Presentació

El grau en Ciències del Mar de la Universitat de Barcelona forma professionals en l’àmbit marí des d’un plantejament transdisciplinari ofereix una formació àmplia i rigorosa centrada en la biologia, la geologia i la resta de ciències bàsiques, així com en aspectes del dret, l’economia i la gestió del mar.
El grau en Ciències del Mar capacita els estudiants, mitjançant eines avançades i amb un gran component pràctic, per accedir i adaptar-se a un sector laboral altament canviant, en un entorn geogràfic amb una gran concentració de centres de recerca, empreses i administracions amb activitats relacionades amb el mar.

Forma professionals per fer recerca en els diferents camps de les ciències marines, assessorar administracions i empreses en matèries de les quals són competents (recursos marins, temes mediambientals, impactes, etc.), i formar al seu torn altres científics i tècnics. 

Els sectors d’activitat relacionats amb la titulació són l’alimentari (recursos vius, salvatges i cultivats), l’energètic (prospecció i explotació de recursos energètics renovables i no renovables), la gestió, ordenació i actuació a la costa i els fons marins, el coneixement i conservació del medi ambient marí, l’oceanografia operacional, la recerca científica, i la docència, entre d’altres.

Dades bàsiques

TipusGrau
Centre de gestióFacultat de Ciències de la Terra
Àmbit de coneixement
 • Ciències
Modalitat de docència

presencial

Crèdits240
Places

60

Durada4 anys acadèmics
Idioma de docènciacatalà 82,2%, castellà 15%, anglès 2,8%
Nota de tall

10,380  (juliol 2023, inici procés, via PAU i FP)

Preu orientatiu per crèdit18,46 €
Pràctiques externes No
Cap d'estudisMARIA NIEVES OTERO PEREZ
Adreça electrònica capest-cienciesmar@ub.edu
Dades del GrauIndicadors

Galeria multimèdia

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

Beques de col·laboració

Els estudiants de la Universitat de Barcelona poden col·laborar amb una unitat de la UB però també a una entitat externa. A més poden accedir a diferents tipus d'ajuts econòmics.

Objectius i competències

Objectius

El grau de Ciències del Mar de la Universitat de Barcelona té com a objectiu formar professionals en l'àmbit de les ciències del mar i els seus camps d'aplicació. Per mitjà d'una visió multidisciplinària i l'ús d'eines avançades en l'àmbit de les ciències del mar, parant atenció als aspectes pràctics, es pretén formar titulats capaços de fer les activitats següents:

 • Estudiar, caracteritzar, modelitzar i gestionar el medi marí i litoral, en el seu estat natural o afectat per les activitats humanes.
 • Assessorar en matèries en què són competents, com ara recursos marins, temes mediambientals i impactes, entre d'altres, a petició d'administracions públiques o empreses.
 • Fer recerca en els diferents camps temàtics de les ciències marines.
 • Formar, al seu torn, altres científics i tècnics.

 

En aquest sentit, els titulats en Ciències del Mar han de ser capaços d'entendre, valorar i integrar aportacions d'especialistes de diferents camps temàtics, i de gestionar i coordinar equips de treball que puguin donar resposta a un extens ventall de qüestions en l'àmbit de les ciències del mar. En definitiva, han de tenir uns coneixements sòlids i amplis que els facilitin la incorporació a empreses, administracions, centres de recerca, centres d'ensenyament i altres institucions i organitzacions amb activitats relacionades amb les costes i el mar, així com amb els recursos i usos que poden tenir, i unes eines que els permetin adaptar-se a un entorn laboral altament canviant.

Competències

Competències bàsiques i generals

 • Capacitat per comprendre i aplicar els coneixements en l'àmbit professional.
 • Capacitat de reunir i interpretar dades per emetre judicis reflexius.
 • Capacitat per transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic divers.
 • Capacitat per aprendre.
 • Responsabilitat, creativitat, iniciativa i adaptació.
 • Capacitat crítica i autocrítica.
 • Treball en equip.
 • Habilitat per comunicar-se oralment i per escrit.
 • Capacitat per usar les tecnologies de la informació.
 • Compromís ètic professional, social i ambiental.


Competències específiques de la titulació

 • Capacitat per aplicar bones pràctiques en el treball al mar, al camp i al laboratori, usant les tècniques instrumentals i els mètodes d'observació específics del mar.
 • Capacitat per plantejar treballs aplicats, i avaluar, processar, visualitzar i interpretar dades de l'àmbit de les ciències del mar.
 • Capacitat per reconèixer la diversitat i evolució dels ambients geològics, cartografiar i classificar el fons i el subsol marins, i identificar els riscos d'origen marí.
 • Capacitat per reconèixer, inventariar i avaluar la biodiversitat, identificar i descriure hàbitats i ecosistemes, detectar-ne les amenaces i proposar mesures de gestió i conservació.
 • Capacitat per identificar masses d'aigua, definir-ne les propietats i caracteritzar-ne la dinàmica, la variabilitat a diferents escales de temps i la seva relació amb el canvi global.
 • Capacitat per diagnosticar els impactes humans i problemes associats a l'ús i a l'explotació sostenible dels recursos marins vius i no vius, i proposar mesures de mitigació i correcció.
 • Capacitat per desenvolupar, validar i aplicar indicadors de l'estat ambiental del medi marí a programes de seguiment i vigilància.
 • Capacitat per aplicar principis bàsics d'economia i dret a la gestió del medi marí i dels seus recursos


Llistat complet de competències

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

El grau de Ciències del Mar ofereix una visió transversal entre les disciplines científiques que hi conflueixen i pretén entrellaçar els coneixements de l'estudiant amb les necessitats de la societat. Per això, a més de les aptituds pròpies de qualsevol estudiant universitari (iniciativa, curiositat, capacitat per al treball en equip, etc.), és recomanable tenir una base (a nivell de batxillerat) de física, química, matemàtiques, geologia i biologia; nocions bàsiques d'anglès; coneixement d'eines informàtiques bàsiques; interès per adquirir una formació científica sòlida, per saber quines relacions hi ha entre ciència i societat, i per conèixer visions interdisciplinàries i integradores; vocació per interactuar amb agents socials diversos i per les ciències marines, i sensibilitat social, ambiental i ètica.

Es recomana llegir sobre temes relacionats, prendre contacte amb el medi marí, assistir a activitats divulgatives, fer cursos sobre competències que poden resultar útils (informàtica, anglès, etc.), prestar atenció a les matèries científiques del batxillerat, contactar amb científics marins i desenvolupar habilitats de lectura i escriptura.
 

Requisits i condicions d'accés

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

Preinscripció

Per accedir a estudis de grau cal complir un d'aquests requisits:

 • Haver obtingut el títol de batxillerat o equivalent i superar les proves d'accés a la universitat (PAU), més conegudes com a selectivitat.
 • Haver obtingut un títol de cicle formatiu de grau superior, cicle formatiu d'arts plàstiques i disseny o ensenyament d'esports.
 • Haver superat les proves d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys o per als més grans de 45 anys.
 • Complir les condicions per a l'accés per a més grans de 40 anys.


També cal obtenir una plaça mitjançant la preinscripció universitària.

Més informació sobre l'accés i la preinscripció a graus.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet des del web dels estudiants Món UB. Per conèixer el dia i l'hora que t'han assignat, consulta la informació específica del teu ensenyament. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat. 

 

Informació acadèmica 

 Tràmits vinculats a la matrícula

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 60
Obligatòria 150
Optativa 18
Pràctiques externes 0
Treball final de grau 12
TOTAL 240

Relació d'assignatures

Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Biologia I 1r semestre Formació bàsica 6
Geologia I 1r semestre Formació bàsica 6
Iniciació a les Ciències del Mar 1r semestre Obligatòria 6
Matemàtiques I 1r semestre Formació bàsica 6
Química I 1r semestre Formació bàsica 6
Biologia II 2n semestre Formació bàsica 6
Física I 2n semestre Formació bàsica 6
Geologia II 2n semestre Formació bàsica 6
Matemàtiques II 2n semestre Formació bàsica 6
Química II 2n semestre Formació bàsica 6
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Estadística 1r semestre Obligatòria 6
Física II 1r semestre Formació bàsica 6
Geologia Marina 1r semestre Obligatòria 6
Microbiologia Marina 1r semestre Obligatòria 6
Oceanografia Química 1r semestre Obligatòria 6
Botànica Marina 2n semestre Obligatòria 6
Economia 2n semestre Obligatòria 6
Oceanografia Descriptiva 2n semestre Obligatòria 6
SIG i Teledetecció Aplicats a les Ciències del Mar 2n semestre Obligatòria 6
Zoologia Marina 2n semestre Obligatòria 6

Itineraris i mencions

Ciències del Mar
Consulta la planificació dels diferents itineraris del grau

Matrícula

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou dues assignatures optatives de pràctiques curriculars.

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col•laboradora on s'han de fer les pràctiques. El coordinador del programa de pràctiques de l'ensenyament és el professor Mahjoub Himi Benomar. 

 

Informació institucional 

 

Tràmits per fer les pràctiques 

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Els graduats en Ciències del Mar tenen uns coneixements sòlids i amplis que els faciliten la incorporació a empreses, administracions públiques, centres de recerca, centres d'ensenyament i altres institucions i organitzacions amb activitats relacionades amb les costes i el mar.

Els sectors d'activitat a què poden accedir els estudiants amb aquest grau són l'alimentari (recursos vius, salvatges i cultivats), l'energètic (prospecció i explotació de recursos energètics marins), la gestió, l'ordenació, la governança i les actuacions a la costa i els fons marins (assessorament i consultoria), el coneixement i conservació del medi ambient marí (per exemple, qualitat ambiental), l'oceanografia operacional, la investigació científica, la divulgació i la docència, entre altres.

Inserció Laboral

Dades del sistema universitari català

Contacte

Facultat de Ciències de la Terra

Martí i Franqués, s/n - 08028 Barcelona

Secretaria: 934 021 336
secretaria.ciencies.terra@ub.edu
 

Bústia de consultes