Objectius i competències

L’objectiu del màster en Lideratge i Gestió dels Serveis d’Infermeria és facilitar les competències transversals i específiques necessàries per desenvolupar la gestió i el lideratge infermer en les institucions sanitàries, mitjançant l’evidència científica i les habilitats necessàries per a la millora de la qualitat assistencial, la formació de personal, la millora dels sistemes de treball, l’optimització dels recursos humans i materials i el lideratge d’equips.

Aquestes experiències van permetre plantejar un programa de màster universitari, amb la denominació Lideratge i Gestió dels Serveis d’Infermeria, acreditat oficialment per a l’espai europeu d’educació superior pel Ministeri d’Educació del Govern d’Espanya i l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU).

Aquest màster és semipresencial i ofereix una formació interdisciplinària amb un equip docent de l’àmbit acadèmic, gestor i col·legial garantint una formació àmplia en l’àmbit de la gestió i lideratge infermer.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat d'Infermeria
Àmbit de coneixement
 • Infermeria
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits120
Places35
Durada2 anys acadèmics
Idioma de docènciaCatalà/castellà
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióMARTA ROMERO GARCIA
Adreça electrònicaalbapolicarpo@ub.edu
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció obertaNo
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Complements de formacióNo

Objectius i competències

Objectius

Adquirir les competències transversals i específiques necessàries per desenvolupar la gestió i lideratge infermer en les institucions sanitàries, utilitzant l'evidència científica i les habilitats necessàries per a la millora de la qualitat assistencial, la formació de personal, la millora dels sistemes de treball, l'optimització dels recursos humans i materials i el lideratge d'equips.

Competències

Competències bàsiques:

 • Habilitats d'aprenentatge per continuar estudiant d'una manera que ha de ser en bona mesura autodirigida o autònoma.
 • Capacitat per demostrar que es tenen i comprenen coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis. 
 • Capacitat per comunicar les conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències generals

 • Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos  multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, incompleta, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Capacitat per comunicar les conclusions, i els coneixements i raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant de forma autodirigida o autònoma.
 • Comprensió i coneixement del camp d'estudi propi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
 • Capacitat per concebre, dissenyar, posar en pràctica i adoptar un procés de recerca amb rigor acadèmic.
 • Capacitat per fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç tecnològic, social o cultural en una societat basada en el coneixement.
 • Habilitat per treballar en equips interdisciplinaris.
 • Reconeixement de la diversitat i la multiculturalitat que formen part actualment de la societat.
 • Capacitat d'anàlisi i síntesi per elaborar informes.
 • Capacitat per crear sistemes d'informació que permetin mesurar resultats de cost-efectivitat en l'àmbit de la salut.
 • Capacitat per adaptar-se a situacions noves en un entorn canviant.

 

Competències específiques

 • Capacitat per analitzar els diferents Models i sistemes sanitaris, a escala internacional, i per aprofundir en els diferents sistemes sanitaris europeus.
 • Capacitat per analitzar i diferenciar les teories i models d'infermeria existents i per definir-ne els nivells d'aplicabilitat.
 • Capacitat per analitzar i diferenciar les teories i estils de gestió, i per definir-ne la utilitat i aplicabilitat en l'àmbit sanitari.
 • Capacitat per analitzar les teories de comunicació, motivació i lideratge, i la seva importància per al desenvolupament de la professió infermera i consegüentment dels sistemes de salut.
 • Capacitat per diferenciar els programes de qualitat implantats en l'àmbit sanitari i per analitzar-ne la utilitat en la pràctica.
 • Capacitat per analitzar els diferents models de presa de decisions ètiques relacionades amb la gestió i per triar els més adequats en l'àmbit de la salut.
 • Capacitat per utilitzar les metodologies de recerca qualitativa i quantitativa i per aplicar-les als diferents àmbits sanitaris i sociosanitaris.
 • Capacitat per elaborar i executar plans de gestió relacionats amb la direcció de centres sanitaris i específicament amb els departaments d'infermeria.
 • Capacitat per dirigir, coordinar i liderar equips de persones en l'àmbit sanitari i específicament en el d'infermeria.
 • Capacitat per elaborar pressupostos i gestionar-los de manera eficient a les diverses institucions sanitàries.
 • Capacitat per establir la filosofia del departament d'acord amb els principis del model sanitari i el model infermer adoptat.
 • Capacitat per promoure el desenvolupament de les persones mitjançant el disseny i avaluació de programes de formació permanent i l'accés als diferents nivells de carrera professional.
 • Capacitat per gestionar els conflictes que es plantegen a les organitzacions sanitàries i utilitzar les tècniques de mediació per resoldre'ls.
 • Capacitat per elaborar i promoure projectes i recerques en l'àmbit de la infermeria i de la gestió sanitària.

 

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Graduats i diplomats en Infermeria o titulacions d'àmbits de coneixement afins, que compleixin els requisits següents:

 • Interès a adquirir competències en gestió i lideratge infermer, així com en recerca.
 • Experiència prèvia en la presentació de comunicacions i publicacions científiques.
 • Coneixements d'anglès a nivell oral i escrit.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
 • Títol universitari oficial espanyol.
 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
Graduats i diplomats en Infermeria o en titulacions d'àmbits de coneixement afins.

Preinscripció

Calendari

Primer període: del 26 de gener al 20 de maig del 2023.
Resolució: a partir del 27 de maig.

Segon període: del 25 de maig al 22 de juny del 2023.
Resolució a partir del 28 de juny.

Tercer període: del 23 al 30 de juny del 2023.
Resolució: a partir del 4 de juliol.

Quart període: 18 i 19 juliol del 2023.
Resolució: 20 de juliol.

Cinquè període: del 15 al 18 setembre del 2023.
Resolució: a partir del 19 de setembre.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

 • Valoració del currículum professional: 3 punts (15 %)
 • Dos articles publicats en revistes d'àmbit nacional o internacional: 5 punts (25 %)
 • Mínim de dos anys d'experiència professional: 5 punts (25 %)
 • Nota mitjana de la formació bàsica i postbàsica: 5 punts (25 %)
 • Coneixements d'una llengua estrangera: 2 punts (10 %)

Procediment de resolució

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 60
Optatius 30
Pràctiques externes 0
Treball final de màster 30
TOTAL 120

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Lideratge i Gestió dels Serveis d'Infermeria
Anàlisi de Dades Qualitatives Optativa 2n semestre 2.5
Aplicacions de la Bioestadística a la Salut I Optativa 2n semestre 2.5
Aplicacions de la Bioestadística a la Salut II Optativa 1r semestre 2.5
Bioètica i Dret Optativa 2n semestre 2.5
Comunicació i Motivació Obligatòria 2n semestre 5
Comunicació Oral i Escrita de la Recerca Optativa 2n semestre 2.5
Direcció i Lideratge Obligatòria 1r semestre 5
Direcció per Valors Optativa 2n semestre 2.5
Evidència Científica Optativa 2n semestre 2.5
Gestió del Coneixement. Bases Documentals Optativa 1r semestre 2.5
Gestió per Projectes Optativa 2n semestre 2.5
Gestió Pressupostària Optativa 2n semestre 2.5
Introducció a la Recerca Optativa 2n semestre 2.5
Investigació Clinicoepidemiològica Obligatòria 2n semestre 5
Màrqueting Optativa 2n semestre 2.5
Mediació i Gestió de Conflictes Obligatòria 2n semestre 5
Mètodes i Tècniques Qualitatives Obligatòria 2n semestre 5
Metodologia per a la Gestió de les Cures Optativa 1r semestre 2.5
Paradigmes i Models Conceptuals Infermers Obligatòria 1r semestre 5
Planificació Estratègica Obligatòria 2n semestre 5
Plans Funcionals Optativa 1r semestre 2.5
Polítiques de Personal i Legislació Laboral Obligatòria 1r semestre 5
Polítiques de Salut i Economia Obligatòria 2n semestre 5
Pràctica Reflexiva Optativa 1r semestre 2.5
Qualitat Assistencial Obligatòria 2n semestre 5
Revisió Narrativa Optativa 2n semestre 2.5
Sistemes d'Organització de Cures Optativa 2n semestre 2.5
Sociologia i Salut Obligatòria 2n semestre 5
Teories i Tendències en Gestió Obligatòria 2n semestre 5
Treball Final de Màster Obligatòria 2n semestre 30

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament no inclou una assignatura obligatòria de pràctiques.Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on es s'han de fer les pràctiques.

Informació institucionalSortides professionals

De què podràs treballar ?

L'adquisició de les competències en lideratge, gestores i investigadores del màster prepara els futurs titulats per a les sortides professionals següents:

 • Direcció i comandaments intermedis en institucions sanitàries
 • Personal d'infermeria de qualitat
 • Lideratge d'equips infermers i interprofessionals
 • Direcció o personal de la unitat de metodologia i recerca infermera de centres sanitaris
 • Direcció d'equips de salut dels diferents centres sanitaris
 • Coordinació d'equips infermers d'unitats assistencials
 • Planificació de serveis de Salut
 • Personal d'infermeria d'assaigs clínics
 • Personal especialitzat en salut de departaments d'innovació en el sector empresarial sanitari

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català.

Contacte

Facultat d'Infermeria

Campus Bellvitge, Feixa Llarga, s/n
08907 l'Hospitalet de Llobregat

albapolicarpo@ub.edu