Presentació

El grau en Educació Social forma professionals experts per dur a terme intervencions socioeducatives amb persones en els seus contextos a fi d’aconseguir un major desenvolupament personal i social i la seva integració i participació en diversos àmbits socials.
El grau en Educació Social proporciona la formació per aprendre a detectar les dificultats i els problemes socials de les persones i a dissenyar accions socioeducatives per millorar-ne la integració i la inclusió social.

Capacita, mitjançant una formació teòrica i pràctica, per al desenvolupament i l’exercici de la professió d’educador social, i alhora proporciona formació en un camp emergent del saber pedagògic com és l’educació social.

Facilita coneixements que són necessaris per comprendre, interpretar i analitzar els fonaments teòrics i pràctics de l'educació social en els seus diversos espais i temps socials.

Forma i habilita per exercir d'educador o educadora social en els diversos contextos i àmbits d'aquesta professió, amb una mirada crítica i amb una sensibilitat social pels processos de canvi i de participació social.

Dades bàsiques

TipusGrau
Centre de gestióFacultat d'Educació
Àmbit de coneixement
 • Ciències Socials i Jurídiques
 • Art i Humanitats
Modalitat de docència

presencial

Crèdits240
Places

180

Durada4 anys acadèmics
Idioma de docènciacatalà 71,9%, castellà 28,1%
Nota de tall

8,980 (juliol 2023, inici procés, via PAU i FP)

Preu orientatiu per crèdit17,69 €
Pràctiques externes
Cap d'estudisALEJANDRA MONTANE LOPEZ
Dades del GrauIndicadors

Galeria multimèdia

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

Beques de col·laboració

Els estudiants de la Universitat de Barcelona poden col·laborar amb una unitat de la UB però també a una entitat externa. A més poden accedir a diferents tipus d'ajuts econòmics.

Objectius i competències

Objectius

Hi ha tres objectius bàsics que són l'eix vertebrador dels estudis d'Educació Social:

 1. Aportar els coneixements científics necessaris per a la comprensió, interpretació i 'anàlisi dels fonaments teòrics i pràctics de l'educació social en els seus diversos espais i temps socials.
 2. Proporcionar coneixements, destreses, actituds i habilitats orientades al disseny, desenvolupament i avaluació de recursos, programes i projectes socioeducatius  amb una concepció integradora de les pràctiques educatives que tenen lloc al llarg de tota la vida i una sensibilitat especial pels processos de canvi i de participació social.
 3. Capacitar i formar per al desenvolupament i exercici de la professió, entesa com una professió́ de caràcter pedagògic, generadora de contextos educatius i accions mediadores i formatives, que son àmbit de competència professional de l'educador social i que possibilita:
 • La incorporació́ del subjecte de l'educació́ a la diversitat de les xarxes socials, entesa com el desenvolupament de la sociabilitat i la circulació́ social.
 • La promoció́ cultural i social, entesa com a obertura a noves possibilitats de l'adquisició́ de béns culturals, que ampliïn les perspectives educatives, laborals, d'oci i participació́ social.

Competències

Competències generals
Les competències generals descrites en la memòria del grau d'Educació Social se centren a aconseguir que l'estudiant desenvolupi l'aprenentatge des d'una actitud responsable, creativa i emprenedora, que consideri el treball en equip, la sostenibilitat i el compromís ètic.


Competències específiques
Les competències específiques que cal que l'estudiant desenvolupi al grau d'Educació Social se centren en conceptes clau com ara la coneixença de la identitat professional per tal d'analitzar i interpretar els processos de mediació social, cultural i educativa i així discriminar entre diferents respostes de caràcter educatiu. En aquest sentit és important conèixer les diferents teories i models disciplinaris i multidisciplinaris d'àmbit pedagògic, psicològic i sociològic que defineixen l'objecte de l'Educació Social, per dissenyar, desenvolupar i regular processos de relació educativa fonamentats i transformadors, tot promovent xarxes socials entre persones, col·lectius i institucions.
 

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Si vols estudiar Educació Social és interessant i recomanable haver assolit les competències següents:

 • Habilitats comunicatives, analítiques i crítiques.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Capacitat d'empatia i de relació positiva amb els altres.
 • Facilitat d'adaptació al canvi, flexibilitat, emprenedoria i creativitat.

Requisits i condicions d'accés

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

Preinscripció

Per accedir a estudis de grau cal complir un d'aquests requisits:

 • Haver obtingut el títol de batxillerat o equivalent i superar les proves d'accés a la universitat (PAU), més conegudes com a selectivitat.
 • Haver obtingut un títol de cicle formatiu de grau superior, cicle formatiu d'arts plàstiques i disseny o ensenyament d'esports.
 • Haver superat les proves d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys o per als més grans de 45 anys.
 • Complir les condicions per a l'accés per a més grans de 40 anys.


També cal obtenir una plaça mitjançant la preinscripció universitària.

Més informació sobre l'accés i la preinscripció a graus.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet des del web dels estudiants Món UB. Per conèixer el dia i l'hora que t'han assignat, consulta la informació específica del teu ensenyament. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat. 

 

Informació acadèmica 

Tràmits vinculats a la matrícula

Acollida

Accions de suport i orientació

Informacions i accions prèvies a la matrícula inicial 

 

Accions d'orientació en la fase inicial dels estudis 

Accions d'orientació en la fase de desenvolupament dels estudis 

 • Sessions informatives sobre els programes de mobilitat. 
 • Sessions informatives sobre les pràctiques curriculars. 
 • Tutories (Pla d'acció tutorial). 
 • Orientació i suport en els programes de mobilitat des de l'Oficina de Relacions Internacionals. 
 • Tallers d'ocupabilitat 

 

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 60
Obligatòria 108
Optativa 30
Pràctiques externes 30
Treball final de grau 12
TOTAL 240

Relació d'assignatures

Itineraris i mencions

Educació Social
Consulta la planificació dels diferents itineraris del grau

Matrícula

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou una assignatura obligatòria de pràctiques curriculars de 24 crèdits (450 hores).  

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col•laboradora on s'han de fer les pràctiques. La coordinadora del programa de pràctiques de l'ensenyament és la professora Ana Mundet. 

 

Informació institucional 

 
 Tràmits per fer les pràctiques 

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Els educadors socials treballen en múltiples i diversos contextos i àmbits socials i educatius.

Així podràs treballar des de projectes que volen dinamitzar un col·lectiu o un territori (per exemple, un centre de joves, un projecte de desenvolupament local o un programa d'animació sociocultural) fins a programes d'atenció individual,  familiar o grupal que pretenen afavorir el desenvolupament d'habilitats socials i la circulació social (per exemple, programes de prevenció de maltractaments, centres de protecció de menors o centres penitenciaris).

Sense voler ser exhaustius, aquests contextos i àmbits poden ser els següents:

 1. Els àmbits específics d'intervenció que han caracteritzat el desenvolupament històric de la professió (animació sociocultural, educació social especialitzada, educació de persones adultes i orientació, formació i inserció laboral) i tots aquells altres àmbits que actualment tenen caràcter emergent (expressió artística, espai urbà, mediació, etc.).
 2. Els grups d'edat: vellesa, persones adultes, joventut, adolescència, infància.
 3. La presència de necessitats singulars o problemàtiques socials que incrementen el risc d'exclusió o dificulten el desenvolupament de la sociabilitat, la circulació i l'articulació socials de les persones o dels grups.
 4. L'espai institucional en què es desenvolupa l'acció socioeducativa (serveis socials, justícia, educació reglada no universitària, cultura, sanitat, joventut i temps lliure, treball, etc.).
 5. Les accions socioeducatives que poden aparèixer en un futur i que es configuraran segons les diverses necessitats socials, tecnològiques, culturals o educatives emergents.

Dades del sistema universitari català

Contacte

Facultat d'Educació
Pg. de la Vall d'Hebron, 171 - 08035 Barcelona

Secretaria: 934 020 269

Bústia de consultes