Cerca de persones i càrrecs

Vera Armus Laski

Activitat
Personal col·laborador
Unitat orgànica
Administració de Centre de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació i del Campus Torribera
Unitat organitzativa
Oficina d'Afers Generals de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació i del Campus Torribera
Adreça postal
Fac. de Farmàcia
Avinguda Joan XXIII, 27-31
08028 Barcelona
Adreça electrònica

Avís legal

Les dades personals d’aquest directori de la Universitat de Barcelona només es poden fer servir amb finalitats relacionades amb les funcions de la Universitat. Aquest directori no és cap de les fonts d’accés públic regulades pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, o per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. En conseqüència, aquestes dades no es poden ni reproduir, ni transmetre, ni registrar per cap sistema de recuperació d’informació, ni totalment ni parcialment, sense el consentiment de les persones afectades.