El grau en Educació Social forma professionals experts per dur a terme intervencions socioeducatives amb persones en els seus contextos a fi d’aconseguir un major desenvolupament personal i social i la seva integració i participació en diversos àmbits socials.

El grau en Educació Social proporciona la formació per aprendre a detectar les dificultats i els problemes socials de les persones i a dissenyar accions socioeducatives per millorar-ne la integració i la inclusió social.

Capacita, mitjançant una formació teòrica i pràctica, per al desenvolupament i l’exercici de la professió d’educador social, i alhora proporciona formació en un camp emergent del saber pedagògic com és l’educació social.

Facilita coneixements que són necessaris per comprendre, interpretar i analitzar els fonaments teòrics i pràctics de l'educació social en els seus diversos espais i temps socials.

Forma i habilita per exercir d'educador o educadora social en els diversos contextos i àmbits d'aquesta professió, amb una mirada crítica i amb una sensibilitat social pels processos de canvi i de participació social.

Dades bàsiques

TipusGrau
Centre de gestióFacultat d'Educació
Àmbit de coneixementCiències Socials i Jurídiques, Art i Humanitats
Modalitat de docència

presencial

Crèdits240
Places

180

Durada4 anys acadèmics
Idioma de docènciacatalà 71,9%, castellà 28,1%
Nota de tall

8,990 (juliol 2022, inici procés, via PAU i FP)

Preu orientatiu per crèdit17,69 €
Pràctiques externes
Cap d'estudisMIQUEL GOMEZ SERRA
Dades del GrauIndicadors

Objectius i competències

Objectius

Hi ha tres objectius bàsics que són l'eix vertebrador dels estudis d'Educació Social:

 1. Aportar els coneixements científics necessaris per a la comprensió, interpretació i 'anàlisi dels fonaments teòrics i pràctics de l'educació social en els seus diversos espais i temps socials.
 2. Proporcionar coneixements, destreses, actituds i habilitats orientades al disseny, desenvolupament i avaluació de recursos, programes i projectes socioeducatius  amb una concepció integradora de les pràctiques educatives que tenen lloc al llarg de tota la vida i una sensibilitat especial pels processos de canvi i de participació social.
 3. Capacitar i formar per al desenvolupament i exercici de la professió, entesa com una professió́ de caràcter pedagògic, generadora de contextos educatius i accions mediadores i formatives, que son àmbit de competència professional de l'educador social i que possibilita:
 • La incorporació́ del subjecte de l'educació́ a la diversitat de les xarxes socials, entesa com el desenvolupament de la sociabilitat i la circulació́ social.
 • La promoció́ cultural i social, entesa com a obertura a noves possibilitats de l'adquisició́ de béns culturals, que ampliïn les perspectives educatives, laborals, d'oci i participació́ social.

Competències

Competències generals
Les competències generals descrites en la memòria del grau d'Educació Social se centren a aconseguir que l'estudiant desenvolupi l'aprenentatge des d'una actitud responsable, creativa i emprenedora, que consideri el treball en equip, la sostenibilitat i el compromís ètic.


Competències específiques
Les competències específiques que cal que l'estudiant desenvolupi al grau d'Educació Social se centren en conceptes clau com ara la coneixença de la identitat professional per tal d'analitzar i interpretar els processos de mediació social, cultural i educativa i així discriminar entre diferents respostes de caràcter educatiu. En aquest sentit és important conèixer les diferents teories i models disciplinaris i multidisciplinaris d'àmbit pedagògic, psicològic i sociològic que defineixen l'objecte de l'Educació Social, per dissenyar, desenvolupar i regular processos de relació educativa fonamentats i transformadors, tot promovent xarxes socials entre persones, col·lectius i institucions.
 

Accés i admissió

Perfil i requisits d'accés

Perfil d'accés

Si vols estudiar Educació Social és interessant i recomanable haver assolit les competències següents:

 • Habilitats comunicatives, analítiques i crítiques.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Capacitat d'empatia i de relació positiva amb els altres.
 • Facilitat d'adaptació al canvi, flexibilitat, emprenedoria i creativitat.

Requisits i condicions d'accés

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

Preinscripció

Per accedir a estudis de grau cal complir un d'aquests requisits:

 • Haver obtingut el títol de batxillerat o equivalent i superar les proves d'accés a la universitat (PAU), més conegudes com a selectivitat.
 • Haver obtingut un títol de cicle formatiu de grau superior, cicle formatiu d'arts plàstiques i disseny o ensenyament d'esports.
 • Haver superat les proves d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys o per als més grans de 45 anys.
 • Complir les condicions per a l'accés per a més grans de 40 anys.


També cal obtenir una plaça mitjançant la preinscripció universitària.

Més informació sobre l'accés i la preinscripció a graus.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet des del web dels estudiants Món UB. Per conèixer el dia i l'hora que t'han assignat, consulta la informació específica del teu ensenyament. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat. 

 

Informació acadèmica 

 
 

Tràmits vinculats a la matrícula

Acollida

Accions de suport i orientació

Informacions i accions prèvies a la matrícula inicial 

 

Accions d'orientació en la fase inicial dels estudis 

Accions d'orientació en la fase de desenvolupament dels estudis 

 • Sessions informatives sobre els programes de mobilitat. 
 • Sessions informatives sobre les pràctiques curriculars. 
 • Tutories (Pla d'acció tutorial). 
 • Orientació i suport en els programes de mobilitat des de l'Oficina de Relacions Internacionals. 
 • Tallers d'ocupabilitat 

 

Pla d'estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 60
Obligatòria 108
Optativa 30
Pràctiques externes 30
Treball final de grau 12
TOTAL 240

Relació d'assignatures

PRIMER CURS
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Educació Social: Interrogants i Reptes de Futur 1r semestre Obligatòria 6
Història de l'Educació Social 1r semestre Formació bàsica 6
Identitat i Desenvolupament Professional 1r semestre Obligatòria 6
Polítiques Socials i Educatives 1r semestre Formació bàsica 6
Usos, Possibilitats i Límits de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació 1r semestre Obligatòria 6
Antropologia Cultural 2n semestre Formació bàsica 6
Drets Humans i Marcs Legals de l'Educació Social 1r semestre
2n semestre
Formació bàsica 6
Psicologia Social i de les Organitzacions 2n semestre Formació bàsica 6
Recerca i Avaluació en el Camp Socioeducatiu 2n semestre Formació bàsica 6
Sociologia de l'Educació 2n semestre Formació bàsica 6
SEGON CURS
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Àmbits Professionals Actuals i Emergents 1r semestre Obligatòria 6
Desenvolupament Comunitari 1r semestre Obligatòria 6
Exclusió Social, Conflicte i Mediació 1r semestre Obligatòria 6
Fonaments Didàctics de l'Acció Socioeducativa 1r semestre Formació bàsica 6
Teories i Institucions Educatives 1r semestre Formació bàsica 6
Acció Socioeducativa en Situacions d'Inclusió i Exclusió Social 2n semestre Obligatòria 6
Animació Sociocultural i Educació en el Temps Lliure 2n semestre Obligatòria 6
Disseny i Innovació de l'Acció Socioeducativa 2n semestre Obligatòria 6
Educació de Persones Adultes 2n semestre Obligatòria 6
Psicologia del Desenvolupament 2n semestre Formació bàsica 6
TERCER CURS
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Pràctiques Externes Anual Pràctiques 24
Supervisió de Pràctiques Externes Anual Pràctiques 6
Anàlisi de les Relacions Educatives 1r semestre Obligatòria 6
Ètica, Valors i Educació Social 1r semestre Obligatòria 6
Pedagogia Social 1r semestre Obligatòria 6
Planificació i Avaluació de Serveis Socioeducatius 1r semestre Obligatòria 6
QUART CURS
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Treball de Fi de Grau Anual Treball final de grau 12
Comunicació Interpersonal i Social en l'Exercici Professional 1r semestre Obligatòria 6
Direcció i Gestió de Serveis Socioeducatius 1r semestre Obligatòria 6
Investigació Socioeducativa 1r semestre Obligatòria 6
Art i Cultura en l'Educació Social 2n semestre Obligatòria 6
OPTATIVA CURS
Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Acció Socioeducativa als Serveis Socials 2n semestre Optativa 6
Acció Socioeducativa amb Gent Gran 2n semestre Optativa 3
Acció Socioeducativa en Centres Residencials 1r semestre
2n semestre
Optativa 6
Acció Socioeducativa en el Món Escolar 2n semestre Optativa 6
Arts Visuals i Plàstiques i Educació Social 2n semestre Optativa 3
Atenció Socioeducativa a Famílies i Infància 2n semestre Optativa 6
Cos i Teatre 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Discapacitat i Salut Mental 1r semestre Optativa 6
Educació, Formació i Salut 1r semestre Optativa 3
Educació per al Desenvolupament i la Cooperació 2n semestre Optativa 6
Esport i Joc 2n semestre Optativa 6
Gènere i Diferència Sexual 1r semestre Optativa 6
Habilitats Socials: Intervenció i Programes 2n semestre Optativa 3
Inserció i Orientació Sociolaboral 1r semestre Optativa 6
Interculturalitat i Immigració 1r semestre
2n semestre
Optativa 3
Joves i Educació Social 2n semestre Optativa 3
L'Educació Social a Europa 2n semestre Optativa 3
Música i Educació Social 2n semestre Optativa 3
Resolució de Conflictes: les Pràctiques Restauratives 2n semestre Optativa 3
Societat, Salut i Drogues 2n semestre Optativa 3

Itineraris i mencions

Educació Social
Consulta la planificació dels diferents itineraris del grau

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou una assignatura obligatòria de pràctiques curriculars de XXXXX crèdits (XXXX hores).  

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de XXXX hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col•laboradora on s'han de fer les pràctiques. El coordinador del programa de pràctiques de l'ensenyament XXXXXX és el professor XXXXXXXXX XXXXXX. 

 

Informació institucional 

 
 

Tràmits per fer les pràctiques 

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Els educadors socials treballen en múltiples i diversos contextos i àmbits socials i educatius.

Així podràs treballar des de projectes que volen dinamitzar un col·lectiu o un territori (per exemple, un centre de joves, un projecte de desenvolupament local o un programa d'animació sociocultural) fins a programes d'atenció individual,  familiar o grupal que pretenen afavorir el desenvolupament d'habilitats socials i la circulació social (per exemple, programes de prevenció de maltractaments, centres de protecció de menors o centres penitenciaris).

Sense voler ser exhaustius, aquests contextos i àmbits poden ser els següents:

 1. Els àmbits específics d'intervenció que han caracteritzat el desenvolupament històric de la professió (animació sociocultural, educació social especialitzada, educació de persones adultes i orientació, formació i inserció laboral) i tots aquells altres àmbits que actualment tenen caràcter emergent (expressió artística, espai urbà, mediació, etc.).
 2. Els grups d'edat: vellesa, persones adultes, joventut, adolescència, infància.
 3. La presència de necessitats singulars o problemàtiques socials que incrementen el risc d'exclusió o dificulten el desenvolupament de la sociabilitat, la circulació i l'articulació socials de les persones o dels grups.
 4. L'espai institucional en què es desenvolupa l'acció socioeducativa (serveis socials, justícia, educació reglada no universitària, cultura, sanitat, joventut i temps lliure, treball, etc.).
 5. Les accions socioeducatives que poden aparèixer en un futur i que es configuraran segons les diverses necessitats socials, tecnològiques, culturals o educatives emergents.

Dades del sistema universitari català

Contacte

Facultat d'Educació
Pg. de la Vall d'Hebron, 171 - 08035 Barcelona

Secretaria: 934 020 269

Bústia de consultes