Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Filosofia
Àmbit de coneixementInterdisciplinari, Filologia, estudis clàssics, traducció i lingüística, Ciències del comportament i psicologia
Modalitat de docènciaPresencial
Crèdits60
Places40
Durada1 any acadèmic
Idioma de docència80 % anglès - 10 % català - 10 % espanyol
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2021-2022
CoordinacióWENDY ELVIRA GARCíA
Adreça electrònicamaster.ccil@ub.edu
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció oberta
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Interuniversitari
Universitat CoordinadoraUniversitat Barcelona
Universitats Participants
 • Universitat Barcelona
 • Universitat Autònoma de Barcelona
 • Universitat Girona
 • Universitat Pompeu Fabra
 • Universitat Rovira i Virgili
Complements de formació
Especialitats
 • Lògica i Filosofia
 • Models Cognitius de Processament del Llenguatge
 • Teoria Gramatical i Processament Lingüístic

Objectius i competències

Objectius

L'objectiu general del màster de Ciència Cognitiva i Llenguatge és formar investigadors del llenguatge des de tres perspectives científiques, la del lingüista, la del psicòleg cognitiu i la del filòsof analític, proporcionant en cadascuna una formació interdisciplinària que capacita l'estudiant per seguir de prop les aportacions de les altres dues perspectives.

Competències

Competències bàsiques:
  Disposar de coneixements que permetin ser originals a l'hora de desenvolupar idees en un context de recerca interdisciplinària.
 • Saber aplicar els coneixements adquirits per tal de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts relacionats amb un camp d'estudi concret.
 • Ser capaç d'integrar coneixements i d'enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis.
 • Saber comunicar sense ambigüitats i de manera clara els coneixements que es tenen, les conclusions a què s'arriba i les raons que les argumenten.
 • Tenir les habilitats d'aprenentatge necessàries per continuar estudiant de manera autònoma.


Competències generals:
 • Dominar els recursos necessaris per a la recerca (idiomes d'interès científic, recerca eficient d'informació, ús de recursos informàtics).
 • Ser capaç d'analitzar críticament la bibliografia científica rellevant d'un camp d'estudi concret i elaborar treballs de recerca adequats al nivell exigit en els cursos.


Competències específiques:
 • Adquirir un domini suficient dels principis i mètodes propis de la lingüística, la filosofia analítica i la psicologia cognitiva, amb el propòsit d'aplicar-los a l'estudi del llenguatge, sent capaç d'avaluar críticament les principals aportacions contemporànies d'aquestes disciplines.
 • Ser capaç de descriure fenòmens lingüístics amb claredat, amb tota la seva complexitat i amb el nivell de detall necessari.
 • Ser capaç, en l'especialitat de Lògica i Filosofia, d'abstraure la forma lògica dels arguments avaluant-ne la validesa i identificant les fal·làcies i els errors metodològics, i utilitzar críticament els mètodes d'estudi del llenguatge propis de la filosofia analítica contemporània.
 • En l'especialitat de Teoria Gramatical i Processament Lingüístic, poder recopilar dades i formular anàlisis per resoldre problemes, tant en l'àmbit de la lingüística teòrica com de la lingüística computacional.
 • En l'especialitat de Models Cognitius de Processament del Llenguatge, poder utilitzar i valorar els resultats de les principals tècniques d'exploració en neurociència, dissenyar i executar correctament recerca experimental en ciència cognitiva, i aplicar les tècniques estadístiques adients per analitzar correctament els resultats obtinguts.

Accés i admissió

Perfil i requisits d'accés

Perfil d'accés

Estudiants amb preparació específica en alguna de les especialitats del màster (Filosofia, Psicologia, Lingüística) o en estudis afins (Filologia, Traducció i Interpretació, Humanitats, Biologia, Medicina, etc.) amb un alt nivell de motivació pels estudis de ciència cognitiva. Es requereix també un bon domini de l'anglès.

Requisits i condicions d'accés

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
 • Títol universitari oficial espanyol.
 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

 • Llicenciatura o grau en Psicologia, Filosofia, Lingüística, Traducció i Interpretació o alguna filologia. Els estudiants provinents d'una llicenciatura o grau afí (Humanitats, Biologia, Medicina, Informàtica, Matemàtiques, etc.) poden ser admesos amb la condició que cursin fins a un màxim de 30 crèdits d'anivellament, que ha de determinar la Comissió d'Admissions.
 • Compromís de dur a terme una recerca a un nivell significatiu, expressat en un escrit en què l'estudiant indiqui els seus interessos i la relació que tenen amb els continguts del programa.
 • Nivell d'anglès equivalent, com a mínim, al nivell B2 del Marc europeu comú de referència.

Preinscripció

Calendari

- Primer període: del 15 de febrer al 16 d'abril del 2023.
Resolució: abans del 7 de maig.

- Segon període: del 19 d'abril al 4 de juny del 2023.
Resolució: abans del 20 de juny.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació
Caldrà escanejar la documentació i adjuntar-la a l'aplicació en línia de preinscripció en completar-la.

Criteris de selecció

La Comissió d'Admissió pondera els requisits específics d'admissió amb els percentatges següents:
 • Formació acadèmica (50 %)
 • Currículum i carta explicativa dels interessos de la persona sol·licitant (30 %)
 • Coneixements d'anglès (20 %)

En la valoració del requisit de formació acadèmica, els títols previs es valoren atenent a l'afinitat amb els estudis del màster i a la qualitat de l'expedient personal. En cas necessari, es poden demanar mostres d'algun treball acadèmic elaborat pel sol·licitant o fer una entrevista personal.

Procediment de resolució

Una comissió formada per representants de les cinc universitats participants selecciona les persones que s'admeten al programa. Si cal, es fa una entrevista personal.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet des del web dels estudiants  Món UB.  Per conèixer el dia i l'hora que t'han assignat, consulta la informació específica del teu ensenyament.  Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Informació acadèmica

 

Informació de la Facultat  

 

Tràmits

Acollida

Accions de suport i orientació

Informacions i accions prèvies a la matrícula inicial

Accions d'orientació en la fase inicial dels estudis
 • Acte inaugural del curs per als estudiants de primer curs.

 • Guia dels ensenyaments de grau de la Facultat.

 • Tutoria grupal (Pla d'acció tutorial).
Accions d'orientació en la fase de desenvolupament dels estudis
 • Sessions informatives sobre els programes de mobilitat.

 • Sessions informatives sobre les pràctiques curriculars.

 • Tutories (Pla d'acció tutorial).

 • Orientació i suport en els programes de mobilitat des de l'Oficina de Relacions Internacionals.

 • Tallers d'ocupabilitatAccions d'orientació en la fase inicial dels estudis
 • Acte inaugural del curs per als estudiants de primer curs.

 • Guia dels ensenyaments de grau de la Facultat.

 • Tutoria grupal (Pla d'acció tutorial).
Accions d'orientació en la fase de desenvolupament dels estudis
 • Sessions informatives sobre els programes de mobilitat.

 • Sessions informatives sobre les pràctiques curriculars.

 • Tutories (Pla d'acció tutorial).

 • Orientació i suport en els programes de mobilitat des de l'Oficina de Relacions Internacionals.

 • Tallers d'ocupabilitat

Pla d'estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 15
Optatius 30
Pràctiques externes 0
Treball final de màster 15
TOTAL 60

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: CF per a l'Accés al Màster de Ciència Cognitiva i Llenguatge
Disseny de Recerca Optativa 2n semestre 6
Disseny Experimental (Pràcticum) Optativa 2n semestre 12
Estructures Gramaticals Optativa 1r semestre 6
Filosofia de la Ciència Optativa 1r semestre 6
Filosofia del Llenguatge i de la Ment Optativa 1r semestre 6
Filosofia del Llenguatge Optativa 1r semestre 6
Fonologia Optativa 2n semestre 6
Introducció a la Lògica Optativa 1r semestre 6
Lingüística Computacional Optativa 1r semestre 6
Llenguatge i Comunicació Optativa 1r semestre 6
Percepció i Atenció Optativa 1r semestre 6
Pragmàtica Optativa 2n semestre 6
Psicolingüística i Neurolingüística Optativa 1r semestre 6
Qüestions de Teoria del Coneixement Optativa 1r semestre 6
Raonament i Resolució de Problemes Optativa 2n semestre 6
Semàntica Optativa 1r semestre 6
Sintaxi Optativa 1r semestre 6
Temes de Metafísica Optativa 1r semestre 6
Teoria del Llenguatge Optativa 1r semestre 6

Complements de formació

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Lògica i Filosofia
Aplicacions Interdisciplinàries de Conceptes Lingüístics Optativa 1r semestre 5
Arquitectura Mental i Processos Bàsics Obligatòria 1r semestre 5
Desenvolupament de la Parla, el Llenguatge i la Cognició Optativa 1r semestre 5
Filosofia de les Ciències Cognitives Optativa 2n semestre 5
Filosofia del Llenguatge i Cognició Obligatòria 1r semestre 5
Fonaments de la Filosofia de la Ciència Optativa 2n semestre 5
Fonaments i Estructura del Llenguatge Obligatòria 1r semestre 5
Gramàtica i les seves Interfícies Optativa 2n semestre 5
La Naturalesa del Llenguatge Optativa 1r semestre 5
Lingüística Contrastiva Optativa 2n semestre 5
Lingüística Empírica Optativa 2n semestre 5
Mètodes i Tècniques Estadístiques per a Investigadors Optativa 1r semestre 5
Models Cognitius del Processament Sintàctic Optativa 1r semestre 5
Morfosintaxi Computacional Optativa 2n semestre 5
Percepció, Acció i Consciència Optativa 1r semestre 5
Processament del Llenguatge en Bilingües Optativa 2n semestre 5
Processament del Llenguatge Natural Optativa 1r semestre 5
Psicologia, Llenguatge i Cognició Optativa 2n semestre 5
Qüestions de Semàntica Lèxica Optativa 2n semestre 5
Temes Avançats de Filosofia i Ciència Cognitiva Optativa 2n semestre 5
Temes Avançats de Lingüística i Ciència Cognitiva Optativa 2n semestre 5
Temes Avançats de Psicologia i Ciència Cognitiva Optativa 2n semestre 5
Temes d'Epistemologia Optativa 2n semestre 5
Temes d'Ontologia Optativa 1r semestre 5
Temes de Filosofia de la Ment Optativa 2n semestre 5
Temes de Semàntica i Pragmàtica Optativa 1r semestre 5
Treball Final de Màster Obligatòria 2n semestre 15
Variació Lingüística Optativa 1r semestre 5
Especialitat: Models Cognitius de Processament del Llenguatge
Aplicacions Interdisciplinàries de Conceptes Lingüístics Optativa 1r semestre 5
Arquitectura Mental i Processos Bàsics Obligatòria 1r semestre 5
Desenvolupament de la Parla, el Llenguatge i la Cognició Optativa 1r semestre 5
Filosofia de les Ciències Cognitives Optativa 2n semestre 5
Filosofia del Llenguatge i Cognició Obligatòria 1r semestre 5
Fonaments de la Filosofia de la Ciència Optativa 2n semestre 5
Fonaments i Estructura del Llenguatge Obligatòria 1r semestre 5
Gramàtica i les seves Interfícies Optativa 2n semestre 5
La Naturalesa del Llenguatge Optativa 1r semestre 5
Lingüística Contrastiva Optativa 2n semestre 5
Lingüística Empírica Optativa 2n semestre 5
Mètodes i Tècniques Estadístiques per a Investigadors Optativa 1r semestre 5
Models Cognitius del Processament Sintàctic Optativa 1r semestre 5
Morfosintaxi Computacional Optativa 2n semestre 5
Percepció, Acció i Consciència Optativa 1r semestre 5
Processament del Llenguatge en Bilingües Optativa 2n semestre 5
Processament del Llenguatge Natural Optativa 1r semestre 5
Psicologia, Llenguatge i Cognició Optativa 2n semestre 5
Qüestions de Semàntica Lèxica Optativa 2n semestre 5
Temes Avançats de Filosofia i Ciència Cognitiva Optativa 2n semestre 5
Temes Avançats de Lingüística i Ciència Cognitiva Optativa 2n semestre 5
Temes Avançats de Psicologia i Ciència Cognitiva Optativa 2n semestre 5
Temes d'Epistemologia Optativa 2n semestre 5
Temes d'Ontologia Optativa 1r semestre 5
Temes de Filosofia de la Ment Optativa 2n semestre 5
Temes de Semàntica i Pragmàtica Optativa 1r semestre 5
Treball Final de Màster Obligatòria 2n semestre 15
Variació Lingüística Optativa 1r semestre 5
Especialitat: Teoria Gramatical i Processament Lingüístic
Aplicacions Interdisciplinàries de Conceptes Lingüístics Optativa 1r semestre 5
Arquitectura Mental i Processos Bàsics Obligatòria 1r semestre 5
Desenvolupament de la Parla, el Llenguatge i la Cognició Optativa 1r semestre 5
Filosofia de les Ciències Cognitives Optativa 2n semestre 5
Filosofia del Llenguatge i Cognició Obligatòria 1r semestre 5
Fonaments de la Filosofia de la Ciència Optativa 2n semestre 5
Fonaments i Estructura del Llenguatge Obligatòria 1r semestre 5
Gramàtica i les seves Interfícies Optativa 2n semestre 5
La Naturalesa del Llenguatge Optativa 1r semestre 5
Lingüística Contrastiva Optativa 2n semestre 5
Lingüística Empírica Optativa 2n semestre 5
Mètodes i Tècniques Estadístiques per a Investigadors Optativa 1r semestre 5
Models Cognitius del Processament Sintàctic Optativa 1r semestre 5
Morfosintaxi Computacional Optativa 2n semestre 5
Percepció, Acció i Consciència Optativa 1r semestre 5
Processament del Llenguatge en Bilingües Optativa 2n semestre 5
Processament del Llenguatge Natural Optativa 1r semestre 5
Psicologia, Llenguatge i Cognició Optativa 2n semestre 5
Qüestions de Semàntica Lèxica Optativa 2n semestre 5
Temes Avançats de Filosofia i Ciència Cognitiva Optativa 2n semestre 5
Temes Avançats de Lingüística i Ciència Cognitiva Optativa 2n semestre 5
Temes Avançats de Psicologia i Ciència Cognitiva Optativa 2n semestre 5
Temes d'Epistemologia Optativa 2n semestre 5
Temes d'Ontologia Optativa 1r semestre 5
Temes de Filosofia de la Ment Optativa 2n semestre 5
Temes de Semàntica i Pragmàtica Optativa 1r semestre 5
Treball Final de Màster Obligatòria 2n semestre 15
Variació Lingüística Optativa 1r semestre 5

Cursos anteriors

Pràctiques

 

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament no inclou una assignatura obligatòria de pràctiques curriculars.

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on es s'han de fer les pràctiques. La coordinadora del programa de pràctiques és na Misericòrdia Anglès (angles@ub.edu). 

 

Informació institucional

 

Tràmits

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Aquest màster està orientat a la recerca. Per tant, les sortides professionals fonamentals són la recerca i la docència universitària en els camps relacionats amb les ciències cognitives. Altres àmbits rellevants són els que es beneficien de la formació interdisciplinària en estudis sobre el llenguatge, com ara treballs editorials, de tecnologies de la informació, gestió cultural, periodisme i administració pública.

Contacte

Adreça electrònica: master.ccil@ub.edu
secretariafilosofia@ub.edu

934 037 722
934 037 719