Presentació

El grau en Geologia ofereix formació sobre el funcionament i la història del planeta, el coneixement dels seus recursos (aigua, minerals o combustibles), riscos naturals (terratrèmols, volcans o inundacions), l’estudi de la gestió del medi ambient i del canvi climàtic, i l’evolució de la Terra.

El grau en Geologia forma professionals amb un coneixement ampli en el funcionament i la història de la Terra, amb capacitat d’adaptar-se a un entorn laboral en evolució constant.

S’adreça a estudiants amb inquietuds envers el medi natural i ofereix un component pràctic important, que inclou treball tant de camp com de laboratori, que inclou matèries variades com la biologia, la física o l’enginyeria.

Els graduats surten ben preparats per començar la vida laboral en centres de treball i s’incorporen a empreses privades d’obres públiques o prospeccions mineralògiques i petrolíferes, i públiques, com ara serveis geològics de diverses administracions, centres de recerca, museus, ensenyament, etc.

També hi ha especialització en l’àmbit de la recerca mitjançant l’oferta de màsters i postgraus universitaris.

Dades bàsiques

TipusGrau
Centre de gestióFacultat de Ciències de la Terra
Àmbit de coneixement
 • Ciències
Modalitat de docència

presencial

Crèdits240
Places

60

Durada4 anys acadèmics
Idioma de docènciacatalà 86,2%, castellà 13,8%
Nota de tall

5,000 (juliol 2023, inici procés, via PAU i FP)

Preu orientatiu per crèdit18,46 €
Pràctiques externes No
Cap d'estudisCRISTINA DOMENECH ORTI
Dades del GrauIndicadors

Galeria multimèdia

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

Beques de col·laboració

Els estudiants de la Universitat de Barcelona poden col·laborar amb una unitat de la UB però també a una entitat externa. A més poden accedir a diferents tipus d'ajuts econòmics.

Objectius i competències

Objectius

L'objectiu general del grau de Geologia és formar professionals amb un coneixement bàsic i ampli de la geologia i els camps d'aplicació, amb capacitat d'adaptar-se a un entorn laboral en evolució constant. Els graduats podran incorporar-se a empreses privades i públiques, serveis geològics de les diverses administracions, centres de recerca, ensenyament, etc.

L'especialització dels graduats es fa en els centres de treball i a través de màsters que ofereixen les universitats.

Competències

Bàsiques 

 • Capacitat per demostrar que es tenen i comprenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general i se sol trobar a un nivell que, si bé recolza en llibres de text avançats, també inclou alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del camp d'estudi propi.
 • Capacitat per aplicar els coneixements a la feina o ocupació d'una manera professional i per desenvolupar determinades competències que permetin l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de l'àrea d'estudi.
 • Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de l'àrea d'estudi pròpia) per emetre judicis que incloguin una reflexió
 • sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Capacitat per transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
   

General

 • Capacitat crítica i autocrítica.
 • Capacitat per avaluar i mantenir la qualitat de la feina feta.
 • Determinació i perseverança en la tasca encomanada i les responsabilitats assumides.
 • Capacitat per actuar amb responsabilitat social i consciència cívica.
 • Capacitat de pensament abstracte, anàlisi i síntesi.
 • Capacitat per planificar i administrar el temps.
 • Capacitat per prendre decisions argumentades i per adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per col·laborar amb els altres i contribuir a un projecte comú.
 • Capacitat per identificar, plantejar i resoldre problemes.
 • Capacitat per formular, dissenyar i gestionar projectes.
 • Capacitat per cercar i integrar nous coneixements i actituds.
 • Capacitat per comprendre i expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat.
 • Capacitat per aprendre i actualitzar-se.
 • Capacitat per cercar, usar i integrar la informació amb l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.
   

Específiques

 • Coneixement ampli del sistema de la Terra i comprensió de les seves característiques, processos, història i materials.
 • Comprensió de les aplicacions i les responsabilitats de la geologia i del paper que té aquesta disciplina en la societat.
 • Coneixement adequat d'altres disciplines importants per a la geologia.
 • Habilitat per fer recerca de manera independent en el camp de la geologia.
 • Capacitat per percebre i comprendre les dimensions espaciotemporals dels processos geològics i l'efecte que tenen en el planeta.
 • Capacitat per recollir, processar i interpretar dades de camp i d'altres fonts de manera rigorosa, per analitzar-les al laboratori o gabinet i per documentar-ne els resultats en un informe.
 • Capacitat per aplicar mètodes quantitatius senzills, incloent-hi els geoespacials, a l'estudi dels sistemes de la Terra.
 • Capacitat per definir, determinar i implementar una estratègia per resoldre un problema geològic i produir l'informe corresponent.
 • Capacitat per observar i comprendre el medi ambient.
 • Capacitat per emprar bones pràctiques professionals (legals, segures, responsables, mediambientals i sostenibles).
 • Experiència pràctica a l'hora de treballar amb diversos tipus de roques, estructures, paisatges i altres processos naturals.
 • Capacitat per adquirir les destreses relacionades amb els sectors principals d'ocupació de la geologia.
 • Capacitat per transmetre informació geològica (dades, idees, problemes i solucions) a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

 

Llistat complet de competències

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

El futur estudiant de Geologia ha de ser una persona:

 • Interessada en el planeta Terra i amb curiositat sobre el seu funcionament, història, gestió i aprofitament sostenible.
 • Amb aptituds per a l'observació i la descripció.
 • Posseïdora d'una bona base de matèries fonamentals, com ara les matemàtiques, la física i la química, i també de matèries molt relacionades amb el grau, com ara la geologia, la biologia i les ciències del medi ambient.
 • Amb coneixements d'anglès suficients per comprendre textos científics senzills.
 • Familiaritzada amb les eines informàtiques bàsiques (programes de tractament de textos i de presentacions, fulls de càlcul).
 • Amb una certa experiència en sortides a la muntanya.

Requisits i condicions d'accés

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

Preinscripció

Per accedir a estudis de grau cal complir un d'aquests requisits:

 • Haver obtingut el títol de batxillerat o equivalent i superar les proves d'accés a la universitat (PAU), més conegudes com a selectivitat.
 • Haver obtingut un títol de cicle formatiu de grau superior, cicle formatiu d'arts plàstiques i disseny o ensenyament d'esports.
 • Haver superat les proves d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys o per als més grans de 45 anys.
 • Complir les condicions per a l'accés per a més grans de 40 anys.


També cal obtenir una plaça mitjançant la preinscripció universitària.

Més informació sobre l'accés i la preinscripció a graus.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet des del web dels estudiants Món UB. Per conèixer el dia i l'hora que t'han assignat, consulta la informació específica del teu ensenyament. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat. 

 

Informació acadèmica 

 
 Tràmits vinculats a la matrícula

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 60
Obligatòria 150
Optativa 18
Pràctiques externes 0
Treball final de grau 12
TOTAL 240

Relació d'assignatures

Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Biologia Anual Formació bàsica 6
Cristal·lografia Anual Formació bàsica 8
Física Anual Formació bàsica 12
Iniciació a la Geologia Anual Formació bàsica 10
Matemàtiques Anual Formació bàsica 12
Química Anual Formació bàsica 12
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Geologia Estructural i Tectònica Anual Obligatòria 12
Geomorfologia Anual Obligatòria 12
Mineralogia Anual Obligatòria 12
Paleontologia Anual Obligatòria 12
Cartografia Geològica I 1r semestre Obligatòria 6
Petrologia Sedimentària 2n semestre Obligatòria 6
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Cartografia Geològica II Anual Obligatòria 9
Estratigrafia Anual Obligatòria 12
Geoquímica Anual Obligatòria 9
Hidrogeologia Anual Obligatòria 6
Geofísica 1r semestre Obligatòria 6
Petrologia Ígnia 1r semestre Obligatòria 6
Petrologia Metamòrfica 2n semestre Obligatòria 6
Prospecció Geològica i Geofísica 2n semestre Obligatòria 6
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Dipòsits Minerals Anual Obligatòria 6
Geologia Històrica i Regional Anual Obligatòria 6
Treball Final de Grau Anual Treball final de grau 12
Geologia d'Hidrocarburs 1r semestre Obligatòria 6
Geologia Integrada del Subsòl 1r semestre Obligatòria 6
Geotècnia i Sondeigs 1r semestre Obligatòria 6

Itineraris i mencions

Geologia
Consulta la planificació dels diferents itineraris del grau

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou tres assignatura optatives de pràctiques curriculars.

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col•laboradora on s'han de fer les pràctiques. El coordinador del programa de pràctiques de l'ensenyament és el professor Mahjoub Himi Benomar. 

 

Informació institucional 

 
 

Tràmits per fer les pràctiques 

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

El títol en Geologia capacita per a la professió de geòleg. Els geòlegs poden treballar en un espectre d'activitats ampli, tant en l'empresa privada com en l'administració pública; en l'estudi i la gestió del medi geològic; en l'exploració, avaluació i gestió de recursos naturals: en la prevenció i correcció de riscos geològics i ambientals; en geotecnologia aplicada a infraestructures, i en formació, recerca i desenvolupament.

 • Prospecció geològica
 • Recursos minerals i energètics no renovables
 • Energies alternatives (geotèrmia)
 • Roques industrials
 • Geologia ambiental (gestió de residus, planificació territorial)
 • Cartografia geològica de superfície i subsol
 • Hidrogeologia
 • Gestió i descontaminació de recursos hídrics
 • Geologia de l'enginyeria
 • Estudis geofísics i exploració
 • Obra pública i civil
 • Riscos geològics
 • Ordenació del territori
 • Geologia marina
 • Ensenyament
 • Gestió del patrimoni geològic i paleontològic
 • Geoturisme
 • Museística
 • Recerca científica
 • Divulgació científica

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català

Contacte

Facultat de Ciències de la Terra

Martí i Franqués, s/n - 08028 Barcelona

Secretaria: 934 021 336
secretaria.ciencies.terra@ub.edu
 

Bústia de consultes