Accés amb estudis estrangers

 • Estar en possessió d'una titulació que acrediti un nivell 7 del Marc europeu de qualificacions sempre que la titulació faculti per accedir a estudis de doctorat al país d'expedició.
 • Estar en possessió d'una titulació obtinguda d'acord amb sistemes educatius estrangers aliens a l'espai europeu d'educació superior, amb la comprovació prèvia per part de la Universitat que s'acredita un nivell de formació equivalent a la de títol oficial espanyol de màster universitari, i que faculti al país d'expedició del títol per accedir a estudis de doctorat.​​​​​

 • Estar en possessió d'un títol de doctorat.
   
edifici històric
Procediment i documentació  necessària

Has d'adjuntar la documentació de les titulacions obtingudes a l'estranger a la sol·licitud d'admissió i d'accés. Per certificar la validesa d'estudis cursats a l'estranger, has de fer uns tràmits específics que permetin verificar que existeixen tant els estudis que s'han cursat i els títols obtinguts com la institució que els ha emès.

La documentació necessària és la següent:

 • Certificat acadèmic de les qualificacions de la llicenciatura o del grau amb què vols accedir al programa de doctorat, amb la nota mitjana de l'expedient.
 • Títol de la llicenciatura o del grau amb què vols accedir al programa de doctorat.
 • Certificat acadèmic de les qualificacions del màster amb què vols accedir al programa de doctorat, amb la nota mitjana de l'expedient.
 • Títol del màster amb què vols accedir al programa de doctorat.
 • DNI o passaport.
 • Consulta a la pàgina web del programa concret de doctorat si són necessaris altres documents.

Tots els documents estrangers han d’estar legalitzats degudament.

Consulta en aquest enllaç quin és el procediment de legalització.

 • Traducció

  Tots els documents han d'estar traduïts oficialment (si estan en una llengua diferent del català, el castellà o l'anglès). Per a informació sobre el procediment de traducció, pots consultar la pàgina sobre els requisits.

 • Taxes

  La sol·licitud d'estudi d'equivalència d'estudis estrangers per accedir a programes de doctorat implica pagar una taxa.

 • Presentació de la documentació original

  Si els certificats acadèmics o el títol no tenen signatura electrònica, has de carregar els arxius a l'aplicació de la Universitat i portar els documents originals a la secretaria per tal que es facin les còpies autèntiques per incorporar-les a l'expedient electrònic. Fins que no es rebi aquesta documentació, la resolució d'accés no serà definitiva.