Objectius i competències

El màster en Estudis Llatinoamericans ofereix una formació d’especialistes en el coneixement avançat de les institucions socials, econòmiques, polítiques i culturals llatinoamericanes perquè puguin dur a terme la feina tant en l’àmbit acadèmic com en organismes especialitzats a l’Amèrica Llatina. El màster proporciona una especialització en el coneixement de marcs teòrics i metodològics avançats que permeten accedir al doctorat.
El màster també ofereix la formació de professionals capacitats per a l’aplicació de les disciplines implicades en activitats vinculades a l’àmbit de la cultura, la comunicació, el món editorial i les organitzacions no governamentals (ONG).

La temàtica del màster és de gran interès des de l’àmbit tant de la recerca com del professional. Les matèries que s’hi desenvolupen, d’espectre ampli, inclouen les relacions socials i polítiques d’Amèrica des del període prehispànic fins a l’actualitat, i els fenòmens econòmics i culturals que s’hi han produït i que conformen la realitat llatinoamericana.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Geografia i Història
Àmbit de coneixement
 • Història, arqueologia, geografia, filosofia i humanitats
 • Interdisciplinari
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits60
Places25
Durada1 any acadèmic
Idioma de docènciaCastellà
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióCHIARA PAGNOTTA
Adreça electrònicamasterestudisllatinoamericans@ub.edu
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció obertaNo
Matrícula oberta
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Complements de formacióNo

Objectius i competències

Objectius

El màster d'Estudis Llatinoamericans té com a objectiu l'estudi de les realitats actuals de la vida política americana que han generat unes noves relacions sociopolítiques en molts països d'Amèrica. L'accés al poder de partits ètnics, o amb enfocaments referencials cap a la participació de grups amb marcada etnicitat, es poden entendre a partir de les eines que s'hi proporcionen. També es poden aportar solucions als conflictes encallats en l'interior de les societats llatinoamericanes a partir de la comprensió i la visió de l'estudi de la història, la literatura i l'economia.

Competències

 • Capacitat per usar les categories teòriques i metodològiques principals relatives a la temàtica abordada en la titulació.
 • Coneixement dels repositoris documentals principals útils per a la (re)construcció de la història de l'Amèrica Llatina contemporània.
 • Capacitat per fer recerca, buidatge, anàlisi, elaboració, presentació i defensa d'un fenomen o procés històric relatiu a la història d'Amèrica Llatina.
 • Capacitat d'anàlisi i interpretació dels documents colonials.
 • Capacitat per cercar fonts documentals en els centres i arxius.
 • Capacitat per criticar els corrents historiogràfics.
 • Capacitat per criticar textos literaris de l'àmbit llatinoamericà.
 • Coneixements avançats sobre les eines per dur a terme l'anàlisi i la interpretació de les estructures i dinàmiques socials.
 • Coneixements dels fonaments de les dinàmiques culturals d'Amèrica Llatina.
 • Coneixements teòrics per saber interpretar els fenòmens socials i culturals que es produeixen a Amèrica Llatina.
 • Capacitat per usar les eines teòriques i metodològiques per estudiar l'Amèrica prehispànica.
 • Capacitat per desenvolupar mecanismes que permetin l'elaboració d'una tesi, argumentació i conclusió de textos, articles, assaigs, monografies sobre els processos econòmics d'Amèrica Llatina.
 • Coneixement per valorar la rellevància sociològica del gènere i la perspectiva no androcèntrica per analitzar els processos de control i inclusió social.
 • Capacitat per identificar els mecanismes que generen i reprodueixen les desigualtats i discriminacions cap a les dones, en el sistema penal i en els models familiars imperants.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

A causa del caràcter transversal i interdisciplinari del màster, els perfils d'ingrés responen a un patró ampli. Al màster, s'hi accedeix després de cursar estudis universitaris de grau o equivalents en el camp de la història, humanitats, ciències polítiques, economia o ciències de la comunicació. El màster, a més d'anar dirigit a la formació avançada en matèria d'estudis llatinoamericans per a graduats, s'orienta com una especialització per a professionals que ja desenvolupen, o han desenvolupat, activitats en temes afins, tant en els diversos àmbits de l'administració pública com en el sector privat, però que no tenen una formació reglada en la matèria.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
Per accedir al Màster cal haver obtingut qualsevol de les titulacions següents:
 • títol universitari oficial de diplomatura o llicenciatura
 • títol de grau dels nous plans d'estudis que es van començar a implantar a partir del curs 2008-2009.

Preinscripció

Calendari

Primer període: del 16 de febrer al 16 d'abril del 2024.
Les resolucions es publicaran el 30 d'abril.

Segon període: del 18 d'abril al 20 de juny del 2024.
Les resolucions es publicaran l'1 de juliol.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

La Comissió d'Admissió duu a terme el procés d'admissió d'acord amb els criteris següents:
 • Adequació del perfil acadèmic: es valoren els estudis previs en història, literatura, humanitats, ciències socials i afins (fins a 4 punts).
 • Nota mitjana de l'expedient acadèmic (fins a 5 punts).
 • Criteris complementaris que pot establir la Comissió d'Admissió, com ara beques o participació en projectes (fins a 1 punt).

En el cas que el nombre de places excedeixi la demanda potencial, la Comissió d'Admissió pot admetre estudiants sense necessitat de dur a terme una priorització de mèrits.
Els estudiants la llengua materna dels quals no sigui el castellà, n'han d'acreditar un nivell B2.

Procediment de resolució

Llista d'admissions de la primera convocatòria
Llista d'admissions de la segona convocatòria

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Pla d’estudis

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. Daquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'Estduis inclou una assignatura optativa de pràctiques de 5 crèdits (105 hores).Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. Com a estudiant, a més de realitzar les pràctiques curriculars incloses al pla d'estudis realitzar també podràs realitzar fins a 750 hores de pràctiques extracurriculars, prorrogables a 900.
Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora en la que es desenvoluparan les pràctiques. La coordinadora del programa de pràctiques del màster és la Dra. Pilar García Jordán.

Informació acadèmica


Accés als tràmits per a la matrícula


Sortides professionals

De què podràs treballar ?

El màster pretén possibilitar una formació al final de la qual els estudiants, un cop obtingut el títol, poden accedir a:
a. L'obtenció del doctorat.
b. L'actuació com a analistes de la realitat sociopolítica, econòmica i cultural d'Amèrica Llatina en institucions públiques i privades.
c. L'actuació en àmbits relatius a la comunicació i difusió, en particular al món editorial i multimèdia.

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català.

Contacte

Coordinació: CHIARA PAGNOTTA 

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.