Presentació

El grau en Ciències Biomèdiques integra coneixements transversals procedents de la genètica, la bioquímica, la microbiologia, la fisiologia, la biologia cel·lular o l’estadística, entre d’altres, per oferir una visió global de les causes de la patologia i les eines disponibles per estudiar-la, diagnosticar-la i tractar-la.
El grau en Ciències Biomèdiques està orientat a adquirir els coneixements en biociències per comprendre les bases biològiques (bioquímiques, moleculars, genètics i fisiològiques) que determinen el funcionament dels organismes vius i de l’ésser humà, i té com a finalitat preparar i formar professionals que desenvolupin l’activitat en la recerca biomèdica, en el diagnòstic biològic i la prevenció de les malalties, i en el disseny de noves estratègies assistencials, a més de capacitar com a tecnòlegs, docents, comunicadors i creadors de coneixement en les diverses àrees biomèdiques.

S’hi aborden diversos aspectes de trastorns clínics des de l’escala molecular, cel·lular i fisiològica fins a la seva distribució en les poblacions humanes per preparar professionals capacitats per treballar en diferents àmbits: obre les portes a treballar en la indústria farmacèutica, els laboratoris de diagnòstic, els laboratoris dels hospitals, la indústria biosanitària, la ciència forense i la indústria de l’alimentació, entre d’altres.

Dades bàsiques

TipusGrau
Centre de gestióFacultat de Biologia
Àmbit de coneixement
 • Ciències
Modalitat de docència

presencial

Crèdits240
Places

165

 

Durada4 anys acadèmics
Idioma de docènciacatalà 65,3%, castellà 25,4%, anglès 9,3%
Nota de tall

12,377 (juliol 2023, inici procés, via PAU i FP)

Preu orientatiu per crèdit18,46 €
Pràctiques externes No
Cap d'estudisM.ESTHER ESTEBAN TORNE
Dades del GrauIndicadors
Especialitats

Galeria multimèdia

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

Beques de col·laboració

Els estudiants de la Universitat de Barcelona poden col·laborar amb una unitat de la UB però també a una entitat externa. A més poden accedir a diferents tipus d'ajuts econòmics.

Objectius i competències

Objectius

El grau de Ciències Biomèdiques integra coneixements transversals procedents de la genètica, la bioquímica, la microbiologia, la fisiologia, la biologia cel·lular o l'estadística entre d'altres, per oferir una visió global de les causes de la patologia i les eines disponibles per estudiar-la, diagnosticar-la i tractar-la.

Al grau de Ciències Biomèdiques s'aborden diversos aspectes de trastorns clínics des de l'escala molecular, cel·lular i fisiològica fins a la seva distribució en les poblacions humanes per preparar professionals capacitats per treballar en diferents àmbits:

 • Recerca biomèdica.
 • Biòleg intern resident (BIR).
 • Laboratoris de diagnòstic.
 • Indústria farmacèutica: producció de medicaments, vacunes i proves de diagnòstic.
 • Indústria agroalimentària: producció d'aliments segurs en l'àmbit sanitari.
 • Indústria veterinària: producció de medicaments, vacunes i proves de diagnòstic.
 • Altres indústries: biotecnològiques, de productes i d'equipaments de laboratori biomèdic.
 • Instituts de salut pública.
 • Agències de monitoratge de problemes de salut.
 • Agències de control d'ús de medicaments.
 • Empreses de serveis i d'assessoria en productes per al diagnòstic o la recerca biomèdica.

Competències

Les competències són la capacitat de posar en pràctica els coneixements, habilitats, pensaments i valors que posseeix una persona per actuar en un context específic. Es tracta del conjunt de coneixements («saber»), habilitats («saber fer») i actituds i valors («ser») per afrontar problemes en un context acadèmic, professional i social.

D'acord amb el que estableix el Reial decret 861/2010, pel qual es modifica el Reial decret 1393/2007, i seguint també la proposta de la Universitat de Barcelona (2008), el grau de Ciències Biomèdiques té un seguit de competències bàsiques i generals (aquestes darreres són també transversals a tots els graus UB), a més de diverses competències específiques que s'assoleixen al llarg de les diferents assignatures del grau.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

— Capacitat per demostrar que es tenen i comprenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé recolza en llibres de text avançats, també inclou alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del camp d'estudi propi.

— Capacitat per 'aplicar els coneixements a la feina o ocupació d'una forma professional i per desenvolupar determinades competències que permetin l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de l'àrea d'estudi.

— Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de l'àrea d'estudi pròpia) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

— Capacitat per transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

— Habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

COMPETÈNCIES GENERALS i TRANSVERSALS

— Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica, i capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).

— Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica, i capacitat de prendre decisions i d'adaptar-se a noves situacions).

— Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú, i capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

— Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes, i capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).

— Capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en l'àmbit propi i de manifestar visions integrades i sistèmiques.

— Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i expressar-se oralment i per escrit).

Les COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES estan detallades a  la memòria de la titulació (pàgines 5 i 6). Aquestes competències s'assoleixen a les diferents assignatures del grau.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

El perfil d'accés recomanat per a tots els estudiants és el del batxillerat de ciències i tecnologia previst en la Llei orgànica d'educació actual. Per als estudiants procedents d'altres sistemes educatius, els coneixements bàsics necessaris per poder desenvolupar eficaçment els estudis són els continguts actuals de batxillerat de biologia, química, física i matemàtiques, com també un nivell suficient de llengua anglesa.

Si entreu al grau a través de la via prevista per a majors de vint-i-cinc anys o veniu de cicles formatius de graus superiors, tingueu molt present que el grau té un nivell d'exigència molt alt i que algunes assignatures com ara Química, Matemàtiques i Física que s'imparteixen al primer any s'han de portar tant al dia com si s'hagués cursat el batxillerat de ciències i tecnologia i com si s'haguessin superat amb nota a la selectivitat. Si teniu dubtes, contacteu amb els caps d'estudis.

Requisits i condicions d'accés

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

Preinscripció

Per accedir a estudis de grau cal complir un d'aquests requisits:

 • Haver obtingut el títol de batxillerat o equivalent i superar les proves d'accés a la universitat (PAU), més conegudes com a selectivitat.
 • Haver obtingut un títol de cicle formatiu de grau superior, cicle formatiu d'arts plàstiques i disseny o ensenyament d'esports.
 • Haver superat les proves d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys o per als més grans de 45 anys.
 • Complir les condicions per a l'accés per a més grans de 40 anys.


També cal obtenir una plaça mitjançant la preinscripció universitària.

Més informació sobre l'accés i la preinscripció a graus.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet des del web dels estudiants Món UB. Per conèixer el dia i l'hora que t'han assignat, consulta la informació específica del teu ensenyament. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat. 

 

Informació acadèmica 

 

Horaris


 Tràmits vinculats a la matrícula (Biologia)

 

 Tràmits vinculats a la matrícula (Medicina i Ciències de la Salut)

 

Acollida

Accions de suport i orientació

Informacions i accions prèvies a la matrícula inicial 

 

Accions d'orientació en la fase de desenvolupament dels estudis (Biologia)

 

Accions d'orientació en la fase de desenvolupament dels estudis (Medicina i Ciències de la Salut)

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 66
Obligatòria 150
Optativa 12
Pràctiques externes 0
Treball final de grau 12
TOTAL 240

Relació d'assignatures

Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Anatomia 1r semestre Formació bàsica 6
Biologia: Introducció a la Biomedicina 1r semestre Formació bàsica 6
Citologia 1r semestre Obligatòria 6
Matemàtiques: Aplicacions a la Biomedicina 1r semestre Formació bàsica 6
Química 1r semestre Formació bàsica 6
Biofísica 2n semestre Formació bàsica 6
Bioquímica 2n semestre Formació bàsica 6
Estadística 2n semestre Formació bàsica 6
Histologia i Organografia 2n semestre Obligatòria 6
Laboratori i Instrumentació Biomèdica 2n semestre Formació bàsica 6
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Biologia Cel·lular 1r semestre Obligatòria 6
Fisiologia Humana I 2n semestre Formació bàsica 6
Genètica Molecular 1r semestre Obligatòria 6
Metabolisme 1r semestre Formació bàsica 6
Microbiologia 1r semestre Obligatòria 6
Biologia Cel·lular de la Patologia 2n semestre Obligatòria 6
Fisiologia Humana II 1r semestre Formació bàsica 6
Genètica: Anàlisi Genètica 2n semestre Obligatòria 6
Microbiologia Clínica 2n semestre Obligatòria 6
Nutrició 2n semestre Obligatòria 6
Assignatura Llengua Tipus Crèdits

Itineraris i mencions

Ciències Biomèdiques: Facultat de Biologia
Ciències Biomèdiques: Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Consulta la planificació dels diferents itineraris del grau

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou dues assignatures obligatòries de pràctiques de 6 crèdits (150 hores) cadascuna.

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on s'han de fer les pràctiques. El coordinador del programa de pràctiques de l'ensenyament és la professora Vanessa Soto Cerrato. 

 

Informació institucional 

 
 Tràmits per fer les pràctiques 

 

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Podràs treballar en els àmbits següents:

 • Biòleg intern resident (BIR).
 • Laboratoris de diagnòstic.
 • Indústria farmacèutica: producció de medicaments, vacunes i proves de diagnòstic.
 • Indústria agroalimentària: producció d'aliments segurs en l'àmbit sanitari.
 • Indústria veterinària: producció de medicaments, vacunes i proves de diagnòstic.
 • Altres indústries: biotecnològiques, de productes i d'equipaments de laboratori biomèdic.
 • Recerca biomèdica.
 • Instituts de salut pública.
 • Agències de monitoratge de problemes de salut.
 • Agències de control d'ús de medicaments.
 • Empreses de serveis i d'assessoria en productes per al diagnòstic o la recerca biomèdica.

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català

Contacte

Facultat de Biologia

Diagonal, 643 - 08028 Barcelona
Secretaria: 934 021 087
secretaria-biologia@ub.edu

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Secretaria:

 

Bustia de consultes