrea d'estudi.
 • Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis.
 • Capacitat per comunicar les conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten' a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant d'una manera que ha de ser en bona mesura autodirigida o autònoma.


Competències generals
 • Capacitat de treballar en equips de caràcter interdisciplinari i en l'àmbit internacional.
 • Capacitat de generar, processar i analitzar dades i informació relatives a l'àmbit d'estudi.
 • Capacitat de dissenyar projectes o plans d'acció dirigits a la identificació o resolució de problemàtiques concretes.
 • Capacitat per fer aportacions originals en el context de la investigació avançada o en l'aplicació professional en l'àmbit del turisme urbà.
 • Capacitat d'afrontar amb solvència i autonomia la presa de decisions, la resolució de problemes i la negociació entre parts.
 • Capacitat d'adquirir com a referència els principis de la sostenibilitat i de la innovació.
 • Capacitat per adquirir les eines teòriques i conceptuals per a l'anàlisi i interpretació de fenòmens complexos de naturalesa urbana i turística.
 • Capacitat per aplicar les tecnologies de la comunicació i la informació al turisme urbà.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

- Diplomats i graduats en Turisme i titulats universitaris en disciplines socials, econòmiques i jurídiques relacionades amb l'estudi, el coneixement i la gestió del turisme que vulguin adquirir una formació avançada i especialitzada i tenir interès per treballar en l'entorn del turisme urbà, que comprèn una àmplia gamma d'activitats productives.
- Professionals que desenvolupen tasques acadèmiques o professionals relacionades amb el turisme urbà, tant de l'administració pública com del sector privat, com a element per millorar la seva formació i les seves expectatives professionals.

Els futurs estudiants han de mostrar capacitat d'innovació, d'emprenedoria, d'organització i planificació, de comunicació, de treball en equip i perspectiva interdisciplinària.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
Per accedir al màster es requereix haver cursat estudis universitaris de grau o de nivell equivalent en el camp de les ciències socials, econòmiques, jurídiques o de les humanitats. En concret, l'oferta del màster s'orienta als llicenciats o graduats dels àmbits de turisme, geografia, ciències econòmiques i sociologia, o de les denominacions equivalents en el sistema universitari espanyol i en els sistemes universitaris d'altres països. A causa del caràcter transversal del màster, per accedir-hi no es requereixen complements formatius a les titulacions dels àmbits d'accés indicats.

També poden accedir al màster els llicenciats o graduats del camp de les ciències socials, econòmiques, jurídiques i de les humanitats, amb una titulació diferent als àmbits indicats més amunt. En aquest cas, és necessari complir els requisits específics que s'estableixen en els criteris de selecció i cursar complements formatius. La Comissió Acadèmica del màster fixarà en cada cas, segons la titulació d'accés, els complements formatius, que poden correspondre a un màxim de 12 crèdits. Així mateix, la Comissió Acadèmica del màster pot considerar la idoneïtat d'altres titulats universitaris amb un currículum que demostri experiència professional en turisme relacionada amb els objectius del màster.

Preinscripció

Calendari

Primer període: del 16 de febrer al 16 d'abril del 2024.
Les resolucions es publicaran el 30 d'abril.

Segon període: del 18 d'abril al 20 de juny del 2024.
Les resolucions es publicaran l'1 de juliol.

Tercer període: del 26 de juny al 20 de juliol del 2024.
Les resolucions es publicaran el 29 de juliol.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

 • Adequació al títol d'accés: fins a un màxim de 4 punts, d'acord amb l'ordre següent :
  1. Titulats amb estudis previs en turisme, ciències socials, econòmiques i jurídiques i humanitats (fins a 4 punts).
  2. Titulats en àmbits afins (fins a 2 punts).


 • Expedient acadèmic de la titulació universitària oficial que dona accés al màster (fins a 3 punts).


 • Formació complementària i experiència professional en l'àmbit del turisme (sector privat o sector públic (fins a 2 punts).


 • Criteris complementaris que pot establir la Comissió com ara beques o participació en projectes (fins a 1 punt).

Procediment de resolució

En el cas que el nombre de places sigui inferior a la demanda potencial, la Comissió d'Admissió pot admetre estudiants sense necessitat de dur a terme una priorització de mèrits.
Els candidats s'inclouen en una llista que en determina la posició per a l'accés. Els no admesos queden en llista d'espera i són admesos automàticament en cas de renúncies o places vacants.
En el cas que el nombre de places excedeixi la demanda potencial, la Comissió d'Admissió pot admetre estudiants sense necessitat de dur a terme una priorització de mèrits. Aquest supòsit no s'ha hagut de preveure fins ara.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Informació de la Facultat

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 15
Optatius 30
Pràctiques externes 0
Treball final de màster 15
TOTAL 60

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Turisme Urbà
Avaluació de l'Impacte Econòmic en les Destinacions Urbanes Optativa 5
Ciutat i Governança Obligatòria 5
Desenvolupament Turístic i Gestió de Destinacions Urbanes Optativa 5
Direcció d'Empreses Turístiques Optativa 5
Direcció d'Organitzacions Turístiques Optativa 5
Emprenedoria i Creació de Productes Urbans Optativa 5
Estructura del Mercat Turístic Urbà Optativa 5
Generació i Transferència de Coneixement Turístic en les Destinacions Urbanes Optativa 5
Instruments de Planificació Turística de Destinacions Urbanes Optativa 5
Intel·ligència, Tecnologia i Turisme Urbà Optativa 5
Mètodes i Tècniques d'Anàlisi i Gestió del Turisme Obligatòria 5
Noves Tendències en la Demanda de Destinacions Urbanes Optativa 5
Patrimoni Urbà i Turisme Optativa 5
Pràctiques Externes Optativa 5
Treball Final de Màster Obligatòria 15
Turisme Cultural Optativa 1r semestre 5
Turisme Urbà i Metropolità Obligatòria 5

Complements de formació

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: CF per a l'Accés al Màster de Turisme Urbà
Economia Optativa 6
Fonaments d'Economia de l'Empresa Optativa 6
Geografia d'Espanya Optativa 6
Geografia d'Europa Optativa 6
Introducció a l'Economia Optativa 6
Turisme en la Unió Europea Optativa 6
Turisme i Territori a Espanya Optativa 6
Turisme, Territori i Economia Optativa 6

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. Daquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis inclou una assignatura optativa de pràctiques de 5 crèdits (150 hores).

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on s'han de fer les pràctiques. El coordinador del programa de pràctiques del màster és n'Arlinda Garcia Coll.

 

Informació acadèmica

 

Accés als tràmits per a la matrícula

 

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

D'acord amb el programa formatiu d'aquesta proposta de màster de Turisme Urbà, els titulats es trobaran ben posicionats per assolir amb èxit sortides professionals en consultories i gabinets assessors, tant del sector privat com del sector públic, amb tasques orientades a la comprensió dels escenaris del turisme urbà com a àmbits de mercat i de creació d'activitat de producció i serveis; i, d'altra banda, orientades al proveïment de coneixement turístic als diversos actors públics i privats que operen a les ciutats i les seves àrees d'influència.
Els titulats també podran desenvolupar tasques en entitats dedicades a la generació de coneixement, com a experts en els processos de producció i interpretació d'estadístiques en turisme, i de creació de coneixement turístic al servei dels processos de governança en àrees urbanes i metropolitanes. A més a més, podran incorporar-se a centres d'investigació bàsica i aplicada, fent front a diversos tipus de projectes: investigació de mercats o plans estratègics, entre d'altres.

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català.

Contacte

934 021 090
Montalegre, 6 - 08001 Barcelona
Coordinadora: DOLORES SANCHEZ AGUILERA

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.