Presentació

El grau en Psicologia de la Universitat de Barcelona ofereix una formació acadèmica general en el coneixement, comprensió, anàlisi i interpretació del comportament humà i, en menor mesura, de l’animal, com també les habilitats bàsiques d’avaluació, diagnòstic i intervenció psicològics.
El grau en Psicologia de la Universitat de Barcelona forma professionals amb coneixements científics i tècnics per promoure la salut i la qualitat de vida, i amb competències per resoldre problemes en diferents àmbits, com ara el sanitari, l’educatiu, el social, el laboral o el jurídic. Ofereix coneixements sobre els processos psicològics, les etapes del desenvolupament evolutiu, els fonaments biològics de la conducta humana i les funcions psicològiques, a més dels seus principis psicosocials. També forma en els diferents mètodes de recerca i d’anàlisi de dades, així com en els principals mètodes d’avaluació, diagnòstic i intervenció psicològica en diferents àmbits. La psicologia és una professió de servei als conciutadans i a la societat en general que vetlla pel benestar de tothom. El grau permet accedir directament al mercat laboral o al màster en Psicologia General Sanitària, que habilita per exercir la professió en l’àmbit sanitari.

Dades bàsiques

TipusGrau
Centre de gestióFacultat de Psicologia
Àmbit de coneixement
 • Ciències de la Salut
 • Ciències Socials i Jurídiques
Modalitat de docència

presencial

Crèdits240
Places

432

Durada4 anys acadèmics
Idioma de docènciacatalà 56,6%, castellà 38,5%, anglès 5%
Nota de tall

10,084   (juliol 2023, inici procés, via PAU i FP)

Preu orientatiu per crèdit18,46 €
Pràctiques externes
Cap d'estudisMARIA JAYME ZARO
Dades del GrauIndicadors
Especialitats

Galeria multimèdia

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

Beques de col·laboració

Els estudiants de la Universitat de Barcelona poden col·laborar amb una unitat de la UB però també a una entitat externa. A més poden accedir a diferents tipus d'ajuts econòmics.

Objectius i competències

Objectius

 • Oferir una formació acadèmica general en els fonaments disciplinaris que, en el cas de la psicologia, inclouen el coneixement, la comprensió, l'anàlisi i la interpretació del comportament humà i, en menor mesura, de l'animal, com també les habilitats bàsiques d'avaluació, de diagnòstic i d'intervenció psicològics.
 • Aquesta formació prepara per a la inserció en el mercat laboral i per continuar formant-se professionalment, incloent-hi opcions acadèmiques i investigadores.

Competències

Competències bàsiques (CB)

 • Capacitat per demostrar que es tenen i comprenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general i se sol trobar a un nivell que, si bé recolza en llibres de text avançats, també inclou alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Capacitat per aplicar els coneixements a la  feina o ocupació d'una manera professional i per  desenvolupar determinades competències que permetin l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de l'àrea d'estudi.
 • Capacitat per reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de l'àrea d'estudi pròpia) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Capacitat per transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.


Competències generals / transversals (CG/CT)

 • Capacitat per raonar de manera analítica i crítica (comparar i contrastar idees i conceptes, adoptar un enfocament científic i crític cap a les fonts d'informació, comprendre, sintetitzar i avaluar críticament textos i idees complexes).
 • Capacitat per organitzar i planificar les actuacions pròpies de manera eficaç i eficient per assolir propòsits acadèmics i professionals (organitzar el temps, l'espai i els materials; establir objectius i prendre decisions sobre la seva priorització i sobre els procediments per assolir-los).
 • Capacitat per buscar, seleccionar i gestionar informació especialitzada de manera estratègica, fent ús de diferents tecnologies i fonts d'informació (utilitzar eficaçment xarxes de biblioteques, arxius i internet per a la recerca d'informació; usar les noves tecnologies per a l'actuació acadèmica i professional).
 • Capacitat per interactuar adequadament en situacions socials i professionals, amb propòsits i tipus d'interlocutors variats —habilitats interpersonals— (adaptar-se amb flexibilitat a persones i situacions diverses, mostrar respecte davant les idees i estats anímics d'altres persones, respectar i assumir el lideratge i mostrar iniciativa).
 • Capacitat per mostrar un perfil personal compatible amb l'actuació acadèmica i professional —habilitats personals— (mostrar responsabilitat i compromís, acceptar les conseqüències de les accions pròpies, saber sol·licitar i acceptar ajuda, analitzar, controlar i expressar de manera adequada les emocions i els sentiments, conèixer els punts forts i febles propis, ser capaç de rectificar).
 • Capacitat per treballar en equip (col·laborar amb els altres i contribuir a un projecte comú, col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals, participar en la resolució de conflictes).
 • Capacitat per comunicar-se oralment i per escrit a nivell universitari (comprendre i expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua; redactar informes i memòries; mostrar habilitats pragmàtiques superiors per a la conversa, l'entrevista, el debat i els intercanvis d'informació; exposar oralment de manera fluida temes acadèmics i professionals; argumentar les opinions pròpies).
 • Capacitat creativa i emprenedora (formular, dissenyar i gestionar projectes, buscar i integrar nous coneixements i actituds, mostrar autonomia d'actuació i criteri, ser conscient de la necessitat de desenvolupar i actualitzar els coneixements i habilitats professionals al llarg de la vida) .
 • Capacitat per conèixer i respectar la diversitat humana (mostrar sensibilitat cap a les diferències de gènere, cultura, capacitats i recursos; mostrar sensibilitat davant les injustícies socials i econòmiques; adoptar una actitud de compromís personal i professional amb un procés permanent de canvi social).
 • Capacitat per mostrar un comportament compromès amb la sostenibilitat (valorar l'impacte social i mediambiental de les actuacions acadèmiques i professionals; manifestar visions integrades i sistèmiques).


Competències específiques (CE)

 • Capacitat per conèixer, comprendre i analitzar el comportament partint d'una comprensió del funcionament dels processos psicològics i tenint-ne en compte les bases biològiques, evolutives, socioculturals i contextuals.
 • Capacitat per detectar necessitats susceptibles d'intervenció psicològica (identificar i analitzar les demandes i les necessitats de persones, grups o organitzacions en diferents contextos, i establir-ne les prioritats corresponents).
 • Capacitat per avaluar psicològicament (formular i contrastar hipòtesis sobre les demandes, els problemes i les necessitats dels destinataris; valorar, contrastar i prendre decisions sobre l'elecció dels mètodes, procediments de recollida de dades i instruments de mesura adequats en cada situació o context d'avaluació; obtenir i organitzar informació rellevant dels problemes, les demandes i les necessitats aplicant les tècniques adequades; elaborar i redactar informes tècnics sobre els resultats de l'avaluació, la recerca o els serveis demandats, tenint en compte el tipus de destinatari, i fer diagnòstics seguint els criteris propis de la professió).
 • Habilitats d'intervenció, assessorament, mediació i intervenció psicològica (establir objectius realistes i elaborar un pla de treball que condueixi a assolir-los; identificar les variables individuals, ambientals, contextuals i de processos que poden influir en una intervenció i detectar els signes de resistència al canvi; aplicar els mètodes o les estratègies recollides en el pla d'intervenció, d'acord amb els objectius establerts, en els contextos rellevants per al servei sol·licitat; respondre i actuar amb flexibilitat, respecte i discreció en els contextos d'intervenció, assessorament, mediació i tractament psicològic; i obtenir i organitzar informació rellevant per analitzar i valorar les intervencions).
 • Habilitats bàsiques de recerca (utilitzar les diferents fonts documentals en psicologia; mostrar un domini de les estratègies necessàries per accedir a la informació i valorar la necessitat d'actualització documental; recollir, ordenar i classificar dades i materials de recerca (documents, històries clíniques , arxius, etc.); conèixer les bases dels mètodes d'investigació psicològica; analitzar i interpretar críticament les dades en el marc del coneixement disciplinari establert; i conèixer els procediments i aspectes formals de la difusió del coneixement derivat de la recerca psicològica).
 • Capacitat per mostrar un compromís ètic i una responsabilitat professional (conèixer, prendre decisions i actuar d'acord al codi deontològic de la psicologia en l'àmbit de l'actuació professional i de recerca, i comprendre el concepte i la necessitat d'una pràctica psicològica basada en l'evidència com a garantia de responsabilitat professional).
   

 

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Tot i que s'hi pot accedir des de qualsevol opció de batxillerat (com també des d'altres opcions, com ara determinats cicles formatius o proves per a majors de 25 anys), les modalitats que millor capaciten els estudiants per cursar estudis de Psicologia són Ciències de la Salut i Ciències Socials.

Requisits i condicions d'accés

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

Preinscripció

Per accedir a estudis de grau cal complir un d'aquests requisits:

 • Haver obtingut el títol de batxillerat o equivalent i superar les proves d'accés a la universitat (PAU), més conegudes com a selectivitat.
 • Haver obtingut un títol de cicle formatiu de grau superior, cicle formatiu d'arts plàstiques i disseny o ensenyament d'esports.
 • Haver superat les proves d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys o per als més grans de 45 anys.
 • Complir les condicions per a l'accés per a més grans de 40 anys.


També cal obtenir una plaça mitjançant la preinscripció universitària.

Més informació sobre l'accés i la preinscripció a graus.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet des del web dels estudiants Món UB. Per conèixer el dia i l'hora que t'han assignat, consulta la informació específica del teu ensenyament. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat. 

 

Informació acadèmica 

 
 

Tràmits vinculats a la matrícula

Acollida

Accions de suport i orientació

Informacions i accions prèvies a la matrícula inicial 

 

Accions d'orientació en la fase inicial dels estudis 

 

Accions d'orientació en la fase de desenvolupament dels estudis 

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 60
Obligatòria 132
Optativa 30
Pràctiques externes 12
Treball final de grau 6
TOTAL 240

Relació d'assignatures

Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Biologia del Comportament 1r semestre Formació bàsica 6
Etologia i Evolució de la Conducta 1r semestre Formació bàsica 6
Història i Epistemologia de la Psicologia 1r semestre Formació bàsica 6
Societat, Salut i Benestar 1r semestre Formació bàsica 6
Tècniques de Recerca 1r semestre Formació bàsica 6
Aprenentatge, Motivació i Emoció 2n semestre Formació bàsica 6
Diferències Individuals 2n semestre Formació bàsica 6
Estadística 2n semestre Formació bàsica 6
Psicofisiologia 2n semestre Formació bàsica 6
Psicologia Social 2n semestre Formació bàsica 6
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Pràctiques en Centres 1r semestre
2n semestre
Pràctiques 12
Psicofarmacologia 1r semestre Obligatòria 6
Psicologia i Professió 1r semestre
2n semestre
Pràctiques 6
Treball de Fi de Grau 1r semestre
2n semestre
Treball final de grau 6
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Anàlisi de les Xarxes Socials 1r semestre Optativa 3
Aplicacions Clíniques de la Teràpia Cognitivoconductual I 1r semestre Optativa 3
Aplicacions Clíniques de la Teràpia Cognitivoconductual II 1r semestre Optativa 3
Aplicacions de Tècniques Grupals 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Aplicacions dels Animals de Companyia al Benestar Humà 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Avaluació d'Adults 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Avaluació i Diagnòstic Infantojuvenil I 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Avaluació i Diagnòstic Infantojuvenil II 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Avaluació i Intervenció en Tecnologies de Suport a la Discapacitat 1r semestre Optativa 3
Avaluació, Prevenció i Tractament de la Delinqüència 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Bases Cognitives de l'Adquisició i les Alteracions del Llenguatge 1r semestre Optativa 3
Cognició Comparada 1r semestre Optativa 3
Cognició i Conflictes Interpersonals 1r semestre Optativa 3
Cognició Numèrica i Disfuncions en el Processament Numèric 1r semestre Optativa 3
Competència Comunicativa en l'Àmbit Professional 2n semestre Optativa 3
Comunicació Interna a les Organitzacions 1r semestre Optativa 3
Desenvolupament de la Comunicació i el Llenguatge 2n semestre Optativa 3
Emprenedoria i Innovació Psicosocial 1r semestre Optativa 3
Ensenyament i Aprenentatge amb Tecnologies de la Informació i la Comunicació 2n semestre Optativa 3
Etologia dels Primats 2n semestre Optativa 3
Formació i Desenvolupament de Persones 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Funcions Cognitives i Conducta Alimentària 2n semestre Optativa 3
Genètica de la Conducta 2n semestre Optativa 3
Gestió del Temps Personal i Laboral 1r semestre Optativa 3
Intervenció en Pràctiques Educatives Familiars i en la Comunitat 2n semestre Optativa 3
Intervenció Familiar Sistèmica I 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Intervenció Familiar Sistèmica II 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Intervenció Psicològica en Esport 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Intervenció Psicològica en Gent Gran 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Llenguatge i Comunicació No Verbal 2n semestre Optativa 3
Memòria de Testimonis 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Mètodes i Processos de Selecció 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Moviments Oculars en Entorns Reals i Virtuals 1r semestre Optativa 3
Neuropsicologia de l'Envelliment i de les Demències 2n semestre Optativa 3
Neuropsicologia Infantil 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Orígens Biològics de la Societat i la Cultura 2n semestre Optativa 3
Problemes Freqüents en l'Atenció Psicopatològica 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Psicoanàlisi en Nens 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Psicofisiologia Clínica 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Psicologia Ambiental 2n semestre Optativa 3
Psicologia Comunitària 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Psicologia Cultural 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Psicologia de la Comunicació Social 1r semestre Optativa 3
Psicologia de la Música 2n semestre Optativa 3
Psicologia de la Salut Ocupacional 1r semestre Optativa 3
Psicologia de la Sexualitat 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Psicologia de la Violència 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Psicologia del Conflicte, la Negociació i la Mediació 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Psicologia del Sexe i del Gènere 2n semestre Optativa 3
Psicologia del Treball 1r semestre Optativa 3
Psicologia Escolar i Intervenció Psicopedagògica 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Psicologia i Conducta de Consum 1r semestre Optativa 3
Psicologia i Màrqueting 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Psicologia Jurídica 1r semestre Optativa 3
Psicologia Patològica 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Psicologia Política i Moviments Socials 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Psicopatologia Forense 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Psicopatologia Infantojuvenil 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Qüestions sobre Bilingüisme 2n semestre Optativa 3
Tècniques d'Ergonomia 1r semestre Optativa 3
Treball Pràctic 1r semestre
2n semestre
Optativa 3

Itineraris i mencions

Menció en Psicologia Social i de les Organitzacions
Menció en Psicologia del Desenvolupament i de l'Educació
Menció en Recerca en Psicologia Bàsica i Aplicada
Menció en Avaluació, Diagnòstic i Intervenció Clínica
Consulta la planificació dels diferents itineraris del grau

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou una assignatura obligatòria de pràctiques curriculars de XXXXX crèdits (XXXX hores).  

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de XXXX hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col•laboradora on es s'han de fer les pràctiques. El coordinador del programa de pràctiques de l'ensenyament XXXXXX és el professor XXXXXXXXX XXXXXX. 

 

Informació institucional 

 
 

Tràmits per fer les pràctiques 

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

A l'Estat espanyol, el títol de grau de Psicologia faculta per a l'exercici de la professió de psicòleg i per gaudir dels drets que els atorguen les disposicions vigents.

El grau de Psicologia forma en les competències professionals bàsiques del psicòleg. El grau capacita per a un exercici genèric de la professió en diversos àmbits (clínic; educatiu; del treball, les organitzacions i els recursos humans; social i comunitari; de la psicogerontologia; de la psicologia de l'esport; forense; dels trastorns del desenvolupament; de les drogodependències, etc.). Alguns camps de l'exercici professional de la psicologia poden requerir titulacions oficials de nivell superior a les quals només es pot accedir una vegada obtingut el grau de Psicologia.

Inserció laboral

Data from the university system in Catalonia

Contacte

Faculty of Psychology

Pg. de la Vall d'Hebron, 171 - 08035 Barcelona

Secretary: 933 125 009
secretaria_psico@ub.edu

Questions mailbox