Presentació

El grau en Estadística proporciona formació sobre l’anàlisi de dades i les seves aplicacions, i sobre la manera de transformar-les en informació d’interès per a les empreses o institucions.
El grau en Estadística capacita per a la gestió de la informació en les administracions públiques i en empreses, tant a escala global com en els diferents processos com ara planificació, producció, control de qualitat, màrqueting i logística.

Els estudiants reben la formació necessària per al tractament i anàlisi de grans bases de dades, el diagnòstic en l’empresa i l’orientació en la presa de decisions.

Les sortides professionals per als graduats en Estadística inclouen molts àmbits: finances, consultoria, intel·ligència empresarial (business intelligence), aprenentatge automàtic (machine learning), dades massives (big data), biociències, control de qualitat industrial. I permeten treballar en diverses classes d’empreses o organitzacions: consultories de dades (estratègiques o empresarials), serveis centrals d’entitats financeres o d’assegurances, centres de recerca, administració pública (com a tècnics de control de qualitat a la indústria, per exemple).

Dades bàsiques

TipusGrau
Centre de gestióFacultat d'Economia i Empresa
Àmbit de coneixement
 • Ciències Socials i Jurídiques
 • Enginyeria i Arquitectura
Modalitat de docència

presencial

Crèdits240
Places

50 (sense comptar doble titulació)

Durada4 anys acadèmics
Idioma de docènciacatalà 62,1%, castellà 37,9%
Nota de tall

9,970  (juliol 2023, inici procés, via PAU i FP)

Preu orientatiu per crèdit18,46 €
Pràctiques externes No
Cap d'estudisERNEST PONS FANALS
Dades del GrauIndicadors
Interuniversitari
Universitat CoordinadoraBarcelona
Universitats ParticipantsPolitècnica de Catalunya

Galeria multimèdia

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

T’obrim les portes de la Facultat d'Economia i Empresa

Podràs passejar per la Facultat, conèixer els estudis i serveis que oferim, i descobrir com és estudiar al Campus Diagonal de la Universitat de Barcelona, la universitat pública amb més estudiants de Catalunya i capdavantera als rànquings internacionals.

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

Beques de col·laboració

Els estudiants de la Universitat de Barcelona poden col·laborar amb una unitat de la UB però també a una entitat externa. A més poden accedir a diferents tipus d'ajuts econòmics.

Objectius i competències

Objectius

L'objectiu general és que l'estudiant es formi com a professional de l'estadística, de perfil generalista, capacitat per fer les tasques específiques del procés d'anàlisi de la informació i presa de decisions, incidint en els aspectes següents:

 • Obtenció i tractament de dades.
 • Modelització, amb identificació i desenvolupament del model adequat en cada cas.
 • Anàlisi i manipulació computacional dels models amb anàlisi crítica,
 • Presa de decisions, amb percepció de la naturalesa dels problemes i interpretació de les solucions proporcionades pels models corresponents.

 

Es tracta de dotar l'estudiant d'habilitats essencials perquè s'incorpori amb èxit al mercat laboral: capacitat d'anàlisi i síntesi, de resolució de problemes, de raonament, de comunicació oral i escrita, de treball en equip, d'organització, de presa de decisions, d'aprenentatge autònom, etc.

Competències

Competències generals

 • Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica, i capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).
 • Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica, i capacitat de prendre decisions i d'adaptar-se a noves situacions).
 • Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú, i capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).
 • Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes, i capacitat de buscar i integrar nous coneixements i actituds).
 • Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat, i capacitat de buscar, usar i integrar informació).
 • Compromís social i orientació cap a la sostenibilitat.

 

Competències específiques

 • Capacitat per detectar i formular les necessitats pel que fa a l'anàlisi d'informació en les diferents institucions i situacions, i per identificar les fonts de variabilitat i incertesa.
 • Capacitat per seleccionar el mètode més adequat en la realització d'un estudi estadístic, per avaluar les possibles alternatives i, si és procedent, per incloure-hi l'anàlisi de costos i de recursos disponibles.
 • Capacitat per usar els mètodes estadístics com a fonament de la presa de decisions en organitzacions de diferents àmbits professionals.
 • Capacitat per detectar, formular i donar solucions, mitjançant models d'investigació operativa, a problemes de presa de decisió de les diferents organitzacions, integrant, si és necessari, els resultats de les anàlisis estadístiques.
 • Capacitat per aplicar les tècniques estadístiques i la investigació operativa en la millora de la qualitat i la productivitat en diferents entorns (tecnològics, industrials, etc.).
 • Capacitat per utilitzar el raonament lògic i els instruments matemàtics en un context aplicat.
 • Capacitat per utilitzar els procediments matemàtics específics habituals en estadística i investigació operativa.
 • Capacitat per usar, interpretar, documentar i adaptar eines informàtiques per a l'anàlisi estadística i la gestió de bases de dades, que permeti l'ajust de models i la resolució de problemes.
 • Capacitat per ordenar, representar i resumir, amb criteris objectius, la informació proporcionada per un conjunt de dades.
 • Capacitat per identificar les propietats dels diferents mètodes d'estimació, els seus avantatges i inconvenients, contextualitzats en una situació concreta.
 • Capacitat per utilitzar els diferents procediments de contrast d'hipòtesis per respondre preguntes en un context específic.
 • Capacitat per identificar els principals models de la investigació operativa i conèixer-ne les propietats i l'àmbit d'aplicació.
 • Capacitat per utilitzar el mètode d'optimització apropiat per als diferents models d'investigació operativa.
 • Capacitat per utilitzar llenguatges de programació per implementar algoritmes i sistemes de gestió de bases de dades.
 • Capacitat per proposar, modelitzar, analitzar, validar i interpretar situacions i problemes reals, adaptant els models teòrics a les necessitats específiques de les diferents àrees d'aplicació.

 

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Estudiants amb interès per les tècniques d'anàlisi de la informació i motivació per aprendre com aquestes tècniques s'apliquen en la presa de decisions en camps diferents: intel·ligència empresarial (business intelligence), aprenentatge automàtic (machine learning), biociències, economia, finances, enginyeria, etc.

Disposició a utilitzar les matemàtiques i la informàtica des de les primeres etapes de formació com a estadístic.

Coneixement de les matemàtiques desenvolupades al batxillerat. Habilitat per analitzar resultats numèrics i dotar-los de sentit.

Requisits i condicions d'accés

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

Preinscripció

Per accedir a estudis de grau cal complir un d'aquests requisits:

 • Haver obtingut el títol de batxillerat o equivalent i superar les proves d'accés a la universitat (PAU), més conegudes com a selectivitat.
 • Haver obtingut un títol de cicle formatiu de grau superior, cicle formatiu d'arts plàstiques i disseny o ensenyament d'esports.
 • Haver superat les proves d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys o per als més grans de 45 anys.
 • Complir les condicions per a l'accés per a més grans de 40 anys.


També cal obtenir una plaça mitjançant la preinscripció universitària.

Més informació sobre l'accés i la preinscripció a graus.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet des del web dels estudiants Món UB. Per conèixer el dia i l'hora que t'han assignat, consulta la informació específica del teu ensenyament. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat. 

 

Informació acadèmica 

 
 

Tràmits vinculats a la matrícula

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 66
Obligatòria 126
Optativa 30
Pràctiques externes 0
Treball final de grau 18
TOTAL 240

Relació d'assignatures

Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Anàlisi de Sèries Temporals 1r semestre Obligatòria 6
Models Lineals Generalitzats 1r semestre Obligatòria 6
Treball Final de Grau 1r semestre
2n semestre
Treball final de grau 18

Itineraris i mencions

Estadística
Consulta la planificació dels diferents itineraris del grau

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou la possibilitat de fer fins a un màxim de 12 crèdits optatius de pràctiques.

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col•laboradora on s'han de fer les pràctiques. El coordinador del programa de pràctiques de l'ensenyament és el professor Máximo Losilla. 

 

Informació institucional 

 
 

Tràmits per fer les pràctiques 

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

 • Intel·ligència empresarial (business intelligence): consultories de dades, de negoci i estratègiques. Empreses que, a partir de l'anàlisi de dades dels seus clients, elaboren plans estratègics de millora per augmentar les vendes, el rendiment i la facturació, o millorar la qualitat dels productes, l'organització de l'empresa, etc.
 • Aprenentatge automàtic (machine learning): empreses tecnològiques que dissenyen algoritmes estadístics per millorar la presa de decisions a partir de l'anàlisi prèvia de la informació i el subministrament de nous inputs en cada fase del procés. També inclou l'estadística computacional.
 • Economia i finances: serveis centrals d'entitats financeres, banca, avaluació de riscos, borsa, gestió de carteres de valors, anàlisi financera, recerca de mercats, polítiques de preus, assegurances.
 • Biociències: recerca a partir de dades biomèdiques en serveis d'hospitals o centres d'investigació, salut pública, indústria farmacèutica, assaigs clínics, sanitat animal, medi ambient, ciències de la vida, bioinformàtica, agricultura, etc.
 • Administracions públiques: instituts oficials d'estadística, projeccions demogràfiques, tendències socials, mercat de treball, assignació òptima de recursos, etc.
 • Indústria i serveis: disseny d'experiments, control de qualitat, millora de processos i productes, logística, planificació de la producció, gestió òptima de recursos, etc.
 • Docència i recerca: docència i recerca universitàries, ensenyament secundari, etc

Dades del sistema universitari català
 

Contacte

Facultat d'Economia i Empresa

Diagonal, 690-696 - 08034 Barcelona

Secretaria: 934 024 304
secretaria.fee@ub.edu

Bústia de consultes