Objectius i competències

El màster en Planificació Territorial i Gestió Ambiental parteix de l’enfocament integrador propi de la geografia i té com a objectiu formar professionals capaços desenvolupar les seves competències teòriques i aplicades en l’àmbit de la planificació territorial i la gestió ambiental, aplicada a diferents entorns i escales geogràfiques (medi urbà i rural, i espais litorals, d’interior o de muntanya).
El màster, reconegut a escala europea, s’adreça als llicenciats i graduats universitaris que estiguin interessats a treballar o investigar en el camp de la complexa relació entre la societat i el territori. Permet a l’alumnat desenvolupar competències teòriques i aplicades que els facultin per a l’exercici professional i la recerca en el camp de l’anàlisi espacial, la planificació territorial i la gestió ambiental.

El màster està impartit per professorat del departament de Geografia de la Universitat de Barcelona, i hi participen professors convidats de diverses universitats espanyoles i estrangeres, i també professionals experts en la gestió local, l’entorn urbà i la planificació territorial i mediambiental.

El màster combina els continguts teòrics amb l’anàlisi i la resolució de casos pràctics. Un dels seus punts forts són les sortides de camp, que proporcionen una formació àmplia i sòlida en l’àmbit de la planificació territorial i la gestió ambiental.

El màster s’adreça especialment als graduats universitaris que tenen estudis previs relacionats amb l’anàlisi dels processos físics i humans que s’esdevenen en el marc complex i canviant de les interaccions entre la societat i el territori.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Geografia i Història
Àmbit de coneixement
 • Història, arqueologia, geografia, filosofia i humanitats
 • Interdisciplinari
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits60
Places35
Durada1 any acadèmic
Idioma de docènciaCatalà: 10%, Castellà: 80%, Anglès: 10%
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióALBERT SANTASUSAGNA RIU
Adreça electrònicamaster.planificacio@ub.edu
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció obertaNo
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Complements de formacióNo
Especialitats
 • Avaluació, Gestió Ambiental i Paisatge
 • Dinàmiques Urbanes i Planejament Urbà
 • Itinerari Lliure
 • Planificació del Desenvolupament Local i Regional

Objectius i competències

Objectius

 • Desenvolupar les competències teòriques aplicades necessàries per ser capaç de treballar professionalment i fer recerca en l'àmbit de la planificació territorial i la gestió ambiental aplicada a diferents escales i entorns geogràfics.
 • Adquirir els coneixements teòrics i pràctics necessaris per dominar els principals instruments d'anàlisi, planificació i gestió territorial, i per proposar línies d'actuació per al desenvolupament local i regional i l'aprofitament dels recursos territorials disponibles des d'una perspectiva ètica, responsable i sostenible.

Competències

En el desenvolupament de l'activitat docent es presta una atenció especial perquè l'alumnat desenvolupi les competències generals següents:
 • Aprendre a analitzar, sintetitzar i gestionar la informació relativa als àmbits d'estudi de la titulació.
 • Desenvolupar la capacitat d'anàlisi crítica, avaluació i síntesi en el tractament de qüestions complexes.
 • Aprendre a treballar en equips interdisciplinaris i també a escala internacional.
 • Saber afrontar amb solvència i autonomia la presa de decisions.
 • Mostrar interès i sensibilitat per la qualitat.
 • Desenvolupar aportacions originals en el context de la recerca avançada i/o l'aplicació professional.

En el procés de formació es fomenten els valors següents:
 • Respecte pels drets humans i els principis democràtics.
 • Aplicació del principi d'igualtat entre dones i homes.
 • Actuació d'acord amb els principis de solidaritat i de protecció mediambiental.
 • Actuació segons els principis d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat.

Així mateix, es desenvolupen les competències següents, relatives als fonaments de la planificació i la gestió territorial:
 • Actuar d'acord amb els principis de sostenibilitat, responsabilitat i equitat social i territorial.
 • Integrar els diversos elements de la planificació i la gestió territorial.
 • Saber analitzar i interpretar estructures i dinàmiques socials i territorials.
 • Conèixer el marc legal i politicoinstitucional de la planificació i la gestió territorial.
 • Obtenir habilitats bàsiques de gestió i maneig de tècniques d'informació territorial.
 • Dominar els instruments bàsics d'anàlisi, planificació i gestió territorial a diverses escales i entorns geogràfics.
 • Saber redactar informes i dictàmens sobre plans territorials, sectorials i estratègics; plans urbanístics; plans de gestió d'espais naturals i d'usos del sòl.
 • Obtenir habilitats per gestionar plans i instruments de planificació i gestió territorial.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Atès el caràcter transversal del màster, els perfils d'ingrés responen a un patró ampli. Els candidats han d'haver cursat estudis universitaris de grau -o equivalents- en el camp de la geografia, les ciències ambientals, l'arquitectura o l'enginyeria, o en àmbits que incorporin la perspectiva territorial.
El màster, a més d'adreçar-se a la formació avançada en matèria de planificació territorial i gestió ambiental per a graduats, s'orienta com una especialització per a professionals que ja desenvolupen o han desenvolupat activitats en temes afins als del màster, tant en els diversos nivells de l'Administració pública com en el sector privat, però que no tenen una formació reglada en aquesta matèria.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
No hi ha requisits específics, es pot accedir al màster des de qualsevol titulació universitària oficial.

Preinscripció

Calendari

Primer període: del 16 de febrer al 16 d'abril del 2024.
Les resolucions es publicaran el 30 d'abril.

Segon període: del 18 d'abril al 20 de juny del 2024.
Les resolucions es publicaran l'1 de juliol.

Tercer període: del 26 de juny al 20 de juliol del 2024.
Les resolucions es publicaran el 29 de juliol.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

 • Sol·licitud de preinscripció
 • Còpia del títol o equivalent. En cas d'admissió, per fer la matrícula cal que els títols estrangers que ho requereixin estiguin traduïts i legalitzats per via diplomàtica.
 • Documentació específica o vinculada als criteris de selecció

Criteris de selecció

En tots els casos, l'acceptació al màster l'ha d'aprovar la Comissió d'Admissió, que actua d'acord amb els criteris i barems següents:
 • Adequació del perfil acadèmic (fins a 3 punts): es valoren especialment els estudis previs de geografia, ciències socials i ambientals i també les titulacions relacionades amb l'estudi i el coneixement del territori i els processos socials i territorials.
 • Nota mitjana de l'expedient acadèmic (fins a 4 punts)
 • Adequació del perfil professional (fins a 2 punts): es valora especialment tenir experiència demostrada en l'àmbit de la planificació territorial, l'ordenació del territori, el planejament urbà i territorial i la gestió ambiental.
 • Criteris complementaris que pot establir la Comissió d'Admissió (fins a 1 punt), com ara obtenció de beques i premis, participació en projectes de recerca, col·laboracions prèvies en estudis territorials, etc.

En el cas que el nombre de places excedeixi la demanda, la Comissió d'Admissió pot admetre estudiants sense necessitat de prioritzar mèrits.

Procediment de resolució

La Comissió Acadèmica del màster anuncia la resolució durant el mes de juliol i contacta amb els sol·licitants admesos per comunicar-los l'acceptació.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 15
Optatius 30
Pràctiques externes 0
Treball final de màster 15
TOTAL 60

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Avaluació, Gestió Ambiental i Paisatge
Agricultura, Medi Ambient i Desenvolupament Optativa 5
Canvi i Variabilitat Climàtica Optativa 5
Ciutats i Sostenibilitat Optativa 5
Dinàmiques Demogràfiques i Migratòries Urbanes Optativa 5
Espai Social de la Ciutat Optativa 5
Gestió Ambiental Obligatòria 5
Gestió Local Optativa 5
Itineraris Turístics i Desenvolupament Local Optativa 5
Mètodes i Tècniques d'Anàlisi Ambiental Optativa 5
Patrimoni Urbà Optativa 5
Planejament i Gestió dels Espais Urbans Obligatòria 5
Planejament i Política de l'Habitatge Optativa 5
Planejament Urbà i Metropolità: Estudi de Casos Optativa 5
Planificació d'Espais Fluvials i Litorals Optativa 5
Planificació i Desenvolupament Territorial Obligatòria 5
Planificació i Gestió Forestal Optativa 5
Planificació Territorial: Anàlisi de Casos Optativa 5
Població i Planificació Territorial Optativa 5
Pràctiques Externes Optativa 5
Riscos Naturals Optativa 5
Sistemes Naturals de Muntanya: Analisi i Gestió Optativa 5
Treball de Camp Optativa 5
Treball Final de Màster Obligatòria 15
Turisme en el Desenvolupament Local i Regional Optativa 5
Especialitat: Dinàmiques Urbanes i Planejament Urbà
Agricultura, Medi Ambient i Desenvolupament Optativa 5
Canvi i Variabilitat Climàtica Optativa 5
Ciutats i Sostenibilitat Optativa 5
Dinàmiques Demogràfiques i Migratòries Urbanes Optativa 5
Espai Social de la Ciutat Optativa 5
Gestió Ambiental Obligatòria 5
Gestió Local Optativa 5
Itineraris Turístics i Desenvolupament Local Optativa 5
Mètodes i Tècniques d'Anàlisi Ambiental Optativa 5
Patrimoni Urbà Optativa 5
Planejament i Gestió dels Espais Urbans Obligatòria 5
Planejament i Política de l'Habitatge Optativa 5
Planejament Urbà i Metropolità: Estudi de Casos Optativa 5
Planificació d'Espais Fluvials i Litorals Optativa 5
Planificació i Desenvolupament Territorial Obligatòria 5
Planificació i Gestió Forestal Optativa 5
Planificació Territorial: Anàlisi de Casos Optativa 5
Població i Planificació Territorial Optativa 5
Pràctiques Externes Optativa 5
Riscos Naturals Optativa 5
Sistemes Naturals de Muntanya: Analisi i Gestió Optativa 5
Treball de Camp Optativa 5
Treball Final de Màster Obligatòria 15
Turisme en el Desenvolupament Local i Regional Optativa 5
Especialitat: Itinerari Lliure
Agricultura, Medi Ambient i Desenvolupament Optativa 5
Canvi i Variabilitat Climàtica Optativa 5
Ciutats i Sostenibilitat Optativa 5
Dinàmiques Demogràfiques i Migratòries Urbanes Optativa 5
Espai Social de la Ciutat Optativa 5
Gestió Ambiental Obligatòria 5
Gestió Local Optativa 5
Itineraris Turístics i Desenvolupament Local Optativa 5
Mètodes i Tècniques d'Anàlisi Ambiental Optativa 5
Patrimoni Urbà Optativa 5
Planejament i Gestió dels Espais Urbans Obligatòria 5
Planejament i Política de l'Habitatge Optativa 5
Planejament Urbà i Metropolità: Estudi de Casos Optativa 5
Planificació d'Espais Fluvials i Litorals Optativa 5
Planificació i Desenvolupament Territorial Obligatòria 5
Planificació i Gestió Forestal Optativa 5
Planificació Territorial: Anàlisi de Casos Optativa 5
Població i Planificació Territorial Optativa 5
Pràctiques Externes Optativa 5
Riscos Naturals Optativa 5
Sistemes Naturals de Muntanya: Analisi i Gestió Optativa 5
Treball de Camp Optativa 5
Treball Final de Màster Obligatòria 15
Turisme en el Desenvolupament Local i Regional Optativa 5
Especialitat: Planificació del Desenvolupament Local i Regional
Agricultura, Medi Ambient i Desenvolupament Optativa 5
Canvi i Variabilitat Climàtica Optativa 5
Ciutats i Sostenibilitat Optativa 5
Dinàmiques Demogràfiques i Migratòries Urbanes Optativa 5
Espai Social de la Ciutat Optativa 5
Gestió Ambiental Obligatòria 5
Gestió Local Optativa 5
Itineraris Turístics i Desenvolupament Local Optativa 5
Mètodes i Tècniques d'Anàlisi Ambiental Optativa 5
Patrimoni Urbà Optativa 5
Planejament i Gestió dels Espais Urbans Obligatòria 5
Planejament i Política de l'Habitatge Optativa 5
Planejament Urbà i Metropolità: Estudi de Casos Optativa 5
Planificació d'Espais Fluvials i Litorals Optativa 5
Planificació i Desenvolupament Territorial Obligatòria 5
Planificació i Gestió Forestal Optativa 5
Planificació Territorial: Anàlisi de Casos Optativa 5
Població i Planificació Territorial Optativa 5
Pràctiques Externes Optativa 5
Riscos Naturals Optativa 5
Sistemes Naturals de Muntanya: Analisi i Gestió Optativa 5
Treball de Camp Optativa 5
Treball Final de Màster Obligatòria 15
Turisme en el Desenvolupament Local i Regional Optativa 5

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. Daquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis inclou una assignatura optativa de pràctiques de 5 crèdits (150 hores).

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on s'han de fer les pràctiques. El coordinador del programa de pràctiques del màster és n'Arlinda Garcia Coll.

 

Informació acadèmica

 

Accés als tràmits per a la matrícula

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Les sortides professionals principals s'inscriuen en el marc de l'ordenació, la planificació i la gestió territorial, tant en l'àmbit de les administracions públiques (ajuntaments, consells comarcals, consorcis, etc.) com en el de l'empresa privada, particularment en el camp de les consultories especialitzades en temes territorials i mediambientals. En el marc d'aquests camps específics, els graduats poden aplicar els coneixements adquirits als àmbits següents:
 • Estudis i treballs tècnics d'ordenació, planificació i gestió territorial.
 • Estudis urbans, comercials i turístics.
 • Conceptualització i elaboració de treballs cartogràfics.
 • Gestió de bases de dades i d'informació territorial (ambientals, econòmiques, demogràfiques).
 • Ús d'eines i instruments d'informació territorial.
 • Elaboració d'estudis i treballs tècnics sobre impactes territorials.
 • Anàlisi locativa.
 • Recerca en el camp de les ciències i disciplines territorials.

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català.

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.