Cerca de persones i càrrecs

Ruben Corredera Sanchez

Activitat
Personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis
Unitat orgànica
Administració de Centre de Biologia i de Ciències de la Terra
Unitat organitzativa
Oficina de Recerca de Biologia
Adreça postal
Facultat de Biologia, Edifici Ramon Margalef
Avinguda Diagonal, 643
08028 Barcelona
Adreça electrònica

Avís legal

Les dades personals d’aquest directori de la Universitat de Barcelona només es poden fer servir amb finalitats relacionades amb les funcions de la Universitat. Aquest directori no és cap de les fonts d’accés públic regulades pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, o per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. En conseqüència, aquestes dades no es poden ni reproduir, ni transmetre, ni registrar per cap sistema de recuperació d’informació, ni totalment ni parcialment, sense el consentiment de les persones afectades.