Objectius i competències

El màster en Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia ofereix formació professional per a treballar en museus, institucions patrimonials, organismes públics i empreses culturals, a més de preveure noves professions i perfils relacionats amb la gestió patrimonial. En els últims anys, les polítiques culturals públiques i la revaloració social del patrimoni han comportat la creació o ampliació de nombroses institucions patrimonials i equipaments culturals que necessiten professionals capacitats per a les tasques de conservació, difusió i gestió del patrimoni.
El màster té un caràcter fonamentalment professionalitzador. L’objectiu principal és oferir a l’alumnat una formació teòrica i pràctica que permeti dominar les eines necessàries per exercir en el camp professional del patrimoni.

Així mateix, cal destacar el caràcter eminentment interdisciplinari el màster en Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia, tant en l’organització com en els continguts, ja que hi participa professorat de catorze departaments diferents i de set facultats. A més, compta amb la participació d’un bon nombre de professors procedents de programes de mobilitat, tant d’Espanya com de l’estranger, així com de professorat extern convidat.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Geografia i Història
Àmbit de coneixement
 • Interdisciplinari
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits90
Places35
Durada2 anys acadèmics
Idioma de docènciaCatalà i castellà
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióESTHER ALSINA GALOFRE
Adreça electrònicamuseologia@ub.edu
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció obertaNo
Matrícula oberta
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Complements de formacióNo

Objectius i competències

Objectius

Es tracta d'un programa de formació que té un doble objectiu bàsic: dotar els professionals i les persones interessades en el patrimoni cultural del bagatge conceptual i pràctic necessari per gestionar patrimoni cultural (les competències i matèries parteixen d'aquest objectiu) i proporcionar als estudiants els instruments i coneixements teòrics i metodològics necessaris per iniciar-se amb garanties i amb una base sòlida en el camp de la recerca aplicada i del patrimoni cultural i la museologia. Així, el màster també preveu una vessant de recerca associada a diversos grups de recerca i a un programa de doctorat.

Competències

El màster forma l'alumnat perquè sigui capaç de comunicar-se i de treballar en equips interdisciplinaris i a escala internacional en els àmbits de la museologia i la gestió del patrimoni, ja sigui en el context de la recerca avançada o en l'aplicació professional. Per això al llarg del màster l'alumnat coneix diverses tendències museològiques i de gestió del patrimoni d'escala internacional, nacional i local, i així és capaç d'elaborar projectes museològics i patrimonials d'acord amb les necessitats del públic i la viabilitat dels projectes. Es treballen dues línies: a) el disseny i l'organització d'exposicions i la museïtzació de monuments mitjançant diverses tècniques expositives innovadores; b) el reconeixement, l'anàlisi i la valoració de les lògiques econòmiques, jurídiques, polítiques, socials i culturals que intervenen en la planificació i la gestió del patrimoni, per proposar i executar intervencions específiques.

Al final del màster, l'alumnat ha de ser capaç d'assessorar l'Administració pública, entitats socials i empreses culturals en temes de gestió patrimonial valorant la idoneïtat dels projectes museològics.

Veure llista completa de competències

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Atès el caràcter interdisciplinari del màster, els perfils d'accés responen a un patró ampli. En l'activitat professional en el camp de la museologia i la gestió del patrimoni, la varietat de patrimonis i de tipus de museus (museus d'art, d'història, d'arqueologia, de ciència i tècnica, d'arquitectura, de patrimoni natural, etc.) fa que hi hagi moltes professions i perfils d'orígens diferents. En aquest sentit, el perfil recomanat és el següent:
 • Graduat o llicenciat universitari en qualsevol grau que tingui relació amb els diferents camps específics d'intervenció patrimonial.
 • Interès o experiència professional en l'àmbit de la gestió del patrimoni cultural (artístic, etnològic, històric, arqueològic, industrial, natural, arquitectònic, científic, etc.).
 • Interès o experiència professional en la planificació i gestió de museus.
 • Interès o experiència professional en l'organització o el disseny d'exposicions.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
Qualsevol titulació universitària pot ser vàlida per cursar el màster. Els graus o llicenciatures més recomanats són:
 • Humanitats: Arqueologia, Història, Història de l'Art, Filosofia, Humanitats, etc.
 • Ciències socials i comunicació: Antropologia, Sociologia, Geografia, Comunicació Audiovisual, Periodisme, Comunicació i Indústries Culturals, etc.
 • Ciències econòmiques, empresarials i turisme.
 • Ciències biològiques o ambientals.
 • Arquitectura o disseny especialitzats en museografia.

Preinscripció

Calendari

Primer període: del 16 de febrer al 16 d'abril del 2024.
Les resolucions es publicaran el 30 d'abril.

Segon període: del 18 d'abril al 20 de juny del 2024.
Les resolucions es publicaran l'1 de juliol.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

 • Nota mitjana de l'expedient acadèmic: es valora entre 1 i 4 i la valoració es multiplica per 3. En el cas de les titulacions estrangeres, s'aplica una equivalència o, en cas de dubte, una puntuació segons el criteri de la Comissió.
  Puntuació màxima: 12
 • Currículum acadèmic: es valora l'adequació del perfil acadèmic segons els estudis previs (màsters, postgraus i cursos específics relacionats amb el patrimoni cultural i la museologia).
  Puntuació màxima: 4
 • Currículum professional: es valora l'adequació del perfil professional (experiència en l'àmbit del patrimoni cultural tenint en compte l'experiència com a professional o voluntari, els anys de dedicació i la categoria professional).
  Puntuació màxima: 4
 • Cartes de recomanació i carta d'intencions: es tenen en compte per definir l'adequació del candidat i les seves capacitats.
  Puntuació màxima: 2
 • Beca prèvia per cursar el màster: es tenen en compte les beques obtingudes en convocatòries competitives.
  Puntuació màxima: 3
 • Coneixement d'idiomes, segons el nivell: es recomana tenir el B2 d'anglès.
  Puntuació màxima: 2
 • Altres mèrits i criteris complementaris que estableixi la Comissió.
  Puntuació màxima: 2

Puntuació màxima total: 30

Procediment de resolució

Un cop finalitzat l'últim període de preinscripció, la Comissió d'Admissions fa la selecció de candidats. Tots els alumnes han de rebre una carta per correu electrònic en què se'ls comunica si estan acceptats, no acceptats o en llista d'espera. Les resolucions es faran públiques a mitjan juliol i a mitjan setembre. Els candidats que necessitin tramitar una ajuda o beca poden demanar abans, un document de preacceptació.

Admissions i llista d'espera

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Informació de la Facultat

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 40
Optatius 20
Pràctiques externes 10
Treball final de màster 20
TOTAL 90

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia
Anàlisi d'Institucions Patrimonials Obligatòria 1r semestre 5
Anàlisi de Públics i Polítiques de Programació Optativa 1r semestre 5
Bases Conceptuals i Metodològiques de Recerca Optativa 2n semestre 5
Ciutats Creatives II Optativa 1r semestre 2.5
Ciutats Creatives: Models d'Intervenció i Dinàmiques Emprenedores Optativa 1r semestre 2.5
Concepció i Disseny de Llocs Web Culturals Optativa 2n semestre 2.5
Conceptualització de la Cultura i el Patrimoni Obligatòria 1r semestre 5
Conservació del Patrimoni Obligatòria 2n semestre 5
Didàctica del Patrimoni Optativa 1r semestre 5
Disseny Estratègic de Projectes Patrimonials Obligatòria 2n semestre 5
Dret Aplicat a la Gestió Cultural Optativa 2n semestre 5
Elements Interactius per a Museus Optativa 1r semestre 2.5
Exposicions: Concepte i Planificació Obligatòria 1r semestre 5
Instruments de Gestió del Patrimoni Obligatòria 2n semestre 5
Marc Econòmic i Estructura dels Sectors Culturals Optativa 1r semestre 5
Museografia Obligatòria 2n semestre 5
Museologia i Models d'Intervenció Patrimonial Obligatòria 1r semestre 5
Museus i Accessibilitat Optativa 2n semestre 5
Museus i Educació Optativa 1r semestre 5
Patrimoni Arquitectònic: Criteris d'Intervenció Optativa 2n semestre 5
Patrimoni i Cultura Digital Optativa 2n semestre 5
Patrimoni Immaterial Optativa 1r semestre 2.5
Patrimoni Natural Optativa 1r semestre 2.5
Patrimoni Paleontològic Optativa 2n semestre 2.5
Pràctiques Obligatòria 2n semestre 10
Recreació Històrica Optativa 2n semestre 2.5
Tècniques de Recerca Aplicada Optativa 2n semestre 5
Treball Final de Màster Obligatòria 2n semestre 20
Turisme Cultural Optativa 1r semestre 5

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. Daquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia inclou una assignatura obligatòria de pràctiques de 10 crèdits (300 hores).

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on s'han de fer les pràctiques. El coordinador del programa de pràctiques del màster és n'Esther Alsina Galofre.

 

Informació acadèmica

 

Accés als tràmits per a la matrícula

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

El màster forma professionals qualificats per al treball en gestió, mediació i conservació del patrimoni cultural, especialment en:
 • Museus: conservador, gestor o administrador de serveis, tècnics, etc.
 • Empreses culturals i de patrimoni cultural: disseny de projectes museològics, plans directors i de gestió, exposicions, etc.
 • Administració pública i entitats patrimonials: gestió i administració de serveis, equipaments i projectes patrimonials.
 • Comissariat, planificació, disseny i organització d'exposicions.
 • Recerca en museologia, gestió del patrimoni, museografia, didàctica i difusió del patrimoni, estudis de públic, etc.

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català.

Contacte

Adreça electrònica: museologia@ub.edu

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.