Objectius i competències

La finalitat del programa de doctorat en Infermeria i Salut és promoure la formació de nous investigadors amb l’objectiu de potenciar la qualitat de la recerca en cures de salut i, al mateix temps, capacitar-los per a la futura inserció laboral en universitats, centres i institucions sanitàries. Es tracta d’una titulació conjunta entre les universitats de: Barcelona i Rovira i Virgili. La Universitat de Barcelona n’és la coordinadora actual. 

El programa de doctorat té una voluntat interdisciplinària, amb la inclusió d’investigadors doctors d’altres disciplines, que permeten una visió àmplia i holística de la cura, contextualitzada des de quatre conceptes bàsics: persona, salut, entorn i intervencions en l’àmbit de la salut. La recerca en infermeria i les cures en salut ve aportada des de disciplines com: sociologia, psicologia, medicina, pedagogia i filosofia.

Dades bàsiques

TipusDoctorat
Centre de gestióFacultat d'Infermeria
Àmbit de coneixement
 • Ciències Mèdiques i de la Salut
Places15
Idioma de docènciaCatalà, Castellà, Anglès
CoordinacióNúria Fabrellas Padrés
Adreça electrònicanfabrellas@ub.edu
Dades de l'EDUBIndicadors
Interuniversitari
UniversitatsUniversitat Barcelona ( Coordinadora )
Universitat Rovira i Virgili

Reglament de Règim Intern de la Comissió Acadèmica

RRI-Infermeria i Salut (PDF, 226.14kb)

Objectius i competències

Objectius

Adquisició de competències d¿anàlisi, detecció de problemes i presa de decisions en relació amb la recerca, lideratge i gestió de les cures i atencions en infermeria i salut.
Incrementar la capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre les temàtiques pròpies de les àrees de coneixement relacionades amb les cures en salut.
Desenvolupar habilitats en l¿ús oral i escrit dels llenguatges propis de la comunitat científica internacional en l¿àmbit del coneixement de cures en salut.
Desenvolupar les capacitats de crítica i defensa intel·lectual de solucions en l¿àmbit de les cures en salut.

Competències

Els estudis de doctorat garanteixen, com a mínim, l'adquisició pel doctorand de les següents competències bàsiques així com aquelles altres que figurin al Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior:
a) Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i els mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
b) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
c) Capacitat per contribuir a ampliar les fronteres del coneixement a través d'una investigació original.
d) Capacitat de fer una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
e) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i els idiomes d'ús habitual a la seva comunitat científica internacional.
f) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l‟avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins una societat basada en el coneixement.
g) Capacitat de fomentar la Ciència Oberta i la Ciència Ciutadana com a manera de contribuir a la consideració del coneixement científic com un bé comú.

Vies d’accés

Vies i condicions d'accés

Amb caràcter general, per accedir a un programa oficial de doctorat és necessari estar en possessió d'un títol oficial espanyol de grau, o equivalent, i d'un títol de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, almenys, tres-cents crèdits ECTS en el conjunt dels dos ensenyaments. Així mateix, hi pot accedir qui es trobi en algun d'aquests supòsits:

        
 • Estar en possessió de títols universitaris oficials espanyols o títols espanyols equivalents, sempre que s'hagin superat almenys 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests ensenyaments, i acreditar un nivell 3 del Marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior.

 •       
 • Estar en possessió d'un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers pertanyents a l'espai europeu d'educació superior (EEES), sense necessitat que estigui homologat, que acrediti un nivell 7 del Marc europeu de qualificacions, sempre que aquest títol faculti per accedir a estudis de doctorat al país d'expedició. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ del qual estigui en possessió l'interessat ni el reconeixement a altres efectes que el d'accedir a ensenyaments de doctorat.

 •       
 • Estar en possessió d'un títol obtingut d'acord amb sistemes educatius estrangers aliens a l'EEES, sense necessitat que estigui homologat, amb la comprovació prèvia per la Universitat de Barcelona que aquest títol acredita un nivell de formació equivalent al del títol oficial espanyol de màster universitari i que, al país d'expedició, faculta per accedir a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ del qual estigui en possessió l'interessat ni el reconeixement a altres efectes que el d'accedir a ensenyaments de doctorat.

 •       
 • Estar en possessió d'un altre títol de doctor.

 •       
 • Igualment, hi poden accedir els titulats universitaris que, prèvia obtenció d'una plaça en formació mitjançant la corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, hagin superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació en un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.

 •       
 • Els llicenciats, arquitectes o enginyers que estiguessin en possessió del diploma d'estudis avançats obtingut d'acord amb el que s'estableix en el Reial decret 778/1998, de 30 d'abril, o que haguessin assolit la suficiència investigadora regulada en el Reial decret 185/1985, de 23 de gener.

Requisits d’admissió

La Comissió Acadèmica del programa de doctorat de Ciències en Infermeria i Interdisciplinarietat en Salut ha acordat els següents requisits específics d'admissió tenint en compte les vies d'accés establertes.

1. Diplomats, llicenciats o graduats en Infermeria, Podologia, ciències de la salut o altres ciències afins, procedents dels màsters universitaris oficials especificats en cadascun dels programes i també dels que no estan específicament establerts per al període de formació per les universitats participants. En el segon cas, la Comissió Acadèmica del programa de doctorat valora que els continguts dels estudis superats siguin afins o d'àmbits relacionats, i que l'estudiant tingui interès per dur a terme la recerca en una de les línies ofertes al doctorat.

2. En tots els casos, per entrar és necessari haver superat un mínim de tres-cents crèdits entre els estudis de grau i de màster universitari.

3. La Comissió Acadèmica també valora els candidats que compleixen els requisits establerts en el punt 2.c de l'article 20 del Reial decret 99/2001, de 28 de gener.

4. Valoració de mèrits: sol¿licitud amb la descripció breu d'un preprojecte de tesi en una de les línies de recerca del programa, que ha d'estar avalat per un professor associat a la línia de recerca; currículum, i expedient acadèmic de les titulacions cursades. Nivell d'anglès.

Criteris per a la valoració dels mèrits

La selecció i admissió dels candidats la fa la Comissió Acadèmica del programa d'acord amb els criteris següents, que es presenten de forma prioritzada i amb la ponderació atorgada:

1. L'expedient i els mèrits acadèmics aportats pel candidat. Es té en compte especialment que s'evidenciï una formació suficient per començar la tesi en temes de recerca relacionats amb la infermeria i la salut. Ponderació: 40 %.

2. Currículum. Es valora l'experiència prèvia en coneixements de les temàtiques incloses en el doctorat. Es valora l'experiència professional i de recerca en aquest camp. Ponderació: 40 %.

3. Sol¿licitud amb la descripció breu d'un preprojecte de tesi en una de les línies de recerca del programa, el qual ha d'estar avalat per un professor associat a la línia de recerca. Ponderació: 10 %.

4. Nivell d'anglès. Es valora positivament l'acreditació de nivell B2 o equivalent. Ponderació: 10 %.

Matrícula

Podeu trobar tota la informació i preus de matrícula al web de l'Escola de Doctorat.

Línies de recerca i innovació

Línies de recerca

101150 - Bioètica, educació de la salut i ètica professional
101149 - Biomedicina, epidemiologia i pràctica clínica avançada
101147 - Dimensions de la cura: gènere, família i societat
101151 - Formació de professionals de la salut i gestió dels processos sanitaris
101148 - Infermeria de salut mental i addiccions: instruments d'anàlisi i mesurament

Pla de recerca i seguiment

Podeu trobar tota la informació als següents enllaços:Activitats de formació

Tesis

Publicació de les tesis: TDX 

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

El Programa ofereix formació avançada, des d¿una perspectiva interdisciplinar, en recerca, lideratge i gestió de les cures i està dirigit a la obtenció del grau de doctor. Les sortides professionals es centren en l¿àmbit acadèmic i sanitari (entre altres). El programa de doctorat pretén capacitar als seus egresats per a la seva futura incorporació en universitats, centres i institucions sanitàries.

Contacte

Coordinació: nfabrellas@ub.edu

Telèfon: 934 034 785